Expoziția câștigătorilor OLIMPIADEI DE BENZI DESENATE, ediția I 2020, poate fi vizitată la Casa Filipescu Cesianu, Muzeul Vârstelor, în perioada decembrie 2020 — martie 2021

0
211

Expoziția câștigătorilor OLIMPIADEI DE BENZI DESENATE, ediția I 2020, poate fi vizitată la Casa Filipescu Cesianu, Muzeul Vârstelor, în perioada decembrie 2020 — martie 2021.

Graj­dea­nu Mihai Ionut: Afi­șul expo­zi­ți­ei câști­gă­to­ri­lor OLIMPIADEI DE BENZI DESENATE, edi­ția I 2020:

Expo­zi­ția poa­te fi vizi­ta­tă la Casa Fili­pes­cu Cesia­nu, Muze­ul Vâr­ste­lor, în peri­oa­da decem­brie 2020 — mar­tie 2021.

Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești invi­tă publi­cul să vizi­te­ze, înce­pând cu data de 2 Decem­brie 2020, la Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu (Calea Vic­to­ri­ei nr 151), expo­zi­ția care va inclu­de lucrări pre­zen­ta­te sub gene­ri­cul Olim­pi­a­da de Benzi Dese­na­te — Edi­tia I. Vizi­ta­to­rii vor avea ast­fel oca­zia să vadă lucră­ri­le câști­gă­to­ri­lor, dese­ne deo­se­bi­te care s‑au remar­cat în cadrul com­pe­ti­ți­ei ce s‑a deru­lat pe par­cur­sul aces­tui an. Ver­ni­sa­jul și Gala de pre­mi­e­re au fost trans­mi­se onli­ne, marți, 1 Decem­brie 2020, ora 10:00, pe pagi­ni­le de Face­bo­ok: Olim­pi­a­da de benzi dese­na­te și Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu.

Spi­ri­tul Olim­pic mer­ge îna­in­te chiar și într-un an ati­pic în care Jocu­ri­le Olim­pi­ce au fost amâ­na­te. La 100 de ani de la pri­ma pre­zen­ta­re ofi­ci­a­lă a stea­gu­lui olim­pic, auto­rul și pro­fe­so­rul de benzi dese­na­te Mihai I. Grăj­dea­nu a pro­pus mar­ca­rea aces­tui moment isto­ric prin ini­ți­e­rea pri­mei edi­ții a Olim­pi­a­dei de Benzi Dese­na­te, un con­curs națio­nal de benzi dese­na­te, de pro­mo­va­re a spi­ri­tu­lui olim­pic și con­ști­en­ti­za­re a valo­ri­lor cul­tu­ra­le națio­na­le, euro­pe­ne și inter­națio­na­le în rân­dul ele­vi­lor din învă­țămân­tul pri­mar, gim­na­zi­al și liceal. Pro­iec­tul se des­fă­șoa­ră sub egi­da Comi­te­tu­lui Olim­pic și Spor­tiv Român, în par­te­ne­ri­at cu Aca­de­mia Olim­pi­că — fili­a­la Caraș Seve­rin și Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești.

Cu spri­ji­nul Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne „Geor­ge Bari­țiu” Bra­șov, prin Cen­trul de exce­len­ță pen­tru copii și tine­ret, bibli­o­te­ci­le publi­ce și șco­la­re din întrea­ga țară s‑au ală­tu­rat pro­iec­tu­lui, iar în peri­oa­da mar­tie — noiem­brie 2020 au invi­tat ele­vii pasio­nați de cea de a 9‑a artă să se înscrie în con­curs și să par­ti­ci­pe la întâl­niri în cadrul bibli­o­te­ci­lor sau la ate­li­e­re onli­ne, pen­tru a rea­li­za lucrări de ban­dă dese­na­tă cu tema: „100 de ani de la pri­ma pre­zen­ta­re ofi­ci­a­lă a stea­gu­lui olim­pic”.

Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești orga­ni­zea­ză, înce­pând din anul 2014, ală­tu­ri de mana­ge­rul muze­u­lui dr. Adri­an Maju­ru și auto­rul de benzi dese­na­te Mihai I. Grăj­dea­nu — la Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu și Pala­tul Suțu din struc­tu­ra MMB — expo­zi­ții BD, saloa­ne de ban­dă dese­na­tă, ate­li­e­re și con­fe­rin­țe de ban­dă dese­na­tă pen­tru copii și adulți. Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești este pri­mul muzeu din țară care are inte­gra­tă ban­da dese­na­tă în expo­zi­ția de bază și publi­că peri­o­dic cata­lo­a­ge și albu­me de ban­dă dese­na­tă pre­cum și roma­ne gra­fi­ce.

Expo­zi­ția „Olim­pi­a­da de benzi dese­na­te” se va putea vizi­ta gra­tu­it și va rămâ­ne des­chi­să la Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu până în luna mar­tie 2021.

De ce Olim­pi­a­dă de Benzi Dese­na­te

Știm cu toții că înce­pu­tul este foar­te impor­tant. De ace­ea, în momen­tul în care vor­bim des­pre spi­ri­tul olim­pic și vor­bim des­pre copii, pri­mii pași în a‑i edu­ca și a le rele­va ceea ce înseam­nă acest spi­rit olim­pic, devi­ne esen­ți­al. Copi­ii se dezvol­tă și cresc în func­ție de cum îi edu­căm, iar a‑i edu­ca în spi­ri­tul olim­pic este esen­ți­al. De ce au nevo­ie copi­ii de aceas­tă edu­ca­ție olim­pi­că? Deo­a­re­ce aici vor­bim des­pre valori care sunt esen­ți­a­le în întrea­ga lor via­ță. Vor­bim de fair­play, de mân­drie națio­na­lă, de res­pect, de exce­len­ță, iar aces­te valori tre­bu­ie să ne ghi­de­ze pe tot par­cur­sul evo­lu­ți­ei noas­tre. Asta face spi­ri­tul olim­pic” — Mihai Cova­liu, pre­șe­din­te­le Comi­te­tu­lui Olim­pic și Spor­tiv Român (COSR).

Pri­ma mea ban­dă dese­na­tă de autor a fost un roman gra­fic, un subiect din lumea spor­tu­lui. Două pasiuni, spor­tul şi ban­da dese­na­tă, pe care le-am îmbi­nat de‑a lun­gul cari­e­rei şi care m‑au făcut să reflec­tez în per­ma­nen­ță asu­pra ade­vă­ra­te­lor repe­re din via­ță. Tot mai mult ne între­băm cum putem să îi moti­văm pe elevi să înveţe, cum putem să le cap­tăm atenţia pen­tru a le trans­mi­te cunoş­tinţe­le nece­sa­re. Copi­ii din gene­ra­ţia actu­a­lă au nevo­ie de mai mult. Ban­da dese­na­tă repre­zin­tă un lim­baj uni­ver­sal, trans­mi­te mesa­je care pot depă­şi ori­ce gra­ni­țe. Acti­vi­ta­tea mea de autor, de pro­fe­sor de ban­dă dese­na­tă şi expe­rien­ța uni­că dobân­di­tă în şco­li­le din Româ­nia m‑au inspi­rat să ini­țiez, cu sus­ți­ne­rea COSR și MMB, o com­pe­ti­ție națio­na­lă pe care am intitulat‑o „Olim­pi­a­da de benzi dese­na­te” — Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, autor al ide­ii și nou­lui con­cept dedi­cat BD.

Par­te­neri insti­tu­țio­nali: Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „Geor­ge Bari­țiu” Bra­șov — Cen­trul de Exce­len­ță pen­tru Copii și Tine­ret, Aso­ci­a­ția Bibli­o­te­ca­ri­lor și Bibli­o­te­ci­lor Publi­ce din Româ­nia (ANBPR), Aso­ci­a­ția Bibli­o­te­ci­lor din Româ­nia (ABR).

Par­te­neri media: Radio Româ­nia Cul­tu­ral, Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, Man­ga­lia News, BD His­to­ria – benzi dese­na­te isto­ri­ce.

Mai mult, pe: facebook.com/events


Man­ga­lia News, 03.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply