Direcția Asistență Socială Mangalia — Vă dorim un AN NOU cu multă sănătate, plin de liniște și bucurii, alături de cei dragi! #DASMangalia

0
157

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia: Cu pași repezi, ne apro­pi­em de fina­lul unui alt an. Un an nu toc­mai ușor, nici pen­tru noi și nici pen­tru dum­ne­a­voas­tră, ba din con­tră… A tre­cut anul cu cele mai mul­te pro­vo­cări pen­tru echi­pa noas­tră, pro­vo­cări pe care ne pla­ce să cre­dem că le-am ono­rat și le-am dus la bun sfâr­șit, atât cât ne‑a stat în putin­ță.

A mai tre­cut un an în urma căru­ia am reu­șit să ducem la bun sfâr­șit pro­iec­te­le noas­tre și de ase­me­nea, spe­răm că am reu­șit să ne facem bine trea­ba față de dum­ne­a­voas­tră, cetă­țe­nii muni­ci­pi­u­lui nos­tru. Pro­mi­tem să ne #tinem­de­trea­ba în con­ti­nu­a­re, la fel ca și până acum!

Pen­tru toa­te fap­te­le și lucru­ri­le de cali­ta­te întâm­pla­te în anul care toc­mai se înche­ie, dorim să mul­țu­mim dom­nu­lui Pri­mar RADU Cris­ti­an și mem­bri­lor echi­pei Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia.

Mul­țu­mim tutu­ror cola­bo­ra­to­ri­lor noș­tri, ONG-uri și aso­ci­a­ții, fără de care nu am fi reu­șit să ducem la bun sfâr­șit toa­te aces­te pro­iec­te și să adu­cem zâm­be­tul pe buze­le oame­ni­lor! Mul­țu­mim Bise­ri­cii SFÂNTUL MINA (Cen­trul Soci­al), bru­tă­ri­ei KOSOVARI, S.C. AVÂNTUL, maga­zi­nu­lui ALTEX și res­ta­u­ran­tu­lui VARVARI PUB! Mul­țu­mim, Aso­ci­a­ți­ei PROAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te.

Mul­țu­mim tutu­ror per­soa­ne­lor care au dorit să facă un bine în decur­sul aces­tui an, dar care au ținut să își păs­tre­ze ano­ni­ma­tul. Nu în ulti­mul rând, vă mul­țu­mim vouă, oame­ni­lor, pri­e­te­ni­lor, cetă­țe­ni­lor ora­șu­lui nos­tru, care ați făcut dona­ții de ori­ce fel în tot acest an!

Mul­țu­mim Agen­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Plăți și Inspec­ție Soci­a­lă Con­stan­ța, Direc­ți­ei Gene­ra­le de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța și Cen­tru­lui Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ța.

Vă dorim un AN NOU cu mul­tă sănă­ta­te, plin de liniș­te și bucu­rii, ală­tu­ri de cei dragi!
#DAS­Man­ga­lia


Man­ga­lia News, 31.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply