Junior Achievement (JA) România și Raiffeisen Bank continuă cursurile de Educație financiară în 605 școli din România

0
223

· Pes­te 27.400 de elevi de școa­lă gene­ra­lă și liceu și 1.000 de pro­fe­sori bene­fi­ci­a­ză în acest an de resur­se pen­tru Edu­ca­ție finan­ci­a­ră, adap­ta­te șco­lii onli­ne.

Pes­te 27.400 de elevi din 605 școli din toa­tă țara urmea­ză cur­suri de Edu­ca­ție finan­ci­a­ră în anul șco­lar 2020–2021, în cadrul pro­gra­mu­lui de edu­ca­ție finan­ci­a­ră deru­lat de Rai­ffe­i­sen Bank și Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia, ajuns la a zecea edi­ție. În pro­gram vor fi impli­cați anul aces­ta și 1000 de pro­fe­sori.

De‑a lun­gul celor zece ani ai pro­gra­mu­lui de edu­ca­ție finan­ci­a­ră deru­lat de Rai­ffe­i­sen Bank și Juni­or Achi­e­ve­ment, pes­te 108.000 de elevi și pro­fe­sori au bene­fi­ci­at de resur­se și kituri edu­ca­țio­na­le gra­tu­i­te, iar 15 licee au bene­fi­ci­at de finan­țări pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea con­di­ți­i­lor de învă­ța­re și acces la edu­ca­ție onli­ne.

Edi­ția din acest an a pro­gra­mu­lui adu­ce resur­se și acti­vi­tăți adap­ta­te șco­lii onli­ne sau hibrid pen­tru alți 27.400 de elevi de școa­lă gene­ra­lă și liceu și 1.000 de pro­fe­sori. Resur­se­le pro­gra­mu­lui pot fi acce­sa­te de pro­fe­sori și elevi prin inter­me­di­ul plat­for­mei inter­națio­na­le LMS JA Inspi­re™ și pot fi uti­li­za­te pen­tru lec­ții deru­la­te sin­cron – baza­te pe argu­men­ta­re, cre­a­ti­vi­ta­te și coo­pe­ra­re – și asin­cron – baza­te pe exer­ci­ții inte­rac­ti­ve cu fee­d­ba­ck ime­di­at, mate­ri­a­le video, simu­lări și suges­tii de docu­men­ta­re supli­men­ta­ră. Pro­gra­mul cuprin­de 6 modu­le, cu con­ți­nut dife­rit în func­ție de vâr­sta ele­vi­lor.

Sta­tis­ti­ci­le ara­tă că doar 1 din 5 români are cunoș­tin­țe finan­ci­a­re de bază (con­form Glo­bal Finan­ci­al Sur­vey). 2 din 5 români decla­ră că situ­a­ția lor finan­ci­a­ră este mai degra­bă pre­ca­ră și 35% din­tre români se văd nevo­iți să renun­țe la une­le lucruri pen­tru a face față chel­tu­ie­li­lor zil­ni­ce. 43% din­tre fami­lii își pot aco­peri nevo­i­le finan­ci­a­re luna­re, dar nu mai pot pune nimic deo­par­te și doar 16% din­tre români decla­ră că au o via­ță finan­ci­a­ră care le per­mi­te să și eco­no­mi­seas­că. Sco­pul nos­tru este să îmbu­nă­tă­țim aces­te sta­tis­tici. Edu­ca­ția finan­ci­a­ră este o mate­rie nec­ce­sa­ră în cur­ri­cu­la șco­la­ră cât mai devre­me – îi aju­tă pe elevi să facă ale­geri chi­b­zu­i­te și să devi­nă adulți cu un com­por­ta­ment finan­ci­ar sănă­tos”, spu­ne Cori­na Vasi­le, Direc­tor Comu­ni­ca­re și Rela­ții Publi­ce Rai­ffe­i­sen Bank Româ­nia.

Acti­vi­tă­ți­le din pro­gram au la bază prin­ci­pi­ul învă­ță­rii prac­ti­ce (lear­ning by doing) și pun baze­le for­mă­rii abi­li­tă­ți­lor și ati­tu­di­ni­lor de ges­tio­na­re res­pon­sa­bi­lă a resur­se­lor finan­ci­a­re la nivel per­so­nal, fami­li­al și comu­ni­tar. De ase­me­nea, acti­vi­tă­ți­le sunt dezvol­ta­te în acord cu prin­ci­pi­ul sec­ven­ți­a­li­tă­ții, cre­ând sufi­cien­te con­tex­te edu­ca­țio­na­le pen­tru exer­sa­rea aces­to­ra pe dura­ta unui ciclu de învă­ța­re.

Deși edu­ca­ția finan­ci­a­ră la vâr­ste mici este în aten­ția pro­fe­so­ri­lor, a părin­ți­lor și a fur­ni­zo­ri­lor de for­ma­re, spe­cia­liș­tii sub­li­ni­a­ză fap­tul că vari­e­ta­tea de subiec­te nece­si­tă ca peri­oa­da alo­ca­tă aces­te­ia să fie sufi­cient de mare, ast­fel încât copi­ii să poa­tă înțe­le­ge totul, să rea­li­ze­ze con­e­xiuni între con­cep­te și să aibă des­tu­le oca­zii de a apli­ca în mod prac­tic noțiu­ni­le învă­ța­te.

Digi­ta­li­za­rea acti­vi­tă­ți­lor de edu­ca­ție finan­ci­a­ră dezvol­ta­te în cadrul par­te­ne­ri­a­tu­lui a înce­put în 2018 cu modu­lul ABC­dar ban­car, adre­sat ele­vi­lor de liceu, și este com­ple­ta­tă în acest an cu sec­ven­țe digi­tal-inte­rac­ti­ve pen­tru ele­vii de cla­se pri­ma­re și cu webi­na­re live sus­ți­nu­te de volun­ta­rii Rai­ffe­i­sen Bank.

Des­pre Juni­or Achi­e­ve­ment (JA) Româ­nia

Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia, orga­ni­za­ție non­pro­fit, a fost fon­da­tă în anul 1993 și este par­te a JA Worl­dwi­de® USA și JA Euro­pe. Juni­or Achi­e­ve­ment este cea mai mare orga­ni­za­ție inter­națio­na­lă de edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă, eco­no­mi­că, finan­ci­a­ră și STEM, de orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă, sănă­ta­te și dezvol­ta­re a abi­li­tă­ți­lor pen­tru via­ță, pro­gra­me­le sale fiind urma­te în 40 de țări din Euro­pa și pes­te 100 din lume. În Româ­nia, pro­gra­me­le JA de tip „lear­ning by doing“ și „pro­ject based”, adap­ta­te învă­ță­rii hibri­de, sunt urma­te anu­al de pes­te 230.000 de elevi și stu­denți din pes­te 1.670 de insti­tu­ții de învă­țământ și se des­fă­șoa­ră local în par­te­ne­ri­at cu Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le, insti­tu­ți­i­le de învă­țământ și comu­ni­ta­tea de afa­ceri. În 2019, Juni­or Achi­e­ve­ment a cele­brat 100 de ani de exis­ten­ță, iar în 2020, orga­ni­za­ția s‑a pozi­țio­nat pe locul 7 în topul NGO Advi­sor, dedi­cat celor mai impor­tan­te 500 de ONG-uri la nivel mondi­al.

Des­pre Rai­ffe­i­sen Bank

Rai­ffe­i­sen Bank avea, la 31 mar­tie 2020, pes­te 2,1 mili­oa­ne de cli­enți per­soa­ne fizi­ce, apro­xi­ma­tiv 93.000 de IMM-uri și 5.700 de com­pa­nii mari și medii. De ase­me­nea, în ban­că lucrea­ză pes­te 4.800 de anga­jați, în pes­te 350 de uni­tăți din toa­tă țara și trei sedii cen­tra­le. Rai­ffe­i­sen Bank are în Româ­nia rețe­le extin­se de ATM-uri (770), POS-uri (22.300) și mașini mul­ti­func­țio­na­le (334).


Man­ga­lia News, 22.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply