Daniel Georgescu: “Rămân primarul devotat proiectelor din Limanu — 2 Mai — Vama Veche — Hagieni. Avem multă treabă și am devenit un exemplu pentru localitățile din jur. Este mult de muncă și vom reuși, pentru că Se poate mai mult!”

0
593

Rămân pri­ma­rul devo­tat pro­iec­te­lor din Lima­nu — 2 Mai — Vama Veche — Hagieni. Avem mul­tă trea­bă și am deve­nit un exem­plu pen­tru loca­li­tă­ți­le din jur. Este mult de mun­că și vom reu­și!

Dumi­ni­că, la vot, am pus SUDUL Con­stan­ței pe har­tă cu aju­to­rul vos­tru! Sun­teți o for­ță și vă mul­țu­mesc! Sco­rul echi­pei noas­tre la Senat este 50,2% în Lima­nu — 2 Mai — Vama Veche — Hagieni și sun­tem pe pri­mul loc cu 27% pe zona de SUD (Lima­nu + Man­ga­lia + Peci­nea­ga + Albești + 23 August + Cos­ti­nești + Tuz­la), cu câte­va pro­cen­te pes­te media par­ti­du­lui nos­tru pe județ.

Cu aju­to­rul vos­tru, vom avea repre­zen­tanți puter­nici în Par­la­men­tul Româ­ni­ei, iar eu garan­tez că vom face o echi­pă soli­dă pen­tru a ne atin­ge obiec­ti­ve­le lega­te de SUDUL lito­ra­lu­lui. Pri­o­ri­tă­ți­le mele rămân neschim­ba­te! Acum, Lima­nu are o pozi­ție sta­bi­lă și sem­ni­fi­ca­ti­vă la nivel jude­țean și pro­iec­te­le noas­tre nu vor putea fi igno­ra­te. Iar acest lucru se dato­rea­ză exclu­siv oame­ni­lor de aici. Vă mul­țu­mesc pen­tru încre­de­re și vă pro­mit că… Se poa­te mai mult!”

Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.
#res­pect #vămul­țu­mesc #sudul­con­tea­ză


Man­ga­lia News, 08.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply