Guvernul Cîţu a fost votat de Parlament | Miniștrii noului cabinet

0
190

Cabi­ne­tul pro­pus de Flo­rin Cîţu şi pro­gra­mul de guver­na­re au pri­mit, mier­curi, votul de încre­de­re în came­re­le reu­ni­te ale Par­la­men­tu­lui, la capă­tul unei şedinţe în care pre­mi­e­rul desem­nat a fost hui­du­it şi apla­u­dat, iar AUR a anu­nţat că va sesi­za Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă pen­tru fap­tul că nu ar fi fost res­pec­ta­tă pro­ce­du­ra lega­lă de înves­ti­tu­ră.

În favoa­rea nou­lui cabi­net au votat 260 par­la­men­tari. Au fost 186 voturi împo­tri­vă.

Ante­ri­or votu­lui, Cîţu a anu­nţat că guver­nul are două obiec­ti­ve gene­ra­le pen­tru peri­oa­da urmă­toa­re.

Atât eu, cât şi echi­pa mea vom face tot ce ne stă în putinţă pen­tru rea­li­za­rea celor două obiec­ti­ve pe care le-am anu­nţat şi sunt sigur că toa­te par­ti­de­le poli­ti­ce sunt de acord cu aces­tea: să tre­cem cât mai repe­de şi cât mai bine pes­te cri­za de sănă­ta­te, să punem eco­no­mia pe picioa­re”, a spus Cîţu. […]

Lis­ta mini­ş­tri­lor din noul guvern

Ante­ri­or votu­lui din plen, cei 18 mini­ş­tri pro­pu­şi au fost audi­a­ţi rapid şi avi­za­ţi for­mal în comi­si­i­le par­la­men­ta­re. Votu­ri­le pri­mi­te în comi­sii nu au efect asu­pra votu­lui de înves­ti­tu­ră din ple­nul celor două Came­re par­la­men­ta­re.

Nico­lae Ciu­că, Minis­te­rul Apă­ră­rii — 18 voturi pen­tru, 13 împo­tri­vă;
Ralu­ca Tur­can, Minis­te­rul Mun­cii – 24 voturi pen­tru, 16 împo­tri­vă;
Sorin Cîm­pea­nu, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei – 20 voturi pen­tru, 13 împo­tri­vă, două abți­neri;
Lucian Bode, Minis­te­rul de Inter­ne — 20 de voturi pen­tru și 10 impo­tri­vă;
Ste­li­an Ion, Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei — 41 de voturi pen­tru și 26 împo­tri­vă;
Vir­gil Popes­cu, Minis­te­rul Ener­gi­ei — 31 de voturi pen­tru și 18 împo­tri­vă;
Cris­ti­an Ghi­nea, Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne — 16 voturi pen­tru și 5 voturi împo­tri­vă.
Adri­an Oros, Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii – 19 voturi pen­tru și 12 voturi împo­tri­vă;
Cse­ke Atti­la – Dezvol­ta­re Regio­na­lă — 21 voturi pen­tru și 13 voturi împo­tri­vă;
Cla­u­diu Năsui – Minis­te­rul Eco­no­mi­ei — 26 voturi pen­tru și 16 voturi împo­tri­vă;
Cătă­lin Dru­lă, Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor — 18 voturi pen­tru și 13 voturi împo­tri­vă;
Tanc­soz Bar­na, Minis­te­rul Mediu­lui — 22 voturi pen­tru și 17 voturi împo­tri­vă;
Vlad Voi­cu­les­cu, Minis­te­rul Sana­ta­tii — 20 voturi pen­tru, 5 împo­tri­vă și cinci abți­neri;
Edu­ard Novak, Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui – 17 voturi pen­tru și unul împo­tri­vă;
Bogdan Aures­cu, Minis­te­rul de Exter­ne – 23 voturi pen­tru, nouă voturi împo­tri­vă și trei abți­neri;
Bogdan Ghe­or­ghiu, Minis­te­rul Cul­tu­rii – 13 voturi pen­tru și patru împo­tri­vă;
Cipri­an Tele­man, Minis­te­rul Digi­ta­li­ză­rii – 20 voturi pen­tru și 10 impo­tri­vă;
Ale­xan­dru Naza­re, Minis­te­rul de Finan­te – 20 voturi pen­tru și 12 împo­tri­vă.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe antena3.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply