Ediția a II‑a a Conferinței online “Dezvoltare și inovație în afaceri”, organizată de Confederația Patronatul Român și Bursa de comerț – QBursa

0
133

Mot­to: “Între­prin­de­rea de afa­ceri are două — și doar două — func­ții de bază: mar­ke­ting și ino­va­re. Mar­ke­tin­gul și ino­va­ția pro­duc rezul­ta­re; toa­te cele­lal­te sunt cos­turi”. — Peter Dru­c­ker.

COMUNICAT DE PRESA

La sfâr­și­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, s‑a des­fă­șu­rat Edi­ția a II‑a a Con­fe­rin­ței onli­ne “Dezvol­ta­re și ino­va­ție în afa­ceri”.

Orga­ni­za­tă de Con­fe­de­ra­ția Patro­na­tul Român și Bur­sa de comerț – QBu­r­sa, con­fe­rin­ța a găz­du­it, în debu­tul aces­tei edi­ții, o pre­zen­ta­re a pro­gra­me­lor par­ti­de­lor poli­ti­ce adre­sa­te mediu­lui de afa­ceri: Par­ti­dul Națio­nal Libe­ral, Par­ti­dul Miș­ca­rea Popu­la­ră, Pro Româ­nia, USRPLUS, Par­ti­dul Pute­rii Uma­nis­te.

Orga­ni­za­tă cu spri­ji­nul par­te­ne­ri­lor media: https://financialintelligence.ro/, https://www.mangalianews.ro/, https://monitor24.ro/, https://sah-corporate.ro/, https://www.clubantreprenor.ro/ si al par­te­ne­ri­lor: Insti­tu­tul Arbi­tral Roman, Edi­tu­ra CH Beck, Fede­ra­tia Roma­na de Sah, Grand Hotel Con­ti­nen­tal, https://cezariulian.ro/ — blog “Inspi­ra­ție Pen­tru Afa­ceri”, Con­fe­rin­ța a abor­dat teme de inte­res pen­tru medi­ul de afa­ceri:

  • Avan­ta­je­le de a fi mem­bru Patro­na­tul Român,
  • Bur­sa de comerț – QBu­r­sa,
  • Pro­gra­mul Con­fe­de­ra­ți­ei Patro­na­tul Român: “Pri­o­ri­ta­te acor­da­tă antre­pre­no­ri­lor și mediu­lui de afa­ceri roma­nesc”,
  • Des­pre eco­no­mie și finan­țări neram­bu­r­sa­bi­le, Sal­va­rea între­prin­de­ri­lor afla­te în difi­cul­ta­te, „Lea­der­ship pe timp de cri­ză” – cum să faci oame­nii să te urmeze în vre­muri difi­ci­le.

Urmă­toa­rea edi­ție va fi orga­ni­za­tă în data de 17 decem­brie și va inclu­de, în pri­ma par­te, un moment fes­tiv: Lan­sa­rea ofi­ci­a­lă a Revis­tei Patro­na­tu­lui Român.

Inspi­ra­ție, per­se­ve­ren­ță, impli­ca­re și suc­ces în afa­ceri, tutu­ror!

Pre­șe­din­te,
Ghe­or­ghe Naghiu.


Man­ga­lia News, 02.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply