Damen Shipyards Mangalia — Premianții Concursului de Sănătate și Securitate în Muncă, organizat de Sindicatul Liber “Navalistul”

0
903

Damen Shipyards Mangalia — Premianții Concursului de Sănătate și Securitate în Muncă, organizat de Sindicatul Liber “Navalistul”.

Este al doi­lea an con­se­cu­tiv in care sus­ti­nem Con­cur­sul de Sana­ta­te si Secu­ri­ta­te in Mun­ca, orga­ni­zat de Sin­di­ca­tul Liber “Nava­lis­tul”. Avand in vede­re fap­tul ca sana­ta­tea si secu­ri­ta­tea anga­ja­ti­lor sunt pri­o­ri­ta­re in san­ti­e­rul nos­tru, ne bucu­ram ca numa­rul par­ti­ci­pan­ti­lor s‑a dub­lat si ca rezul­ta­te­le sunt din ce in ce mai bune.
Feli­ci­tam toti con­cu­ren­tii si uram suc­ces la eta­pa natio­na­la celor patru pre­mi­an­ti!
— Locul I — Mari­a­na Sal­cea­nu (Hull Depart­ment);
— Locul IICris­ti­na Bara­riu (Hull Depart­ment);
— Locul IIICla­u­diu Fau­er (Hull Depart­ment);
— Locul IVMar­ce­la Pri­poae (Out­fit­ting Depart­ment).

***********************************************************************
It is the second con­se­cu­ti­ve year when Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia supports the Heal­th and Safe­ty Con­test orga­ni­zed by “Nava­lis­tul” Tra­de Union. Given the fact that employe­es’ heal­th and safe­ty repre­sent a pri­o­ri­ty in our shi­pyard, we are deli­gh­ted to see that the num­ber of con­tes­tants doub­led and that their results are get­ting bet­ter eve­ry year.
Con­gra­tu­la­tions to all par­ti­ci­pants and the best of suc­cess to our four fina­lists at the natio­nal con­test!
— 1st Pla­ce — Mari­a­na Sal­cea­nu (Hull Depart­ment)
— 2nd Pla­ce — Cris­ti­na Bara­riu (Hull Depart­ment)
— 3rd Pla­ce — Cla­u­diu Fau­er (Hull Depart­ment)
— 4th Pla­ce — Pri­poae Mar­ce­la (Out­fit­ting Depart­ment).


Man­ga­lia News, 04.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply