De astăzi, domnul Nicolae Moga este Cetățean de Onoare al comunei Limanu!

0
362

De astăzi, domnul Nicolae Moga este Cetățean de Onoare al comunei Limanu!

La hra­mul bise­ri­cii din Lima­nu, de Sfân­tul Nico­lae, dom­nul sena­tor Nico­lae Moga a pri­mit titlul de Cetă­țean de Onoa­re al loca­li­tâ­ții. Titlul i‑a fost înmâ­nat de Pri­ma­rul Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu și de repre­zen­tanți ai Con­si­li­u­lui Local, în mij­lo­cul comu­ni­tă­ții, par­ti­ci­panți la Săr­bă­toa­rea bise­ri­cii.

Dom­nul Nico­lae Moga este omul care ne‑a aju­tat necon­di­țio­nat, de fie­ca­re dată când am avut nevo­ie de sus­ți­ne­re. A fost intot­dea­u­na aproa­pe de comu­ni­ta­tea noas­tră și a fost cel pe care ne-am bazat de fie­ca­re dată când am avut pro­iec­te difi­ci­le.

Astăzi, în zi de mare săr­bă­toa­re, am avut oca­zia să îi mul­țu­mim și să îi ară­tăm dom­nu­lui Moga cât de mult înseam­nă dân­sul pen­tru noi, fami­lia Lima­nu.

Va fi întot­dea­u­na bine­ve­nit în comu­ni­ta­tea noas­tră și, de astăzi, dom­nul Moga este chiar Cetă­țean de Onoa­re al comu­nei.

La mulți ani, dom­nu­le Nico­lae Moga! Vă mul­țu­mim pen­tru pri­e­te­nie și pen­tru sus­ți­ne­rea necon­di­țio­na­tă!


Man­ga­lia News, 06.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply