Există fantome în Marea Neagră! Află care sunt, din acest material

0
305

Există fantome în Marea Neagră! Află care sunt, din acest material.

Fan­to­me­le din Marea Nea­gră nu sunt alt­ce­va decât pla­se­le de pes­cu­it aban­do­na­te sau pier­du­te, care reu­șesc să pro­du­că în con­ti­nu­a­re pagu­be ire­ver­si­bi­le. Aces­tea repre­zin­tă o ame­nin­ța­re penr­tu via­ța mari­nă, din toa­te punc­te­le de vede­re. Chiar dacă este aban­do­na­tă, pla­sa de pes­cu­it nu își pier­de func­ția prin­ci­pa­lă, ace­ea de a ”prin­de” vie­țu­i­toa­re­le mari­ne. Doar că aceas­tă func­ție care rămâ­ne acti­vă devi­ne dez­as­tru­oa­să pen­tru mami­fe­re­le mari­ne:

Doar pen­tru că o pla­să nu mai este uti­li­za­tă de pes­cari, nu înseam­nă că nu mai func­țio­nea­ză. Aces­tea rămâ­ne o pro­ble­mă majo­ră pen­tru sănă­ta­tea mării.  Pla­se­le fan­to­mă nu prind doar pești, ci și broaș­te țes­to­a­se, ceta­cee, păsări, foci și alte­le.  Aces­tea ajung să se prin­dă în ele, fiind inca­pa­bi­le să le detec­te­ze vizu­al. Pla­se­le împie­di­că ani­ma­le­le să se miș­te liber, pro­voa­că răni, iar par­te din aces­tea nu se pot ridi­ca la supra­fa­ță pen­tru aer. După des­com­pu­ne­rea ani­ma­le­lor prin­se pe fun­dul apei, pla­se­le fan­to­mă se vor ridi­ca, iar pro­ce­sul se va repe­ta la nesfâr­șit”, spu­ne Ange­li­ca Paiu, coor­do­na­tor pro­iect Cri­mi­na­lul tăcut din Marea Nea­gră.

Și pen­tru a deve­ni și mai dra­ma­tic, tre­bu­ie să știi că 45% din mami­fe­re­le mari­ne de pe Lis­ta Roșie a Spe­ci­i­lor Ame­nin­ța­te au fost afec­ta­te de unel­te­le de pes­cu­it pier­du­te sau aban­do­na­te.

Unel­te­le fan­to­mă sub­mi­nea­ză și via­bi­li­ta­tea pes­ca­ri­i­lor, deo­a­re­ce prind și ucid un volum enorm de pești și fruc­te de mare ce ar fi putut face par­te din cap­tu­ri­le obiș­nu­i­te.

Care sunt fan­to­me­le din Marea Nea­gră?

Și în Marea Nea­gră exis­tă fan­to­me. Aces­tea sunt țapa­ri­ne­le, set­ci­le de cal­can și scrum­bie, beam-tra­u­lul, tali­a­nul, pre­cum și cuș­ti­le pen­tru guzivi. Vic­ti­me­le țapa­ri­ne­lor, sunt prin­tre alte­le și del­fi­nii, care se prind în fire și cu greu mai pot scă­pa vii. De ace­ea, o mare par­te din ei, eșu­ea­ză la mal, unde cole­gii noș­tri de la Mare Nos­trum nu mai pot con­sta­ta decât moar­tea și con­di­ți­i­le care au dus la insta­la­rea aces­te­ia. Dar del­fi­nii nu sunt sin­gu­rii afec­tați. Tot ce înseam­nă mami­fe­re mari­ne pot cădea vic­ti­me ale pla­se­lor aban­do­na­te, care ucid fără milă.

Fan­to­me­le din Marea Nea­gră afec­tea­ză și omul!

Crezi că ești în sigu­ran­ță? Nu ești! Și asta deo­a­re­ce pla­se­le de pes­cu­it aban­do­na­te afec­tea­ză și omul. Volu­mul macro­plas­ti­ce­lor (res­turi de plas­tic vizi­bi­le pen­tru ochiul uman) și al micro­plas­ti­ce­lor gene­ra­te de unel­te­le fan­to­mă este șocant!

Cele mai mul­te pla­se moder­ne sunt fabri­ca­te din nai­lon sau alți com­puși din plas­tic care pot rezis­ta seco­le. Potri­vit unui stu­diu din 2018, pla­se­le fan­to­mă repre­zin­tă apro­xi­ma­tiv 46% din Gre­at Paci­fic Gar­ba­ge Pat­ch. Aces­te pla­se nu dis­par nici­o­da­tă, devin doar bucăți de plas­tic mai mici.

Dacă ajungi să înghiți aces­te res­turi de plas­tic, sănă­ta­tea ta are seri­os de sufe­rit, pen­tru că duce la mal­nu­tri­ție, blo­ca­je diges­ti­ve și chiar moar­te: ”Micro­plas­ti­ce­le polu­ea­ză și lan­țul tro­fic. Con­su­ma­to­rul euro­pean de crus­ta­cee este expus la 11.000 de micro­par­ti­cu­le de plas­tic, anu­al. Impac­tu­ri­le toxi­ce nu sunt pe deplin înțe­le­se, dar ar putea inclu­de dezvol­ta­rea embri­o­ni­lor, modi­fi­ca­rea pro­fi­lu­ri­lor gene­ti­ce și per­tur­ba­rea hor­mo­ni­lor”, men­țio­nea­ză Miha­e­la Cân­dea Mirea, direc­tor exe­cu­tiv ONG Mare Nos­trum.

Cele mai îngri­jo­ră­toa­re cifre le-am păs­trat pen­tru final:

  • 70% din micro­plas­ti­cul exis­tent în ape­le mări­lor și ocea­ne­lor pro­vin din sec­to­rul pes­cu­i­tu­lui. (sur­sa: GGGI).
  • În fie­ca­re an, 640 000 tone de unel­te fan­to­mă ajung în ape­le mări­lor și ocea­ne­lor. De 2 ori mai mult decât gre­u­ta­tea Empi­re Sta­te Buil­ding. (sur­sa: GGGI).

Pro­iec­tul  “Cri­mi­na­lul” tăcut din Marea Nea­gră – Pla­se­le de pes­cu­it aban­do­na­te are ca scop redu­ce­rea deșe­u­ri­lor din zona româ­neas­că a Mării Negre. Acti­vi­tă­ți­le din cadrul pro­iec­tu­lui, des­fă­șu­rat pe par­cur­sul mai mul­tor luni de zile, au vizat acțiuni pilot de colec­ta­re a pla­se­lor aban­do­na­te, pre­cum și ate­li­e­re des­ti­na­te gru­pu­ri­lor de per­soa­ne direct inte­re­sa­te. Pro­iect sus­ți­nut de OMV PETROM.


Man­ga­lia News, 23.12.2020. (sur­sa: ONG Mare Nos­trum).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply