INTERVIU | Managerul Spitalului Municipal Mangalia, Alina Dan: „La Terapie Intensivă am extins activitatea la nouă paturi, iar opt dintre acestea sunt ocupate“

0
450

Tot mai mul­te uni­tăți sani­ta­re din jude­țul Con­stan­ța iau măsuri spe­ci­a­le, pen­tru a putea tra­ta un număr mai mare de bol­navi de COVID. După Spi­ta­lul de Boli Infec­ți­oa­se și Spi­ta­lul de Urgen­ță Con­stan­ța, și Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia și‑a reor­ga­ni­zat acti­vi­ta­tea, ast­fel încât să poa­tă inter­na mai mulți pacienți. Prin ce eta­pe a tre­cut uni­ta­tea sani­ta­ră, care a înce­put cu 6 paturi pen­tru pacien­ții COVID și a ajuns acum la 121, dar și ce dotări sunt făcu­te aici cu fon­duri euro­pe­ne, ne expli­că mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, Ali­na Dan.

Sunt tot mai mulţi pacienţi infec­ta­ţi cu viru­sul SARS-Cov2 şi tot mai puţi­ne locuri libe­re în uni­tă­ţi­le sani­ta­re de Covid. Care este situ­a­ţia la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia?

Şi la Man­ga­lia avem foar­te mul­te pre­zen­tări şi în Urgenţă şi trans­fe­rul din judeţ, motiv pen­tru care ne-am reo­rien­tat şi am regân­dit acti­vi­ta­tea spi­ta­lu­lui şi am făcut în aşa fel încât să ne extin­dem acti­vi­ta­tea cu încă zece paturi. Acum, per total, avem un număr de 121 de paturi des­ti­na­te pacienţi­lor infec­ta­ţi cu viru­sul SARS-Cov2. Din luna mar­tie, de când ne ocu­păm de aces­te cazuri, am înce­put ini­ţi­al cu 6 paturi dedi­ca­te COVID, ulte­ri­or am dedi­cat un pavi­li­on întreg cu 36 de locuri, după care am ajuns şi cu al doi­lea pavi­li­on – pavi­li­o­nul prin­ci­pal B, tota­li­zând 118 locuri, şi de astăzi sun­tem la 121, deci vă daţi sea­ma că întrea­ga echi­pă susţi­ne efor­turi susţi­nu­te.

De aproa­pe o lună, aici sunt tra­ta­te şi cazu­ri­le gra­ve, la Tera­pie Inten­si­vă. Care este situ­a­ţia, mai aveţi locuri?

Un sin­gur loc este liber pe Tera­pie Inten­si­vă, în per­ma­nenţă au fost ocu­pa­te la capa­ci­ta­te. Am avut şap­te paturi pe Tera­pie Inten­si­vă, zil­nic au fost şap­te paturi ocu­pa­te. Am extins acti­vi­ta­tea la 9 şi deja avem 8 paturi ocu­pa­te, un sin­gur pat e dis­po­ni­bil. Patu­ri­le pe Tera­pie Inten­si­vă se împart cum­va pe judeţ sau în fun­cţie de ce soli­ci­tări sunt la nivel de judeţ. Dar având în tra­ta­ment şi alţi pacienţi în cadrul spi­ta­lu­lui, din­tre ei se mai agra­vea­ză şi atunci sun­tem nevo­iţi să‑i urcăm pe Tera­pie Inten­si­vă. De ace­ea în per­ma­nenţă sun­tem cu patu­ri­le pli­ne.

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia a acce­sat un pro­iect cu fon­duri euro­pe­ne. Ce echi­pa­men­te au fost achi­zi­ţio­na­te deja şi cu ce urmea­ză să mai fie dotat spi­ta­lul?

Prin­tre echi­pa­men­te avem deja achi­zi­ţio­na­te un apa­rat de ane­ste­zie, opt moni­toa­re fun­cţii vita­le, elec­tro­car­di­o­gra­fe – vreo şase bucă­ţi, o masă de ope­ra­ţie radi­o­trans­pa­ren­tă, o com­bi­nă fri­go­ri­fi­că de sân­ge şi plas­mă, cinci ven­ti­la­toa­re, injec­to­ma­te – 10, defi­bri­la­tor, lămpi UV din ace­lea de ste­ri­li­zat şi con­cen­tra­toa­re de oxi­gen. Aces­tea au fost achi­zi­ţio­na­te, urmând ca până la deru­la­rea între­gu­lui pro­iect, de exem­plu ne-am pro­pus o extin­de­re a Com­par­ti­men­tu­lui de Pri­miri Urgenţe cu un com­par­ti­ment modu­lar for­mat din 16 con­tai­ne­re exte­ri­or clă­di­rii prin­ci­pa­le a spi­ta­lu­lui, să înfi­inţăm, să ame­na­jăm o zonă de pri­miri urgenţe exte­ri­oa­ră.

Spe­cial pen­tru pacienţii cu Covid?

Nu ne-am orien­tat exact momen­tan, vedem cum mai evo­lu­ea­ză lucru­ri­le şi vedem des­pre ce este vor­ba, dar fun­cţio­năm cu Urgenţa la capa­ci­ta­te nor­ma­lă, adi­că acor­dăm asis­tenţă medi­ca­lă tutu­ror per­soa­ne­lor care se adre­sea­ză spi­ta­lu­lui nos­tru. Teo­re­tic, nu s‑ar extin­de numă­rul de locuri, ci doar tem­po­rar se pre­zin­tă fie­ca­re pacient în par­te, până vedem dacă este pozi­tiv, situ­a­ţie în care rămâ­ne în cadrul spi­ta­lu­lui nos­tru. Dacă este nega­tiv, îl trans­fe­răm către Spi­ta­lul Judeţean sau către alte spi­ta­le din teri­to­riu.

Cum vă des­cur­ca­ţi cu per­so­na­lul, aveţi per­so­nal sufi­cient?

Momen­tan sun­tem în gra­fic, să zic aşa, cu toa­te că din­tre colegi se mai pozi­ti­vea­ză, pe rând, şi este peri­oa­da de izo­la­re, peri­oa­da de con­ce­dii medi­ca­le, dar deo­cam­da­tă sun­tem bine, fun­cţio­năm bine, nu exis­tă blo­ca­je.

Pacienţii non-Covid ce fac?

Avem şi ambu­la­to­ri­ul inte­grat, prac­tic, al spi­ta­lu­lui, cu toa­te spe­cia­li­tă­ţi­le pe care le deţi­ne spi­ta­lul – chi­rur­gie, orto­pe­die, der­ma­to­lo­gie, onco­lo­gie, ORL, care fun­cţio­nea­ză cu pro­gra­mări pre­a­la­bi­le, ast­fel aco­pe­rim o pale­tă mai lar­gă de nevoi.

Inter­viu rea­li­zat de Cătă­li­na Radu. sur­sa: radioconstanta.ro. Foto – Arhi­vă.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply