Lansare inedită — Colindul “Ne‑o trimis mama la capre”, cu tenorul Bogdan Mihai și Paula Hriscu [VIDEO]

0
547

Colaborarea sfârşitului de an: Interpreta Paula Hriscu şi tenorul Bogdan Mihai.

Sfârşi­tul de an adu­ce o cola­bo­ra­re spec­ta­cu­loa­să pe pia­ţa muzi­ca­lă din Româ­nia. Una din­tre cele mai iubi­te colin­de din ini­ma Transil­va­niei, de ori­gi­ne mara­mu­reşea­nă, “Ne‑o tri­mis mama la capre”, este cân­ta­tă de inter­pre­ta de muzi­că popu­la­ră Pau­la Hris­cu, împre­u­nă cu teno­rul Bogdan Mihai, nume de refe­rin­ță al artei liri­ce roma­ne­s­ti, voce cunos­cu­tă, atât în Româ­nia cât și pe tot Mapa­mondul, artist bine­cu­van­tat de Dum­ne­zeu cu o voce si un har pe care le‑a dăru­it sufle­te­lor celor care l‑au ascul­tat, de‑a lun­gul unei cari­e­re inter­națio­na­le de aproa­pe 14 ani pe cel mai mari sce­ne ale lumii, ală­tu­ri de mari artiști ca Ange­la Ghe­or­ghiu, Lara Fabian, Pla­ci­do Domin­go și mul­te alte nume de rezo­nan­ță inter­na­tio­na­lă.

Cele mai fru­moa­se amin­tiri din copi­lă­rie pe care le am sunt din peri­oa­da Cră­ci­u­nu­lui. Ce bucu­rie aveam în suflet când mer­geam la colin­dat, împre­u­nă cu alţi copii. Cră­ci­u­nul este un moment al spe­ranţei şi al feri­ci­rii izvorâ­te din acest mira­col. Cola­bo­ra­rea cu Bogdan Mihai mă bucu­ră, pen­tru că am vrut să ală­tu­răm două voci puter­ni­ce într-una din­tre cele mai fru­moa­se colin­de din Transil­va­nia. Sper că acest colind să vă bucu­re şi pe voi atât cât ne‑a bucu­rat şi pe noi”, a decla­rat Pau­la Hris­cu.

Cola­bo­ra­rea cu Pau­la Hris­cu este o bine­cu­vân­ta­re veni­tă de la Bunul Dum­ne­zeu, deo­a­re­ce îmi ofe­ra oca­zia, în pre­mie­ră abso­lu­tă, saă inter­pre­tez, pen­tru pri­ma dată în via­ța mea, acest colind minu­nat. Vocea Pau­lei este bal­sam pen­tru suflet, voci­le noas­tre s‑au armo­ni­zat extra­or­di­nar. Pen­tru mine, Cră­ci­u­nul înseam­nă fami­lie, înseam­nă Dum­ne­zeu, înseam­nă via­ță, înseam­nă spe­ran­ță, înseam­nă tot ce este mai fru­mos pe pământ si sper din toa­tă ini­ma ca aceas­tă cola­bo­ra­re să nu fie ulti­ma, și sper că vom reu­și, prin voci­le noas­tre, prin tra­di­ți­i­le auten­tic româ­nești neîn­ti­na­te, să intrăm în case­le dum­ne­a­voas­tră cu sufle­tul des­chis, cu iubi­re si dra­gos­te. Săr­bă­tori feri­ci­te, tutu­ror”, a decla­rat Bogdan Mihai.

Colind mara­mu­reşean, inter­pre­tat de două voci sen­za­ţio­na­le

Fil­mă­ri­le colin­du­lui “Ne‑o tri­mis mama la capre” au fost rea­li­za­te într-un pei­saj fabu­los de iar­nă, prin Defi­le­ul Someşu­lui Rece, din judeţul Cluj, care au răsu­nat de voci­le puter­ni­ce ale celor doi arti­şti, îmbră­ca­ţi în stra­ie popu­la­re vechi de pes­te 100 de ani.

De fie­ca­re dată când port stra­ie­le noas­tre popu­la­re mă simt fru­moa­să, mai femi­ni­nă, mă simt mai aproa­pe de tra­di­ții, de isto­ria și de cul­tu­ra noas­tră, de stră­bu­nii noș­tri. De alt­fel, cred că ori­ce român­că se sim­te mai fru­moa­să, atunci când îmbra­că o ie. Pen­tru acest colind, am ales unul din­tre cos­tu­me­le vechi din colec­ția per­so­na­lăare pes­te 100 de ani. A fost o bucu­rie să pot împăr­tăși cu Bogdan aceas­tă dra­gos­te pen­tru por­tul nos­tru popu­lar. Cred că a fost ine­dit pen­tru el să încal­țe cizme si eu opinci, cu care am mers des­tul de mult prin zăpa­dă. Dar sigur vă va poves­ti el… (n.red. râde)”, a mai spus Pau­la Hris­cu.

Ne‑o tri­mis mama la capre”, inter­pre­ta­re uni­că

Pau­la Hris­cu este una din­tre cele mai iubi­te voci de muzi­că popu­la­ră, din noua gene­ra­ție de inter­preți. Năs­cu­tă în Brad, jude­țul Hune­doa­ra, Pau­la este stu­den­tă în anul IV la Aca­de­mia Naţio­na­lă de Muzi­că “Ghe­or­ghe Dima”, din Cluj-Napo­ca, secţia Can­to. Și‑a des­co­pe­rit acest talent la vâr­sta de 22 de ani, când, spu­ne artis­ta, muzi­ca a ajutat‑o să ia via­ța de la înce­put.

Ne‑o tri­mis mama la capre”, Pau­la Hris­cu & Bogdan Mihai.

Pre­mie­ră: 21 decem­brie 2020.
Muzi­ca: Pau­la Hris­cu şi Ovi­diu Szi­laghi.
Ver­suri: cule­se din popor.
Orches­tra­ţie: Ovi­diu Szi­laghi.
Mas­te­ring: Stu­dio Ovi­diu Szi­laghi.
Ima­gi­ne: Radu Moca­nu.


Man­ga­lia News, 21.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply