EVENIMENT ASTRONOMIC!!! MAREA CONJUNCTIE JUPITER-SATURN, ”STEAUA DE LA BETHLEEM”!

0
351

Indi­fe­rent unde vă aflați pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, luni între 17:00 – 18:30 ieșiți din­tre blo­curi, dacă locu­iți la oraș, cău­tați un loc cu ori­zont, des­chis spre sud-vest și urmă­riți con­junc­ția pla­ne­te­lor Jupi­ter și Saturn. Ulti­ma dată când s‑a pro­dus o ase­me­nea apro­pi­e­re a fost pe vre­mea lui Gali­leo Gali­lei, adi­că în anul 1623.

21 decem­brie, ora 17. Jupi­ter și Saturn sunt atât de apro­pi­a­te una de cea­lal­tă pe cer, încât par a for­ma o sin­gu­ră lumi­nă, o sin­gu­ră “stea”. Feno­me­nul este unul foar­te rar, se numeș­te “mare con­junc­ție” și dacă aveți cer senin, vă sfă­tu­iesc să ieșiți din­tre blo­curi, în cur­te sau în parc, unde aveți ori­zon­tul de sud-vest liber. Pri­viți cu ochiul, prin bino­clu sau tele­s­cop acest spec­ta­col astro­no­mic, ime­di­at după apu­sul Soa­re­lui, cel mai bine între 17:30 – 18:30.

Ce se vede

Ime­di­at după apu­sul Soa­re­lui, veți obser­va pe sud Luna în Prim pătrar, ceva mai la stân­ga două ste­lu­țe mai stră­lu­ci­toa­re, una care nu scân­te­ia­ză – pla­ne­ta Mar­te, iar a doua care pre­zin­tă scin­ti­la­ție – stea­ua Cape­l­la. În dreap­ta Lunii, mai jos, spre apus, după ora 17:00, înce­pe să se zăreas­că pla­ne­ta Jupi­ter. Dacă aveți răb­da­re să se mai întu­ne­ce, veți obser­va ceva ieșit din comun. Pen­tru cei cu o pri­vi­re exce­len­tă, este posi­bil ca “stea­ua” de pe cerul de sud-vest să apa­ră dub­lă! Și nu e nimic greșit. De fapt, pri­viți spre două pla­ne­te, afla­te una lân­gă alta, atât de aproa­pe că nu se pot deo­se­bi decât prin bino­clu sau tele­s­cop. Pla­ne­te­le Jupi­ter și Saturn se apro­pie apa­rent (evi­dent că ele sunt pe orbi­te dife­ri­te, situ­a­te la dis­tan­țe rea­le foar­te mari, una de cea­lal­tă) de câte­va luni, iar acum au ajuns atât de aproa­pe încât nu mai pot fi dis­tin­se sepa­rat!

Con­ti­nu­a­rea, în stiintasitehnica.com


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply