Furnizorul de gaze va achita o compensație de 4% din salariul minim brut pe economie dacă nu răspunde, în 3 zile, la solicitarea clientului de transmitere a unei oferte, de încheiere a unui contract, privind schimbarea furnizorului

0
318

Dacă un apel tele­fo­nic nu este pre­lu­at în 2 minu­te, fur­ni­zo­rul va plăti o com­pen­sa­ție de 0,01% din valoa­rea sala­ri­u­lui minim brut pe eco­no­mie în vigoa­re, inclu­siv pen­tru minu­tul în care se înde­pli­neș­te obli­ga­ția.

Dacă nu res­pec­tă nive­lul garan­tat al cali­tă­ții acti­vi­tă­ții de fur­ni­za­re a gaze­lor natu­ra­le, fur­ni­zo­rii de gaze natu­ra­le vor achi­ta, auto­mat, com­pen­sa­ții tutu­ror cli­en­ți­lor finali, indi­fe­rent de cate­go­ria din care aceștia fac par­te, inclu­siv soli­ci­tan­ți­lor cu care fur­ni­zo­rii nu au o rela­ție con­trac­tu­a­lă. ANRE a sta­bi­lit  valoa­rea com­pen­sa­ți­ei acor­da­te în func­ție de sala­ri­ul minim brut pe eco­no­mie. Un pro­iect de Ordin ANRE pen­tru apro­ba­rea Stan­dar­du­lui de per­for­man­ță pen­tru acti­vi­ta­tea de fur­ni­za­re a gaze­lor natu­ra­le este în con­sul­ta­re publi­că.

Au fost sta­bi­liți 11 indi­ca­tori de cali­ta­te pen­tru acti­vi­ta­tea de fur­ni­za­re a gaze­lor natu­ra­le, iar pen­tru eva­lu­a­rea gra­du­lui de res­pec­ta­re de către fur­ni­zor a nive­lu­lui garan­tat afe­rent fie­că­rui indi­ca­tor de cali­ta­te au fost intro­duși indi­ca­tori spe­ci­fici de per­for­man­ță.

Citi­ti mai mul­te pe investenergy.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply