ISJ: Prima serie de tablete pentru elevi a sosit în județul Constanța

0
249

Astăzi, 04.12.2020, Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța a pri­mit pri­ma serie de table­te des­ti­na­te ele­vi­lor din uni­tă­ți­le de învă­țământ con­stăn­țe­ne, prin Pro­gra­mul Națio­nal „Școa­la de aca­să”. Aces­tea vor fi dis­tri­bu­i­te zile­le urmă­toa­re către șco­li­le din județ, în func­ție de date­le trans­mi­se și cen­tra­li­za­te la nive­lul Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean. Urmă­toa­rea serie va ajun­ge la Con­stan­ța în cel mai scurt timp și, impli­cit, la bene­fi­ci­ari. Se asi­gu­ră, ast­fel, acce­sul la acti­vi­tăți de învă­ța­re on-line pen­tru toți ele­vii con­stăn­țeni, din uni­tăți de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar de stat, care pro­vin din medii defa­vo­ri­za­te și care nu dețin dis­po­zi­ti­ve elec­tro­ni­ce cu con­e­xiu­ne la Inter­net.

Pri­mi­rea aces­tor table­te repre­zin­tă o con­fir­ma­re a fap­tu­lui că efor­tu­ri­le noas­tre insti­tu­țio­na­le, pre­cum și cele ale mana­ge­ri­lor șco­lari, depu­se până în pre­zent, au o fina­li­ta­te cla­ră. Ele­vii jude­țu­lui nos­tru sunt cuprinși într-un pro­ces didac­tic sus­ți­nut teh­no­lo­gic, con­form cerin­țe­lor actu­a­le” a afir­mat inspec­to­rul șco­lar gene­ral, prof. Sorin Mihai.


Man­ga­lia News, 04.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply