Cu adevărat, Măria-Sa s‑a întors astăzi acasă”! Ștefan cel Mare și Sfânt, domnul Moldovei — tablou dedicat sanctificării sale, realizat de pictorul Valentin Tănase

0
252

În fie­ca­re an, la 27 decem­brie, în a tre­ia zi de Cră­ciun, calen­da­rul creș­tin orto­dox îl prăz­nu­ieș­te pe Sfân­tul Ște­fan, pri­mul mar­tir al cre­din­ței creș­ti­ne, cel care a fost omorât cu pie­tre pen­tru că pro­po­vă­du­ia învă­ță­tu­ra Mân­tu­i­to­ru­lui. Nume­le de Ște­fan, care în lim­ba grea­că veche înseam­nă “coroa­nă”, sau “cunu­nă” este foar­te des întâl­nit în întrea­ga lume creș­ti­nă. Și în uni­ver­sul româ­nesc au fost și sunt nume­roși pur­tă­tori ai aces­tui nume, dar cel mai cele­bru și sin­gu­rul care a fost sanc­ti­fi­cat a fost Ște­fan cel Mare și Sfânt, dom­nul Mol­do­vei (1457–1504). Bise­ri­ca orto­do­xă româ­nă l‑a tre­cut în rân­dul sfin­ți­lor, în ziua de 2 iulie 1992 (ziua mor­ții sale, în 1504).

În acel an spe­cial am dăru­it Mânăs­ti­rii Put­na, locul în care mare­le domn își doar­me som­nul de veci, un por­tret al lui Ște­fan cel Mare în ulei pe pân­ză cu dimen­siu­ni­le de 230 X 90 cm, ca un semn al oma­gi­u­lui meu pen­tru sanc­ti­fi­ca­rea sa. Am ajuns la Put­na la 14 august 1992, în pre­a­j­ma ani­ver­să­rii hra­mu­lui mânăs­ti­rii, “Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui”. La intra­rea în incin­ta lăca­șu­lui am fost întâm­pi­nat de sta­re­țul de atunci al Put­nei, Iachi­nt, un om sfânt. A pri­vit cu lua­re amin­te tablo­ul, după care a zis că tre­bu­ie să fie așe­zat în nao­sul bise­ri­cii, chiar lân­gă mor­mân­tul dom­nu­lui. Nici nu am intrat bine în lăcaș, când afa­ră a înce­put o ploa­ie toren­ți­a­lă care a ținut aproa­pe o oră.

După ce tablo­ul a fost așe­zat pe pere­te lân­gă mor­mân­tul mare­lui Ște­fan, sta­re­țul Iachi­nt l‑a pri­vit din nou, cu o anu­mi­tă lumi­nă în ochi, după care a zis: “E semn că Măria-Sa s‑a întors cu ade­vă­rat astăzi aca­să! La Put­na nu a mai plo­u­at de două luni”! A doua zi, de praz­ni­cul hra­mu­lui o mul­ți­me de cre­din­cioși a intrat în bise­ri­că pen­tru a se închi­na, înge­nun­chind și săru­tând les­pe­dea mor­mân­tu­lui, dar și vâr­fu­ri­le cizme­lor dom­nu­lui din tablo­ul meu. Pri­veam sce­na cu emo­ție, înghe­su­it în marea masă de oameni.

Au tre­cut de atunci aproa­pe două­zeci de ani. Cuvi­o­sul sta­reț Iachi­nt, un ade­vă­rat duhov­nic de suflet al meu, a ple­cat de mult în lumea celor drepți. După un timp, bise­ri­ca mânăs­ti­rii Put­na a fost pic­ta­tă din nou în inte­ri­or, iar tablo­ul meu, după mai mulți ani de‑a dreap­ta mor­mân­tu­lui, și‑a găsit locul într-una din săli­le de onoa­re ale ansam­blu­lui mona­hal. A fost repro­dus și pre­zen­tat apoi în nume­roa­se publi­ca­ții și emi­siuni TV, de cele mai mul­te ori fără a se men­țio­na nume­le auto­ru­lui. E mult de atunci, dar în fie­ca­re an de Sfân­tul Ște­fan, reme­mo­rez cu emo­ție cuvin­te­le cuvi­o­su­lui sta­reț Iachi­nt: “Cu ade­vă­rat, Măria-Sa s‑a întors astăzi aca­să”!

La mulți ani cu sănă­ta­te, tutu­ror pur­tă­to­ri­lor nume­lui de Ște­fan sau Ște­fa­nia!”

Valen­tin Tăna­se.


Man­ga­lia News, 27.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply