Digitalizarea IMM: LISTA codurilor CAEN excluse de la finanțările de 30.000–100.000 Euro

0
242

Digitalizarea IMM: LISTA codurilor CAEN excluse de la finanțările de 30.000–100.000 Euro.

Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne a publi­cat marți în Moni­to­rul Ofi­ci­al sche­ma de aju­tor de mini­mis prin care microîn­tre­prin­de­ri­le și fir­me­le mici și mij­lo­cii (IMM) vor ptea obț­ne fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le de până la 100.000 de euro fie­ca­re, să-și cum­pe­re cal­cu­la­toa­re. S‑a sta­bi­lit ast­fel și lis­ta fina­lă a codu­ri­lor CAEN exclu­se de la finan­ța­re în Pro­gra­mul de digi­ta­li­za­re a IMM-uri­lor.

Sche­ma de aju­tor de mini­mis Digi­ta­li­za­rea IMM-uri­lor a fost apro­ba­tă prin Ordi­nul minis­tru­lui Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne și al pre­șe­din­te­lui Auto­ri­tă­ții pen­tru digi­ta­li­za­rea Româ­ni­ei 1486/4255 /2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al nr. 1275/22 decem­brie 2020.

Valoa­rea sche­mei este de 100 de mili­oa­ne de euro. Din acest buget vor fi acor­da­te fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le de câte 30.000–100.000 de euro, cu inten­si­ta­te de 90%, ceea ce înseam­nă că IMM-uri­le bene­fi­ci­a­re vor tre­bui să asi­gu­re res­tul de 10% din chel­tu­ie­li­le eli­gi­bi­le, plus chel­tu­ie­li­le nee­li­gi­bi­le din pro­iec­te.

Pe StartupCafe.ro am mai scris des­pre linia de finan­ța­re de 100 de mili­oa­ne de euro din Pro­gra­mul pen­tru digi­ta­li­za­rea IMM-uri­lor. Aceas­ta este denu­mi­tă teh­nic „Acțiu­nea 2.2.2. Digi­ta­li­za­rea IMM-uri­lor, axa pri­o­ri­ta­ră 2 – Teh­no­lo­gia Infor­ma­ți­ei și Comu­ni­ca­ți­i­lor (TIC) pen­tru o eco­no­mie digi­ta­lă com­pe­ti­ti­vă, Pri­o­ri­ta­tea de inves­ti­ții 2b – Dezvol­ta­rea pro­du­se­lor și ser­vi­ci­i­lor TIC, a comer­țu­lui elec­tro­nic și a cere­rii de TIC, Obiec­tiv Spe­ci­fic OS 2.2 – Creș­te­rea con­tri­bu­ți­ei sec­to­ru­lui TIC pen­tru com­pe­ti­ti­vi­ta­tea eco­no­mi­că”.

Rea­min­tim că Pro­gra­mul pen­tru digi­ta­li­za­rea IMM cuprin­de 2 tipuri de finan­ța­re: fon­du­ri­le pen­tru IMM-uri­le non-IT, care vor să se digi­ta­li­ze­ze și, sepa­rat, fon­du­ri­le pen­tru IMM-uri­le IT care au nevo­ie de bani să dezvol­te teh­no­lo­gii ino­va­toa­re.

Acum vor­bim des­pre fon­du­ri­le pen­tru IMM-uri­le non-IT.

Pe scurt, IMM-uri­le nu vor putea cere direct fon­du­ri­le euro­pe­ne de la Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, ci mai întâi banii vor fi soli­ci­tați de Agen­ți­i­le de Dezvol­ta­re Regio­na­lă (ADR), pen­tru fie­ca­re din cele 8 regiuni de dezvol­ta­re ale Româ­ni­ei. Aces­te ADR-uri vor fi sub-admi­nis­tra­tori ai sche­mei de aju­tor de mini­mis pen­tru IMM. Abia apoi, aces­te ADR-uri vor lan­sa pro­pri­i­le ape­luri și vor che­ma fir­me­le să se înscrie să poa­tă obține fon­du­ri­le de câte 30.000–100.000 de euro fie­ca­re.

Antre­pre­no­rii IMM care vor cei 30.000–100.000 de euro tre­bu­ie să fie atenți la anun­țu­ri­le care vor fi făcu­te de ADR-uri­le de care apar­țin (în func­ție de jude­țul lor) și, dacă au nelă­mu­riri, să con­tac­te­ze ace­le ADR-uri. Iată care sunt ADR-uri­le cu jude­țe­le aron­da­te și buge­te­le alo­ca­te și link-uri­le către pagi­ni­le lor (unde sunt și date­le de con­tact):

  1. ADR Nord Est (jude­țe­le Bacău, Boto­șani, Iași, Neamț, Sucea­va și Vaslui): 15.759.000 euro.
  2. ADR 2 Sud Est (jude­țe­le Brăi­la, Buzău, Con­stan­ța, Galați, Tul­cea, Vran­cea): 13.374.000 euro.
  3. ADR 3 Sud-Mun­te­nia  (Argeș, Pra­ho­va, Dâm­bo­vi­ța, Tele­or­man, Giur­giu, Ialo­mi­ța și Călă­rași): 14.166.000 euro.
  4. ADR 4 Sud-Vest Olte­nia (Dolj, Gorj, Mehe­dinți, Olt și Vâl­cea): 10.773.000 euro.
  5. ADR 5 Vest  (Timiș, Arad, Caraș-Seve­rin și Hune­doa­ra): 10.593.000 euro
  6. ADR 6 Nord-Vest (Bihor, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Cluj, Mara­mu­reș, Satu Mare, Sălaj): 12.897.000 euro.
  7. ADR 7 Cen­tru (Alba, Bra­șov, Cova­s­na, Har­ghi­ta, Mureș și Sibiu): 12.438.000 euro.
  8. ADR 8 Bucu­rești-Ilfov (Muni­ci­pi­ul Bucu­rești și jude­țul Ilfov): 10.000.000 euro.

Cu fon­du­ri­le neram­bu­r­sa­bi­le, fir­me­le bene­fi­ci­a­re vor putea să-și cum­pe­re cal­cu­la­toa­re, pro­gra­me, ser­vi­cii clo­ud, softwa­re as a ser­vi­ce, nume de dome­nii, site nou, ser­vi­cii de hos­ting, auto­ma­ti­zări softwa­re, RPA (robo­tic pro­cess auto­ma­tion — teh­no­lo­gia dezvol­ta­tă și de deca­cor­nul româ­no-ame­ri­can UiPa­th), rețe­lis­ti­că etc.

Vor putea obține banii euro­peni microîn­tre­prin­de­ri­le și fir­me­le mici și mij­lo­cii din aproa­pe toa­te dome­ni­i­le, cu une­le excep­ții.

Con­ti­nu­a­rea, pe startupcafe.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply