În memoria Doinei Păuleanu, omul de cultură care, din păcate, nu mai este printre noi, la Muzeul de Artă din Constanța a avut loc dezvelirea bustului Reginei Maria a României 

0
173

Mier­curi, 23 decem­brie 2020, s‑a împli­nit un mai vechi dezi­de­rat al celei care a fost unul din cei mai repre­zen­ta­tivi oameni de cul­tu­ră din jude­țul nos­tru si direc­to­rul Muze­u­lui de Artă Con­stan­ța, doam­na Doi­na Pău­lea­nu — dezve­li­rea bus­tu­lui Regi­nei Maria a Româ­ni­ei.

În pre­zen­ța pre­șe­din­te­lui Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, dom­nul Mihai Lupu, a vice­pre­șe­din­te­lui Con­si­li­ul Jude­țean, dom­nul Ste­li­an Gima, a vice­pri­ma­ru­lui muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, dom­nul Ionuț Rusu pre­cum și a con­si­li­e­ru­lui pre­șe­din­te­lui CJC pe pro­ble­me de cul­tu­ră, dom­nul Vasi­le Gher­ghi­les­cu, a fost dezve­li­tă aceas­tă ope­ră monu­men­ta­lă rea­li­za­tă de mare­le sculp­tor român, Oscar Han, în anul 1932, fiind ampla­sa­tă pe un soclu îna­lt, spe­cial ridi­cat în fața Muze­u­lui de Artă din Con­stan­ța.

 „Astăzi tre­bu­ia sa fie o zi fru­moa­să, o zi de o rea­lă emo­ție în care nu numai că am dezve­lit o ope­ră monu­men­ta­lă, ci bus­tul suve­ra­nu­lui ce ne‑a unit prin gri­jă și curaj! Din păca­te omul de cul­tu­ră care a mar­cat isto­ria cul­tu­ra­lă a Con­stan­ței, Doi­na Pău­lea­nu, cea care a avut acest vis de a pune în valoa­re bus­tul Regi­nei Maria, din păca­te nu mai este de puțin timp prin­tre noi. Așa cum știți cu toții, a ple­cat într‑o altă lume, poa­te o lume mai bună, care o va pre­țui mai mult decât am reu­șit noi să o pre­țu­im. Cea care a lăsat cel mai mare gol în lumea oame­ni­lor de artă con­stăn­țeni, va ramâ­ne în sufle­te­le noas­tre! Pen­tru a‑i pre­țui memo­ria și a o cin­sti, voi ini­ția un pro­iect de hotă­râre al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, ca acest muzeu căru­ia și‑a dedi­cat prac­tic toa­tă via­ța, să se numeas­că Muze­ul de Artă “Doi­na Pău­lea­nu” Con­stan­ța. Îi rog pe toți con­stăn­țe­nii să păs­trăm împre­u­nă un moment de recu­le­ge­re, în memo­ria celei care a fost Doi­na Pău­lea­nu!” – a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mihai Lupu.

Bus­tul Regi­nei Maria este o lucra­re pe care pri­ma­rul din Bal­cic, Octa­vian Moșes­cu i‑a comandat‑o sculp­to­ru­lui român, Oscar Han. Rea­li­zat în anul 1932, aces­ta a fost dezve­lit în sep­tem­brie 1933, iar în 1940, când s‑a cedat Cadri­la­te­rul Bul­ga­ri­ei, sculp­tu­ra a ajuns la Con­stan­ța, fiind depo­zi­ta­tă în diver­se spa­ții. Lucra­rea era înscri­să în patri­mo­ni­ul Muze­u­lui de Artă Con­stan­ța ca fiind ano­ni­mă, «bust de feme­ie». În data de 27 noiem­brie 2020, cu doar câte­va zile îna­in­te de Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei, bus­tul din bronz al Regi­nei Maria, a fost înăl­țat pe soclul spe­cial ridi­cat în fața Muze­u­lui de Artă Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 23.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply