De peste Prut, o melodie dedicată Zilei Naționale a României, oferită locuitorilor Mangaliei de Constantin Nesterenco și Ana Maria Halupneac

0
300

De Ziua Naţio­na­lă a Româ­ni­ei, doresc să Vă trans­mit Dum­ne­a­voas­tră și locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei cele mai sin­ce­re urări de bine, un vii­tor pros­per și feri­cit.

Ziua de 1 Decem­brie mar­chea­ză un moment isto­ric în care săr­bă­to­rim uni­ta­tea şi spi­ri­tu­a­li­ta­tea unui popor cu valori şi tra­di­ţii care meri­tă cin­sti­te. Per­mi­teți-ne să expri­măm oma­gi­ul de recu­noș­tin­ță adus memo­ri­ei tutu­ror celor care au con­tri­bu­it la fău­ri­rea Marii Uniri de la 1 Decem­brie 1918, la for­ma­rea sta­tu­lui naţio­nal, popo­ru­lui român şi spi­ri­tu­a­li­tă­ţii sale.

La mulți ani, Româ­nia! La mulți ani, tutu­ror româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni și celor ce simt și gân­desc româ­neș­te!

Vă ofer pie­sa muzi­ca­lă ”Maluri des­păr­ți­te”, care e actu­a­lă pen­tru aceas­tă zi. Muzi­ca și text: C. Neste­ren­co, voce: Ana Maria Halu­p­ne­ac, orches­tra­ție: Vale­riu Ceban.

Maluri des­pă­rţi­te

1.Doamne, fă ca Ţara să prospere‑n pace,
Dă‑i belşug şi roa­de, oameni înţe­le­pţi,
Ura să dis­pa­ră, cuge­tul să mear­gă
Îna­in­tea gân­du­ri­lor rele.

Refren:

Malul stâng sus­pi­nă, cel drept lăcri­mea­ză,
N‑am visat noi un aşa des­tin,
N‑am dorit răz­bo­a­ie, n‑am dorit con­flic­te,
Soră şi cu fra­te, de ape des­pă­rţi­ţi.

2.Cine e de vină, Dom­nul o cunoa­ş­te,
Jude­ca­ta mare va fi numai Sus.
Vrem o deş­tep­ta­re, vrem să fie pace
Pe al nos­tru stră­moşesc pământ.

Refren:

Malul stâng sus­pi­nă, cel drept lăcri­mea­ză,
N‑am visat noi un aşa des­tin,
N‑am dorit răz­bo­a­ie, n‑am dorit con­flic­te,
Soră şi cu fra­te, de ape des­pă­rţi­ţi.

Cu alea­să con­si­de­ra­țiu­ne, Con­stan­tin Neste­ren­co, Doc­tor în peda­go­gie, con­fe­ren­ți­ar uni­ver­si­tar, Cetă­țean al Româ­ni­ei, Cetă­țean de Onoa­re al Soro­cii, vete­ran al lichi­dă­rii ava­ri­ei de la Cer­no­bil, cava­ler al Ordi­nu­lui ”Glo­ria Mun­cii”, Lucră­tor Eme­rit, direc­tor IP Cole­gi­ul Teh­nic Agri­col din Soro­ca, grad Mana­ge­ri­al Supe­ri­or.

MN: Dra­gii noș­tri, Vă mul­țu­mim pen­tru gân­du­ri­le bune și pen­tru acest mesaj muzi­cal. Vă dorim Sănă­ta­te mul­tă, Săr­bă­tori Feri­ci­te și un An Nou mai bun decât cel ce se va înche­ia pes­te o lună de zile! Man­ga­lia va fi bucu­roa­să să vă aibă oas­peți, vara vii­toa­re. Doam­ne aju­tă.

Dragi citi­tori, vă invi­tăm să vizio­nați și: MANGALIA, ORAȘ — TEZAUR ROMÂNESC! Mesa­je muzi­ca­le pri­mi­te de la com­po­zi­to­rul Con­stan­tin Neste­ren­co din Soro­ca, Repu­bli­ca Mol­do­va, pen­tru locu­i­to­rii Man­ga­li­ei [AUDIO/VIDEO]


Man­ga­lia News, 01.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply