Facturi mai mici la energia electrică! Hidroelectrica a anunțat că va reduce prețul la energia electrică

0
291

Vir­gil Popes­cu: Vești bune pen­tru români! Hidro­e­lec­tri­ca a anun­țat azi că va redu­ce pre­țul la ener­gia elec­tri­că. Fac­turi mai mici la ener­gia elec­tri­că!

”Îi feli­cit pe cei de la Hidro­e­lec­tri­ca, pen­tru noul pas prin care se mani­fes­tă activ pe pia­ța de fur­ni­za­re și au venit cu o ofer­tă bună pen­tru români. Oda­tă cu libe­ra­li­za­rea pie­ței de ener­gie, de la 1 ianu­a­rie 2021, pen­tru ener­gia acti­vă livra­tă con­su­ma­to­ri­lor cas­nici pre­țul se va redu­ce de la 0,255 de lei/kWh, la 0,245 lei/kWh, în pri­mul semes­tru al anu­lui vii­tor. Cli­en­ții au garan­ția că pre­țu­ri­le sunt fixe și bene­fi­ci­a­ză în con­ti­nu­a­re de ter­me­ne de pla­tă rela­xa­te – 45 de zile de la emi­te­rea fac­tu­rii. Acțiu­nea este ca urma­re a stra­te­gi­ei com­pa­niei de a‑și creș­te numă­rul de cli­enți pe zona de fur­ni­za­re, oda­tă cu libe­ra­li­za­rea com­ple­tă a pie­ței de ener­gie.

Da, fac­turi mai mici pen­tru români! Îi îndemn pe români să veri­fi­ce cu aten­ție și dacă este cazul să schim­be fur­ni­zo­rul de ener­gie elec­tri­că, pen­tru ca toți să înțe­lea­gă că nu pot păs­tra un mono­pol al pre­țu­ri­lor mari”.


Man­ga­lia News, 15.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply