Interviu cu MIHAI IONUȚ GRĂJDEANU | BANDA DESENATĂ ARE VIITOR ÎN ROMÂNIA

0
253

Interviu cu MIHAI IONUȚ GRĂJDEANU | BANDA DESENATĂ ARE VIITOR ÎN ROMÂNIA

Mihai nu vor­beş­te mult, sau mai bine spus nu vor­beş­te mult cu adul­ții pen­tru că atunci când este înco­ju­rat de cei mici, vor­beş­te într-una şi plea­că cu ei într-o ade­vă­ra­tă călă­to­rie în uni­ver­sul ben­zi­lor dese­na­te, aco­lo unde ima­gi­na­ția nu are limi­te, aşa cum bine zice chiar el! Am vrut să aflu cum a înce­put aceas­tă călă­to­rie în lumea celei de a 9‑a arte şi cum a reu­şit să-şi facă o carie­ră în dome­ni­ul ben­zi­lor dese­na­te şi să tră­i­as­că prac­tic din aceas­tă mese­rie, un lucru mai puțin obi­ş­nu­it in dome­ni­ul artis­tic. A dema­rat, în ulti­mii 10 ani, trei pro­iec­te edi­to­ri­a­le: Legen­de­le Daci­lor, Comics Didac­tic, BD His­to­ria, o meto­dă de pre­da­re în şcoli, a inven­tat un muzeu (Muze­ul Cos­mic în cadrul Muze­u­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti) şi a ini­țiat şi orga­ni­zat o serie de Saloa­ne BD în câte­va ora­şe din țară, pe lân­gă nume­roa­se­le roma­ne gra­fi­ce, revis­te şi albu­me de ban­dă dese­na­tă publi­ca­te. În luna decem­brie a aces­tui an adu­ce iubi­to­ri­lor BD şi pri­ma edi­ţie a Olim­pi­a­dei de benzi dese­na­te, orga­ni­za­tă sub egi­da Comi­te­tu­lui Olim­pic şi Spor­tiv Român, în par­te­ne­ri­at cu Aca­de­mia Olim­pi­că Româ­nă fili­a­la Caraş Seve­rin.

De la dese­ne­le pe asfalt de la malul Mării Nege, la dese­ne­le de pe tabla din cla­să, expli­când copi­i­lor ce este şi cum se rea­li­zea­ză o ban­dă dese­na­tă. Cum ai ajuns aici?!

Înce­pu­tul îl păs­trez viu în tot ceea ce fac în pre­zent şi în ceea ce voi face, pen­tru că are la bază mai mul­te prin­ci­pii fru­moa­se şi impor­tan­te care m‑au aju­tat să evo­lu­ez, ca sta­re inte­ri­oa­ră, dar şi în expre­sia artis­ti­că. Influ­en­țe­le pot apă­rea din ori­ce loc, dar un rol cru­ci­al l‑au avut părin­ții care m‑au edu­cat pe mine şi fra­te­le meu. Am avut pro­fe­sori de desen şi acti­vi­tăți artis­ti­ce desfă­şu­ra­te atât la şcoa­lă cât şi la clu­bul de arte plas­ti­ce dar şi par­ti­ci­pă­ri la dife­ri­te con­cur­suri de desen din Man­ga­lia (ora­şul unde m‑am năs­cut şi unde am cres­cut). Prac­tic, tra­se­ul meu artis­tic a înce­put de la dese­nul cu cre­ta pe asfalt, la malul mării şi a con­ti­nu­at până la dese­ne­le pe care le fac acum la tablă, în cla­se­le unde pre­dau ban­da dese­na­tă, aşa cum bine ați spus şi dvs. Scân­te­ia care m‑a îndem­nat să fac ban­dă dese­na­tă îşi are rădă­ci­ni­le în fil­mul artis­tic, fil­mul de ani­ma­ție şi dese­nul pe hâr­tie. Deşi mă uitam la revis­te de benzi dese­na­te şi dese­ne ani­ma­te, cine­ma­to­gra­fia mi‑a atras aten­ția cel mai mult, fiind vor­ba de miş­ca­re dina­mi­că şi sune­te puter­ni­ce, iar rea­lis­mul ace­lor sec­ven­țe mi-au stâr­nit un entu­zi­asm al cre­a­ți­ei încă de la o vâr­stă fra­ge­dă, 8 — 9 ani. Mi-am dorit atunci să fac şi eu fil­me în benzi dese­na­te. “Zgo­mo­tul” fil­me­lor de acțiu­ne ame­ri­ca­ne din anii ‘90 m‑au atras către o lume a sce­no­gra­fi­ei, a sto­ry­bo­ard-ului, iar în ado­les­cen­ță am transpus fil­me cele­bre de pe case­te video sau de la TV în sute de pagini de ban­dă dese­na­tă. Lucram zil­nic, ore întregi.

Teme­iul sau moti­va­ția mea a por­nit de la “pute­rea” pe care am des­co­pe­rit că o pot avea atunci când dese­nez momen­te dintr‑o poves­te, iar în ace­le case­te pot ghi­da des­ti­ne­le unor per­so­na­je care par­curg, de la un cadru la altul, o isto­ri­oa­ră a cărui final îl voi con­tro­la tot eu. Este un lucru pe care l‑am des­co­pe­rit atunci, în copi­lă­rie. Acum mă bucur că îl pot împăr­tă­şi cu copi­ii din ziua de azi şi oda­tă ce ei des­co­pe­ră aceas­tă magie, devin fas­ci­nați de aceas­tă “pute­re” şi vor să facă benzi dese­na­te fără să se mai opreas­că. Acest exer­ci­țiu al cre­a­ti­vi­tă­ții sau al ima­gi­na­ți­ei neli­mi­ta­te devi­ne un stil de via­ță, mai ales atunci când îți inven­tezi şi pro­pria ta ban­dă dese­na­tă cu tot cu per­so­na­je, fapt care dă naş­te­re la posi­bi­li­tăți infi­ni­te. Acest lucru repre­zin­tă şi o ener­gie care îmi hră­neş­te min­tea în fie­ca­re zi. Lucrez la o ban­dă dese­na­tă şi la un moment dat uit că tre­bu­ie să mănânc, efec­tiv min­tea mea este transpu­să în tota­li­ta­te în acel spa­țiu BD, fie că este în tre­cu­tul înde­păr­tat sau într-un uni­vers fan­tas­tic. Noțiu­nea de timp dis­pa­re!

Când sau cum ți-ai dat sea­ma că ai putea face o carie­ră din cre­a­rea ben­zi­lor dese­na­te?

Este difi­cil la înce­put şi tre­bu­ie să ai o încă­pă­țâ­na­re con­struc­ti­vă, pozi­ti­vă. Am fost şi sunt în con­ti­nu­a­re moti­vat de sim­țuri şi ati­tu­di­ne, de dorin­ță şi curaj, deter­mi­na­re şi ambi­ție de afir­ma­re, o ambi­ție de a duce lucrul pînă la bun sfârşit. Desi­gur că aces­tea se declanşea­ză în mine dintr‑o sta­re pozi­ti­vă. Mul­te din ben­zi­le mele dese­na­te au un carac­ter edu­ca­tiv. O par­te din pri­me­le mele pro­iec­te de ban­dă dese­na­tă le-am rea­li­zat sub for­ma volun­ta­ri­a­tu­lui. Ast­fel pasiu­nea de a crea ban­dă dese­na­tă a deve­nit pen­tru mine prin­ci­pa­la pre­o­cu­pa­re şi de 10 ani, cel puțin, îmi dezvolt carie­ra con­tri­bu­ind la moder­ni­za­rea depar­ta­men­te­lor de edu­ca­ție din alte dome­nii. Carie­ra mi-am construit‑o trep­tat, iar obs­ta­co­le­le sau lip­su­ri­le le-am depă­şit bazân­du-mă pe moti­va­ții ade­vă­ra­te. Per­se­ve­ren­ța m‑a aju­tat foar­te mult şi cu răb­da­re mi-am dat sea­ma că pro­fe­sia mea este şi o voca­ție. Sau invers. Per­ma­nent am avut gri­jă să nu mă abat de la drum, să fiu sin­cer cu mine şi să nu exis­te fal­si­ta­te sub nici o for­mă. Carie­ra repre­zin­tă de fapt o pre­lun­gi­re a per­so­na­li­tă­ții mele. De mul­te ori copi­lul din mine este co-autor al ben­zi­lor dese­na­te publi­ca­te. Acel copil apa­re şi atunci când pre­dau ban­da dese­na­tă în fața altor copii.

Cum te-au aju­tat ate­li­e­re­le cu copii la dezvol­ta­rea pro­iec­te­lor tale (Legen­de­le Daci­lorComics Didac­ticBD His­to­ria)?

Am dobân­dit o expe­rien­ță uni­că în Româ­nia, dar şi pe plan euro­pean şi inter­națio­nal. Sunt foar­te puțini autori BD în lume care pre­dau ban­da dese­na­tă ca mate­rie obli­ga­to­rie în pro­gra­ma şco­la­ră. Ate­li­e­re­le de benzi dese­na­te înce­pu­te din 2010 mi-au ofe­rit posi­bi­li­ta­tea să călă­to­resc prin țară şi să acu­mu­lez expe­rien­ța pe care o am în pre­zent şi care se sim­te când pre­dau în şcoli, la ore­le de ban­dă dese­na­tă. Prin inte­re­me­di­ul ate­li­e­re­lor am inte­rac­țio­nat cu foar­te mulți copii şi am putut ale­ge direc­ți­i­le pro­iec­te­lor mele de ban­dă dese­na­tă. Am orga­ni­zat ate­li­e­re de benzi dese­na­te în cadrul eve­ni­men­te­lor cul­tu­ra­le din mai mul­te ora­şe: Sla­ti­na, Galați, Baia Mare, Con­stan­ța, Man­ga­lia, Buzău, Bra­şov, Bacău, Arad, Ora­dea, Râş­nov, Bucu­reşti, Crai­o­va, Cluj, Ama­ra, Zla­t­na, Baia de Fier, Sina­ia, Sibiu, Văliug-Reşi­ța, Sfân­tu Ghe­or­ghe, Sighi­şoa­ra dar şi în loca­li­tăti mici sau comu­ni­tăți izo­la­te unde bucu­ria ace­lor copii repre­zin­tă cea mai fru­moa­să expe­rien­ță. Ate­li­e­re­le de benzi dese­na­te orga­ni­za­te la care ada­ug pre­zen­tări, con­fe­rin­țe, lan­sări şi expo­zi­ții BD, m‑au aju­tat să-mi cunosc publi­cul şi să răs­pund între­bă­ri­lor care au venit şi din par­tea părin­ți­lor: de ce să citeas­că copi­lul meu o ban­dă dese­na­tă şi cu ce‑l aju­tă ban­da dese­na­tă?

În 2011 am conş­ti­en­ti­zat că este nevo­ie de subiec­te BD cu care publi­cul româ­nesc să rela­țio­ne­ze mai uşor sau natu­ral şi asa am ini­țiat două pro­iec­te “Legen­de­le Daci­lor” şi “Comics Didac­tic”. Două mărci sub care s‑au publi­cat în spe­cial revis­te şi albu­me de benzi dese­na­te des­ti­na­te ele­vi­lor, cu teme­le: isto­ria şi mito­lo­gia anti­că a Româ­ni­ei şi lite­ra­tu­ra româ­nă cla­si­că. Pen­tru pia­ța publi­cisti­că din Româ­nia, inva­da­tă fiind de tra­du­ceri, am con­si­de­rat că aces­te subiec­te au poten­ți­al şi s‑a dove­dit acest lucru încă din 2013 oda­tă cu par­ti­ci­pă­ri­le mele la eve­ni­men­te majo­re pre­cum East Euro­pean Comic Con, Boo­k­fest şi Gau­dea­mus unde publi­cul a fost plă­cut sur­prins de rea­pa­ri­ția ben­zi­lor dese­na­te cu subiect româ­nesc şi a publi­ca­ți­i­lor BD edu­ca­ti­ve. Toa­te aces­tea îşi au rădă­ci­ni­le în expe­rien­ța ate­li­e­re­lor de ban­dă desen­tă pe care le-am sus­ți­nut în timp. În 2019 am ini­țiat BD His­to­ria — Benzi Dese­na­te Isto­ri­ce, revis­te care abor­dea­ză isto­ria Româ­ni­ei, cu pre­că­de­rea peri­oa­da con­tem­po­ra­nă, şi se adre­sea­ză ele­vi­lor de liceu şi stu­den­ți­lor.

Ai şi o meto­dă de pre­da­re care în une­le şcoli pri­va­te este deja în pro­gra­ma obli­ga­to­rie, iar în şco­li­le de stat se regă­seş­te în manu­a­le­le de lim­ba româ­nă. Cum şi de ce ai dezvol­tat aceas­tă idee, meto­dă?

Ban­da dese­na­tă apli­ca­tă” este o meto­dă BD publi­ca­tă în revis­te­le „Comics Didac­tic” încă din pri­me­le nume­re, pro­mo­va­tă mai întâi prin ate­li­e­re­le de ban­dă dese­na­tă şi apoi direct în şcoli, o meto­dă care per­mi­te cadre­lor didac­ti­ce să pre­dea lec­ția într-un stil dife­rit. Prin aceas­tă meto­dă am pro­mo­vat şi avan­ta­je­le stu­di­e­rii ben­zi­lor dese­na­te la școa­lă, atât peda­go­gic cât și mul­ti­dis­ci­pli­nar. De aici apa­re capa­ci­ta­tea de a dezvol­ta abi­li­tăți com­ple­xe de per­cep­ție, citi­re și comu­ni­ca­re mul­ti­mo­da­lă. Ele­vii pot stu­dia cum să con­stru­ias­că un sce­na­riu, tipo­lo­gia per­so­na­je­lor, să obser­ve și să ana­li­ze­ze abor­dă­ri­le este­ti­ce, gra­fi­ce sau com­po­zi­țio­na­le ale celei de‑a noua arte vizu­a­le (aşa cum este numi­tă ban­da dese­na­tă), să reți­nă infor­ma­ții cu repe­re lite­ra­re şi isto­ri­ce. În 2012 „Anul Cara­gi­a­le” la Tea­trul Mun­ci­pal Baia Mare, am pre­zen­tat pro­iec­tul Comics Didac­tic şi meto­da pre­dă­rii BD care a fost bine pri­mi­tă de public şi copii. În peri­oa­da 2016 — 2020 am dezvol­tat meto­da în cali­ta­te de autor invi­tat să sus­ți­nă ore şi ate­li­e­re de benzi dese­na­te în şco­li­le pri­ma­re şi gim­na­zi­a­le din Bucu­reşti, în mod spe­cial în cadrul „Săp­tămâ­nii Alt­fel” dar şi în mai mul­te ora­şe din țară şi voi sub­li­nia aici pro­iec­tul “Săp­tămâ­ni­le tema­ti­ce” deru­lat timp de 3 ani în şco­li­le din Râş­nov, ani în care, lunar, am mers câte o săp­tămâ­nă în aces­te şcoli şi am sus­ți­nut ore / ate­li­e­re de benzi dese­na­te la cla­se­le I – VIII. Am transpus în benzi dese­na­te subiec­te eco­lo­gi­ce, de sal­va­re a patri­mo­ni­u­lui natu­ral, de cer­ce­ta­re pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea mediu­lu încon­ju­ră­tor. Cu alte cuvin­te, subiec­te care la pri­ma vede­re păreau gre­le, dar oda­tă ce au fost transpu­se de elevi în benzi dese­na­te, au deve­nit mult mai sim­ple şi mai uşor de înțe­les. Şi bine­în­țe­les aces­tor ore li s‑au ală­tu­rat şi cele de lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă sau isto­rie în benzi dese­na­te.

La alte şcoli m‑am bazat şi am lucrat pe mar­gi­nea revis­te­lor “Comics Didac­tic” ce conţin ope­re din lite­ra­tu­ra româ­nă cla­si­că transpu­se în ban­dă dese­na­tă, dar şi exer­ci­ții de memo­rie în ban­dă dese­na­tă: O scri­soa­re pier­du­tă, Bubi­coCâi­ne­le şi Căţe­lulEnig­ma Oti­li­eiHagi Tudo­se, Făt-Fru­mos din Lacri­mă, Sobies­ki şi româ­nii. Selec­ția aces­tor titluri a fost facu­tă ast­fel încât să abor­de­ze mai mul­te genuri lite­ra­re şi să aco­pe­re mai mul­te cate­go­rii de vâr­stă. În aces­te benzi dese­na­te, ac­ţiunea este reda­tă foar­te clar, respec­tând ide­ea ori­gi­na­lă, iar ceea ce a vrut să pre­zin­te scri­i­to­rul prin des­cri­eri și portre­te, este repre­zen­tat prin gra­fi­că (deta­lii, mobi­li­er, ves­ti­men­ta­ţie, aspec­tul persona­jelor etc.). Se păs­trea­ză tex­tul ori­gi­nal iar case­te­le de ban­dă dese­na­tă pre­zin­tă mo­mentele prin­ci­pa­le ale ope­rei lite­ra­re în aşa fel încât să fie foar­te clar pen­tru elev ce se întâm­plă în ope­ră şi să recu­noas­că per­so­na­je­le şi firul prin­ci­pal al acțiu­nii. Este o meto­dă de a‑i atra­ge pe elevi, în pri­mul rând, către lite­ra­tu­ra româ­nă. Să nu li se mai pară o pova­ră să citeas­că un roman cu mult text, fără ima­gini! Aceas­tă abor­da­re a unui subiect pre­zen­tat în ban­dă dese­na­tă, îl aju­tă şi pe pro­fe­sor să poar­te un dia­log cu ele­vul care înţe­le­ge de la bun înce­put des­pre ce este vor­ba în ope­ră, fiind mai depar­te îndru­mat să citeas­că sin­gur car­tea, pen­tru a des­co­peri şi alte deta­lii din poves­te. Va­rianta tex­tu­lui în ban­dă dese­na­tă tre­bu­ie să lucre­ze în para­lel cu vari­an­ta ori­gi­na­lă din car­te. Nu mi-am pro­pus nici­o­da­tă să înlo­cu­iesc una cu alta. În ban­da dese­na­tă per­so­na­je­le prind via­ţă şi îl aju­tă pe elev să înţe­lea­gă acţiu­nea atunci când citeş­te dia­lo­gul din car­te (vari­an­ta ori­gi­na­lă) pen­tru că vizu­a­li­zea­ză per­so­na­je­le din ban­da dese­na­tă. Învă­ță­to­rul sau pro­fe­so­rul poa­te ana­li­za ban­da dese­na­tă având în vede­re vari­an­ta ori­gi­na­lă a tex­tu­lui şi poa­te crea pen­tru elevi dife­ri­te exer­ci­ţii de ase­mă­na­re sau deo­se­bi­re.

Meto­da „ban­da dese­na­tă apli­ca­tă”, pe care o folo­seam de ceva timp, am prezentat‑o la con­fe­rin­ța pro­fe­so­ri­lor veniți din mai mul­te jude­țe ale țării în cadrul „Sim­po­zio­nu­lui Națio­nal de Didac­ti­ca Lim­bii și Lite­ra­tu­rii Româ­ne” din 2017 la Cluj, meto­dă publi­ca­tă mai apoi în revis­ta de spe­cia­li­ta­te “Con­si­li­e­rul de Lec­tu­ră” din 2018, iar în pre­zent, meto­da a fost pre­lu­a­tă de şcoli sub for­ma sau ter­me­nul de “text mul­ti­mo­dal” şi apa­re deja în manu­a­le­le de lite­ra­tu­ra româ­nă (comu­ni­ca­re) pen­tru cla­se­le pri­ma­re şi gim­na­zi­a­le. Este drept că meto­da pro­pu­să de mine a sufe­rit mai mul­te modi­fi­cări şi inter­pre­tări intro­du­se în pro­gra­ma şco­la­ră din fie­ca­re an, dato­ri­tă necon­cor­dan­ței manu­a­le­lor la nivel națio­nal. Rezul­ta­te­le sunt foar­te încu­ra­ja­toa­re, atât pen­tru mine, cât şi pen­tru învă­ță­tori şi pro­fe­sori. „Ban­da dese­na­tă apli­ca­tă” este o me­todă prin care îi încu­ra­jez pe şco­lari să com­pu­nă poveşti, dar şi să citeas­că benzi dese­na­te. Tur­ne­ul “Comics Didac­tic” a pro­mo­vat aceas­tă meto­dă în şcoli şi repre­zin­tă o plat­for­mă prin care popu­la­ri­zez cul­tu­ra ben­zii dese­na­te la nivel națio­nal. În cadrul tur­ne­u­lui des­co­păr elevi talen­tați la desen şi îi încu­ra­jez să par­ti­ci­pe la expo­zi­ții şi con­cur­suri de benzi dese­na­te pe care le orga­ni­zez. Sunt invi­tat în mul­te şcoli şi licee din țară pen­tru a face expo­zi­ții şi ate­li­e­re de benzi dese­na­te. În dife­ri­te şcoli şi licee am fon­dat clu­buri de benzi dese­na­te, la Cole­gi­ul Națio­nal Spi­ru Haret — Bucu­reşti sau Clu­bul de benzi dese­na­te Râş­nov şi Man­ga­lia, de exem­plu. În pre­zent, ală­tu­ri de cadre­le didac­ti­ce, am intro­dus ora de benzi dese­na­te în cur­ri­cu­lum obli­ga­to­riu la Şcoa­la Pri­ma­ră Montes­sa­no din Bucu­reşti. Este al IV-lea an de când pre­dau ban­da dese­na­tă con­stant, ca par­te inte­gran­tă a pro­gra­mei şco­la­re şi meto­do­lo­gia mea a evo­lu­at cu aju­to­rul ele­vi­lor. Am apro­fun­dat aceas­tă me­todă la Cen­trul edu­ca­țio­nal Schu­bz din Râş­nov şi la Kle­i­ne Schu­le deve­nit Roma­nian Gifted Scho­ol — Şcoa­la Pri­va­tă din Bucu­reşti, pre­cum şi la Ope­ra Comi­că pen­tru Copii în cadrul ate­li­e­re­lor “Micul Artist”.

De alt­fel, prin aces­te cola­bo­rări con­ti­nue cu şco­li­le, am deve­nit sin­gu­rul pro­fe­sor de ban­dă dese­na­tă din Româ­nia. “Car­tea mea de benzi dese­na­te” este o publi­ca­ție, un manu­al aş putea spu­ne, uni­cat în Româ­nia prin care explic învă­ță­to­ri­lor, pro­fe­so­ri­lor şi copi­i­lor cum se rea­li­zea­ză o ban­dă dese­na­tă. A deve­nit o sur­să de inspi­ra­ție pen­tru mulți care doresc să des­co­pe­re pasiu­nea pen­tru benzi dese­na­te folo­sind expe­rien­ța mea. La rân­dul lor, des­co­pe­ră eta­pe­le şi meto­de­le uti­le sau pro­ble­me­le care țin de labo­ra­to­rul auto­ru­lui de benzi dese­na­te pe care învă­ță­to­rul sau pro­fe­so­rul nu le cunoa­ş­te: cum se aleg titlu­ri­le, cum se citeş­te tex­tul scris în cadre­le de ban­dă dese­na­tă, de ce se aleg anu­mi­te sce­ne, ce adu­ce dese­nul sec­ven­ți­al în plus tex­tu­lui ca să fie inte­re­sant pen­tru elevi, nu doar ca să reți­nă firul acțiu­nii etc. Se pot face şi câte­va obser­va­ții asu­pra efec­tu­lui asu­pra copi­i­lor, folo­sind aceas­tă meto­dă. Aşa­dar, pen­tru că lumea îmi cunoa­ş­te deja acti­vi­ta­tea, sunt invi­tat în țară pen­tru a sus­ti­ne ate­li­e­re de ban­dă dese­na­tă şi în licee, uni­ver­si­tăti sau în dife­ri­te insti­tu­ții: muzee, bibli­o­teci şi tea­tre. De ase­me­nea cola­bo­rez cu mas­te­ranzi şi doc­to­ranzi, în spe­cial cei de la Lite­re, pen­tru a dezvol­ta aceas­tă meto­do­lo­gie în învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar şi unver­si­tar. Dacă mi-ar fi spus cine­va când eram în liceu că o să ajung să pre­dau în şcoli, licee şi alte locuri, n‑aş fi cre­zut. Ban­da dese­na­tă a facut acest lucru posi­bil!

Cum ai înce­put cola­bo­ra­rea cu dife­ri­te fes­ti­va­luri?

După ce am publi­cat pri­mul meu roman gra­fic “Ciu­ta­nul” în 2010, care este o poves­te ce poa­te fi transpu­să şi în film, am fost con­tac­tat de orga­ni­za­to­rii fes­ti­va­lu­lui de Film “Dream Fest” de la Sla­ti­na şi ast­fel am avut pri­mul meu ate­li­er ofi­ci­al într-un fes­ti­val! Copi­ii care au par­ti­ci­pat au fost încân­tați, la fel şi orga­ni­za­to­rii fes­ti­va­lu­lui şi ast­fel şi alți orga­ni­za­tori au prins curaj să adu­că în pro­gra­mul lor ate­li­e­re de benzi dese­na­te. Ast­fel, anu­al, au urmat ade­vă­ra­te pro­gra­me de ate­li­e­re şi expo­zi­ții de benzi dese­na­te, de întâl­niri cu copii din întrea­ga țară, fie că era un fes­ti­val de film, de tea­tru sau de păpu­şi gigan­ti­ce. Amin­tesc aici Fes­ti­va­lul de Film de Come­die “Come­dy Cluj”, Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Film Etno­gra­fic Zla­t­na, Gră­di­na cu arti­şti Bucu­reşti, fes­ti­va­lul “Kino­di­se­ea”, Fes­ti­va­lul Vede-tea­tru Buzău, Fes­ti­va­lul de film şi isto­rii Râş­nov, Fes­ti­va­lul Pro­men­a­de­lor la Bra­şov, Art Safari, Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Film Buzău, Fes­ti­va­lul Film­for­Fun Sina­ia, Fes­ti­valul de Recon­sti­tu­i­re Isto­ri­că Râș­novFes­ti­va­lul Puppets Occu­py Stre­et Crai­o­va, Fes­ti­va­lul Joc­ma­nia Râş­nov, Ani­mest, Dra­cu­la Film Fes­ti­val Bra­şov, Boo­k­fest, Târ­gul de car­te Gau­dea­mus. Sper că nu am uitat nici­u­nul!! Ate­li­e­re­le din cadrul aces­tor fes­ti­va­luri i‑au încu­ra­jat pe copii să se expri­me, să des­co­pe­re pasiu­nea pen­tru benzi dese­na­te. La une­le din­tre aces­te fes­ti­va­luri mă duc de ani de zile şi îi văd pe copii cum cresc, cum devin mai expe­ri­men­tați în arta BD-ului şi cum joa­ca cu cre­io­nul pe hâr­tie a deve­nit o pasiu­ne pen­tru ei. Unii din­tre ei sunt deja la liceu şi au deve­nit tineri arti­şti. Mulți par­ti­ci­pă la con­cur­su­ri­le pe care le orga­ni­zez şi bucu­ria este mare când văd că se numă­ră prin­tre câş­ti­gă­tori. Aces­tor fes­ti­va­luri li se ada­u­gă bine­în­țe­les ate­li­e­re­le de ban­dă dese­na­tă susţi­nu­te în cadrul eve­ni­men­te­lor dedi­ca­te, cum sunt saloa­ne­le si fes­ti­va­lu­ri­le de ban­dă dese­na­tă. Dar la aces­te eve­ni­men­te ate­li­e­re­le fac par­te din struc­tu­ra lor. Am par­ti­ci­pat atât în țară cât şi în stră­i­na­ta­te la ast­fel de mani­fes­tări. Lucrul cu copi­ii este întot­dea­u­na o sur­să de inspi­ra­ție si ener­gie.

La ce pro­iec­te sau meto­de a dus cola­bo­ra­rea cu muze­e­le?

Cola­bo­ră­ri­le cu muze­e­le au înce­put în 2014 la invi­ta­ția dr. Adri­an Maju­ru, mana­ger al Muze­u­lui Mun­ci­pi­u­lui Bucu­reşti (MMB) din dorin­ța de a pro­mo­va, sub aspec­tul BD, poveş­ti­le din isto­ria Bucu­reş­ti­u­lui. Aceas­tă ini­ția­ti­vă comu­nă a dus la naş­te­rea mai mul­tor pro­gra­me de edu­ca­ție muze­a­lă care au la bază ban­da dese­na­tă: Salo­nul de ban­dă dese­na­tă “Poveşti din Bucu­reşti in benzi dese­na­te”, ate­li­e­re­le BD “Muze­ul Ani­mat”, ate­li­e­re­le “7 muzee în benzi dese­na­te”, ate­li­e­re­le BD din cadrul şco­lii de vară la muzeu, publi­ca­tii de ban­dă dese­na­tă ale edi­tu­rii MMB sau seria expo­zi­ți­i­lor “Maeş­tri ai ben­zii dese­na­te româ­neşti”. Cu aju­to­rul aces­to­ra, echi­pa MMB a reu­şit să atra­gă mai multi copii şi nu numai, la muzeu, invitându‑i ast­fel să des­co­pe­re acest loc într-un mod ine­dit. Rea­li­za­rea şi inclu­de­rea ben­zii dese­na­te ”Legen­da lui Bucur” în expo­zi­ția per­ma­nen­tă, cu oca­zia rea­me­na­jă­rii expo­zi­ți­ei Muze­u­lui Mun­ci­pi­u­lui Bucu­reşti în 2015, inti­tu­la­tă “Tim­pul Ora­şu­lui” con­sti­tu­ie o ino­va­ție în con­tex­tul edu­ca­ți­ei muze­a­le din Româ­nia. Ast­fel, se dove­deş­te că ban­da dese­na­tă nu este doar un sim­plu pro­dus de diver­tis­ment popu­lar, este şi un mij­loc care ne per­mi­te să înre­gis­trăm, să pre­zen­tam şi să păs­trăm vie isto­ria. Vizi­ta­to­rii muze­u­lui pot des­co­peri ast­fel o par­te din poveş­ti­le Bucu­reş­ti­u­lui inclu­siv prin benzi dese­na­te. Şi nu este sin­gu­ra ban­dă dese­na­tă din expo­zi­ţia per­ma­nen­tă a muze­u­lui.

Prin ate­li­e­re­le BD “Muze­ul Ani­mat” le dez­vă­lui copi­i­lor cea mai sim­plă meto­dă de a des­co­peri, prin inter­me­di­ul ben­zii dese­na­te, un obiect sau un per­so­naj din muzeu. Chiar şi pe copi­ii cu mai puţin talent la desen, în doar câte­va minu­te, îi pot învă­ța cum să rea­li­ze­ze o poves­te, având ca subiect un expo­nat. Asa­dar, totul se trans­for­mă într‑o lec­ție de isto­rie în ban­dă dese­na­tă care să‑i aju­te pe copii şi la pro­iec­te­le de la şcoa­lă. Gene­ra­ți­i­le de copii şi tineri tră­iesc astăzi într-un uni­vers în care ecra­nul este pe pri­mul loc (tele­fo­nul mobil, table­ta, tele­vi­zo­rul, jocul video, com­pu­te­rul sau lap­top-ul) care modi­fi­că modul în care soci­a­li­zea­ză, pre­cum și per­cep­ția lor des­pre edu­ca­ție. Pen­tru a revi­ta­li­za meto­da de învă­ța­re la şcoa­lă, sunt nece­sa­re pro­pu­neri ino­va­toa­re, iar dacă este folo­si­tă corect, ban­da dese­na­tă poa­te ghi­da acest pro­ces vital. Aces­te ate­li­e­re stau dova­dă ca cele spu­se mai sus sunt rea­li­za­bi­le.

Orga­ni­za­rea Salo­nu­lui BD „Poveşti din Bucu­reşti în benzi dese­na­te” şi a con­cur­su­lui dedi­cat ele­vi­lor, care se desfă­şoa­ră anu­al încă din 2014, pro­mo­vea­ză în fața publi­cu­lui atât copi­ii talen­tați cât şi, sau mai ales, lucră­ri­le auto­ri­lor con­sa­crați din BD-ul româ­nesc. Este un aport la cul­ti­va­rea cul­tu­rii BD din Româ­nia. Pre­zen­tă­ri­le, ate­li­e­re­le, lan­să­ri­le din cadrul pro­gra­mu­lui de vară “7 Muzee în benzi dese­na­te” atrag, an de an, un public care este din ce în ce mai inte­re­sat să des­co­pe­re într-un alt mod poveş­ti­le din isto­ria ora­şu­lui în care tră­iesc şi impli­cit din Româ­nia. Expo­zi­ți­i­le şi con­fe­rin­țe­le orga­ni­za­te la Pala­tul Suțu au pre­zen­tat meto­de noi de atra­ge­re a publi­cu­lui larg către muzeu. De exem­plu “Pen­tru o isto­rie a sim­bo­lu­ri­lor: tatu­a­jul în Româ­nia” şi „Scur­tă isto­rie a revan­șei. Duel sau cri­mă?” au fost expo­zi­ții bine docu­men­ta­te prin care am con­sem­nat fap­te din tre­cut sub for­ma planşe­lor de ban­dă dese­na­tă. Aces­te planşe BD pot deve­ni, pen­tru gene­ra­ți­i­le vii­toa­re, un ade­vă­rat docu­ment cu refe­ri­re la anu­mi­te momen­te isto­ri­ce.

Printr‑o cola­bo­ra­re cu colec­țio­na­rul Sza­sz Andrei am cre­at pro­gra­me de arhi­va­re şi digi­ti­za­re a evo­lu­ți­ei ben­zii dese­na­te româ­neşti pre­zen­ta­te prin orga­ni­za­rea şi ver­ni­sa­rea expo­zi­ti­i­lor BD tema­ti­ce la Pala­tul Suțu, sedi­ul Muze­u­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti: seria “Maeş­tri ai Ben­zii Dese­na­te româ­ne­s­ti” (2018 — pre­zent), Benzi Dese­na­te din Epo­ca de Aur şi Ban­da Dese­na­tă inter­be­li­că par­tea I. Expo­zi­ția Vir­tu­a­lă de Ban­dă Dese­na­tă SF Româ­neasc, rea­li­za­tă în peri­oa­da pan­de­mi­ei, a con­dus la cre­ea­re unui nou muzeu inti­tu­lat “Muze­ul Cos­mic”, un demers care să sub­li­ni­e­ze impor­tan­ța con­ser­vă­rii patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral mate­ri­al şi ima­te­rial prin noi­le meto­de digi­ta­le. Foar­te impor­tan­te în aceas­tă desfă­şu­ra­re a eve­ni­men­te­lor BD pe care le-am orga­ni­zez la acest muzeu sunt publi­ca­ți­i­le de benzi dese­na­te apă­ru­te la edi­tu­ra MMB care au punc­tat foar­te clar, sub for­ma roma­ne­lor gra­fi­ce de exem­plu, cum poa­te fi pre­da­tă isto­ria alt­fel. Tata Moşu — tra­dus şi in lim­ba engle­ză, Ulti­mul Duel, revis­te­le BD His­to­ria şi cata­lo­a­ge­le salo­ne­lor BD sunt suges­ti­ve prin for­ța lor nara­ti­vă și gra­fi­că, iar roma­nul gra­fic cu subiect isto­ric se pre­tea­ză foar­te bine unui stu­diu înce­pând cu cla­sa a V‑a până la liceu şi facul­ta­te.

Exter­na­li­za­rea meto­dei ben­zii dese­na­te apli­ca­te în muzeu a dus la alte cola­bo­rări şi expe­rien­țe dife­ri­te cu insti­tu­ții pres­ti­gi­oa­se: Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei, Muze­ul Hăr­ți­lor, Muze­ul Casa Mureşe­ni­lor Bra­şov şi Muze­ul Jude­țean de Isto­rie Bra­şov, Muze­ul Casa Mar­ghi­lo­man din Buzău, Muze­ul de Artă Crai­o­va, Muze­ul Astra din Sibiu, Muze­ul Comu­nis­mu­lui din Sighi­şoa­ra şi Muze­ul Ora­şu­lui Ora­dea. Un exem­plu în acest sens sunt ate­li­e­re­le de ban­dă dese­na­tă pen­tru copi­ii din Bra­şov, orga­ni­za­te în cola­bo­ra­re cu Muze­ul Jude­țean de Isto­rie prin care am transpus în BD poveş­ti­le şi via­ța per­so­na­li­tă­ți­lor isto­ri­ce loca­le în cadrul Fes­ti­va­lu­lui Pro­men­a­de­lor în 2017, iar apoi prin publi­ca­rea ben­zii dese­na­te isto­ri­ce “Bra­şov 1987 – Doi ani prea devre­me”. Lan­sa­rea aces­tui volum a dus şi la orga­ni­za­rea ate­li­e­re­lor şi pre­zen­tă­ri­lor în şco­li­le şi lice­e­le din Bra­şov. Toa­te aces­tea au rezul­tat în ini­ți­e­rea Salo­nu­lui BD Bra­şov 2018 “Româ­nia 100 în benzi dese­na­te”, eve­ni­ment cul­tu­ral orga­ni­zat cu sus­ți­ne­rea aso­ci­a­ți­ei Forums, un pro­iect AFCN, care a con­si­tu­it o bază soli­dă pen­tru Muze­ul Jude­țean de Isto­rie Bra­şov în vede­rea con­ti­nu­ă­rii acti­vi­tă­ții de pro­mo­va­re a ben­zii dese­na­te isto­ri­ce. Însă cea mai înde­lun­ga­tă şi apro­fun­da­tă acti­vi­ta­te şi cola­bo­a­re o am cu Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, unde am dema­rat şi dezvol­tat aceas­tă meto­dă a ben­zii dese­na­te apli­ca­te într-un muzeu. Este o cola­bo­ra­re de câți­va ani buni care se va sin­te­ti­za într‑o lucra­re de spe­cia­li­ta­te ce va fi publi­ca­tă împre­u­nă cu direc­to­rul muze­u­lui, dr. Adri­an Maju­ru. Aş putea spu­ne că pen­tru Bucu­reşti, Pala­tul Suțu a deve­nit un reper pen­tru ban­da dese­na­tă româ­neas­că. Publi­cul este obi­ş­nu­it să vină aici pen­tru a des­co­peri noi expo­zi­ții BD, la întâl­niri cu arti­ş­tii con­sa­crați din dome­niu, la ate­li­e­re pen­tru copii. Iar cel mai impor­tant lucru este că aces­te expo­zi­ții şi întâl­niri sunt ofe­ri­te publi­cu­lui în regim gra­tu­it.

Ai sti­luri dife­ri­te în ben­zi­le dese­na­te rea­li­za­te de tine. Cum explici acest lucru?

Eu le spun copi­i­lor că nu exis­tă desen greşit, doar sti­luri dife­ri­te, pen­tru că doresc să‑i încu­ra­jez să aibă încre­de­re în ei, că pot dese­na aşa cum doresc, însă cel mai impor­tant este să se înțe­lea­gă poves­tea pe care vor să o trans­mit. Pen­tru mine poves­tea devi­ne un sce­na­riu şi mă îndeam­nă să schimb sti­lul de desen pen­tru a sur­prin­de cât mai bine atmosfe­ra res­pec­ti­vă. Poves­tea tre­bu­ie să con­ți­nă şi un mesaj sau mai mul­te, iar dese­nul poa­te suge­ra şi el acest lucru. Sti­lu­ri­le dife­ri­te mă aju­tă să nu mă plic­ti­sesc, să fiu dina­mic şi să explo­rez subiec­te, teme şi genuri dife­ri­te. Tre­bu­ie să mă adap­tez în func­ție de sce­na­riu, îmi pla­ce şi mai ales mă aju­tă să-mi dezvolt capa­ci­tă­ți­le artis­ti­ce. Îna­in­te să aleg sti­lul de desen, tre­bu­ie să simt poves­tea şi mă gân­desc care ar fi sti­lul potri­vit în care s‑ar vedea cel mai bine per­so­na­je­le şi miş­că­ri­le lor. Dea­se­me­nea este impor­tant să res­pecți poves­tea ast­fel ca publi­cul care va cum­pă­ra ban­da dese­na­tă să înte­lea­gă mesa­jul, subiec­tul. Con­tea­ză cum dese­nezi şi ce stil alegi pen­tru un subiect, pen­tru că se poa­te întoar­ce împo­tri­va ta dacă alegi greşit. Subiec­te­le tra­gi­ce pot fi abor­da­te cel mai bine în stil rea­list, iar cele umo­ris­ti­ce prin­tr-un stil cari­ca­tu­rist. Pen­tru ben­zi­le dese­na­te de aven­tu­ră sau fan­tas­ti­ce, sti­lul dese­nu­lui poa­te fi redat aproa­pe în ori­ce vari­an­tă. Roma­nul gra­fic îți ofe­ră cea mai mare libe­ra­te de expri­ma­re artis­ti­că, aici poți dese­na şi oameni din bețe iar dacă poves­tea este puter­ni­că şi trans­mi­te un mesaj inte­re­sant, poa­te să devi­nă o publi­ca­ție apre­cia­tă.

Ce mesaj îți pro­pui să trans­miți prin mun­ca ta?

Edu­ca­ția este esen­ți­a­lă şi întot­dea­u­na tre­bu­ie moder­ni­za­te meto­de­le de pre­da­re şi impli­ca­rea oame­ni­lor care pot adu­ce un bene­fi­ciu cul­tu­rii şi edu­ca­ți­ei. Artis­tul poa­te fi mai mult decât un anga­jat, nu doar o uneal­tă plăti­tă pen­tru rea­li­za­rea unui pro­iect. Arta şi şti­in­țe­le exac­te pot lucra împre­u­nă în noi­le meto­de de pre­da­re cum am mai spus, chiar dacă la înce­put nu par com­pa­ti­bi­le. Totul se poa­te rea­li­za bine şi de cali­ta­te doar în spi­rit de cola­bo­ra­re şi pro­fe­sio­na­lism. De la fes­ti­va­lu­ri­le de ban­dă dese­na­tă la care am par­ti­ci­pat în alte țări, în spe­cial în Bel­gia, unde am repre­zen­tat Româ­nia la fes­ti­va­lul de ban­dă dese­na­tă din Bru­xe­l­les în 2016, am învă­țat că se poa­te! Am învă­țat că ban­da dese­na­tă poa­te deve­ni nu doar o meto­dă de rela­xa­re ci şi o ade­vă­ra­tă uneal­tă în pro­ce­sul edu­ca­țio­nal. Acest lucru sper să fie rea­li­za­bil şi în şco­li­le din Româ­nia.

Ce-ți doreşti pen­tru ban­da dese­na­tă româ­neas­că?

Să exis­te finan­țări strict lega­te pe pro­iec­te­le de ban­dă dese­na­tă româ­neas­că. Schim­ba­rea ati­tu­di­nii edi­tu­ri­lor din Româ­nia față de arti­ş­tii de ban­dă dese­na­tă româ­neas­că. Latu­ra uma­nă îmbu­nă­tă­ți­tă, să nu mai exis­te invi­dii şi fap­te mali­țioa­se care au des­tră­mat şi dez­bi­nat mul­te din pro­iec­te­le fru­moa­se de ban­dă dese­na­tă româ­neas­că ce adu­ceau un bene­fi­ciu mare aces­tui act de cul­tu­ră. Să dis­pa­ră aces­te invi­dii care dis­trug pri­e­te­nii. Comu­ni­ta­tea auto­ri­lor de benzi dese­na­te este mică în Româ­nia şi este păcat să nu exis­te uni­ta­te.

Ce este impor­tant, defi­ni­to­riu pen­tru un artist de ban­dă dese­na­tă, pen­tru un autor de ban­dă dese­na­tă?

Să se regă­seas­că în mun­ca pe care o face.

Ce-ți pro­pui pen­tru vii­tor?

Sco­pul meu este de a dese­na, de a pro­du­ce în con­ti­nu­a­re şi de a oferi exem­ple cu pri­vi­re la cum se inte­grea­ză și apli­că ban­da dese­na­tă în dife­ri­te dome­nii, mai ales în edu­ca­ție, iar pe vii­tor (mă repet) este într-ade­văr nece­sar să exis­te o posi­bi­li­ta­te de finan­ța­re pen­tru a mării rezul­ta­te­le lega­te de uti­li­za­rea aces­tui inter­me­di­ar, pen­tru a dezvol­ta meto­da „ben­zii dese­na­te apli­ca­te” în bene­fi­ci­ul cul­tu­rii si edu­ca­ți­ei. Voi con­ti­nua să public revis­te­le Comics Didac­tic şi BD His­to­ria unde pro­mo­vez şi alți autori BD din Româ­nia şi bine­în­țe­les că voi con­ti­nua şi cu lucră­ri­le mele de autor. Şi nu în ulti­mul rând, să con­ti­nui Olim­pi­a­da de benzi dese­na­te, un con­curs unic la nivel mondi­al şi de ce nu, să cola­bo­rez şi cu alte țări care şi-ar dori să ini­ție­ze acest demers în spi­ri­tul olim­pic.

Inter­viu rea­li­zat de MĂDĂLINA CORINA DIACONU, zilesinopti.ro


Man­ga­lia News, 08.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply