Crăciun Fericit, La mulți Ani cu Sănătate, Belșug, Pace, Impăcare și Speranțe Implinite, tuturor! Valentin Tănase, artist plastic

0
204

”Nu se cunosc exact anul, luna și ziua în care s‑a năs­cut Mân­tu­i­to­rul. Epi­so­dul Naș­te­rii Sale, cu inchi­na­rea magi­lor si a pas­to­ri­lor, fara refe­ri­re la date, este men­tio­nat in doar doua din cele patru evan­ghe­lii recu­nos­cu­te, cea a lui Matei si cea a lui Luca. Ziua de 25 decem­brie a fost alea­sa ca zi a Nas­te­rii Celui de Sus Venit, abia in seco­lul al IV-lea. Unul din­tre moti­ve­le ale­ge­rii aces­tei date a fost ace­la ca atunci se impli­neau exact noua luni de la 25 mar­tie, Ziua Bunei­ves­tiri, cli­pa in care Arhan­ghe­lul Gavri­il ii adu­cea la cunos­tin­ta Fecioa­rei Maria con­cep­tia divi­na a Fiu­lui lui Dum­ne­zeu.

De‑a lun­gul seco­le­lor, eve­ni­men­tul a cres­cut in impor­tan­ta lumii cres­ti­ne, ast­fel ca astăzi, Ziua de 25 Decem­brie, Ziua Cră­ci­u­nu­lui, Ziua Naș­te­rii Dom­nu­lui este aștep­ta­tă cu bucu­rie și spe­ran­ță de mili­oa­ne de oameni ca o zi a Renaș­te­rii, a Împli­ni­rii și a Incre­de­rii în ziua de mâi­ne și în anul ce vine. Cră­ciun Feri­cit, La mulți Ani cu Sănă­ta­te, Bel­șug, Pace, Impă­ca­re și Spe­ran­țe Impli­ni­te, tutu­ror!”

Valen­tin Tana­se, 24 decem­brie 2015.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 25.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply