Institutul „Cantacuzino” lansează pe piață imunomodulatorul OROSTIM HV

0
307

Institutul „Cantacuzino” lansează pe piață imunomodulatorul OROSTIM HV.

Luni, 30 noiem­brie, la sedi­ul Insti­tu­tu­lui Națio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no”, a avut loc o con­fe­rin­ță de pre­să, cu oca­zia lan­să­rii pe pia­ță a pri­mu­lui lot al pro­du­su­lui imu­no­mo­du­la­tor OROSTIM-HV.

OROSTIM-HV este un supli­ment ali­men­tar care con­ți­ne o com­bi­na­ție din­tr-un lizat ato­mi­zat for­mat din 15 tul­pini bac­te­rie­ne și o pul­be­re de extract de orz ver­de. Are pro­pri­e­tăți anti­o­xi­dan­te și de sti­mu­la­re a imu­ni­tă­ții, deter­minând creș­te­rea rezis­ten­ței orga­nis­mu­lui la infec­ții.

Pro­du­sul se admi­nis­trea­ză în peri­oa­de­le cu risc de apa­ri­ție a infec­ți­i­lor res­pi­ra­to­rii, per­soa­ne­lor care lucrea­ză în colec­ti­vi­tăți cu sus­cep­ti­bi­li­ta­te cres­cu­tă de îmbol­nă­vi­re, copi­i­lor cu infec­ții res­pi­ra­to­rii repe­ta­te și per­soa­ne­lor de vâr­sta a tre­ia, în stări cu imu­ni­ta­te scă­zu­tă.

În urmă­toa­rea peri­oa­dă, se va con­ti­nua dezvol­ta­rea pro­du­su­lui, urmând ca anul vii­tor Insti­tu­tul “Can­ta­cu­zi­no” să rea­li­ze­ze trans­fe­rul teh­no­lo­gic într‑o altă arie de fabri­ca­ție pen­tru pro­duc­ția în serie a pro­du­su­lui.

OROSTIM-HV se va putea achi­zi­țio­na, înce­pând cu data de 2 decem­brie, de la punc­tul de vân­za­re al Insti­tu­tu­lui, din Spla­i­ul Inde­pen­den­ței, nr. 103.

Deta­lii des­pre OROSTIM-HV, pe por­ta­lul ofi­ci­al al Insti­tu­tu­lui ”Can­ta­cu­zi­no”.


Man­ga­lia News, 02.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply