Consiliul Local Mangalia, convocat în ședință ordinară, Miercuri, 23 decembrie 2020

0
358

Consiliul Local Mangalia este convocat în ședință ordinară, Miercuri, 23 decembrie 2020, ora 12:00.

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a con­vo­cat con­si­li­e­rii locali la ulti­ma şedinţă ordi­na­ră din acest an, care va avea loc, prin inter­me­di­ul mij­loa­ce­lor elec­tro­ni­ce, mier­curi, 23 decem­brie, ora 12.00. Pe ordi­nea de zi, sunt înscri­se mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre cu carac­ter admi­nis­tra­tiv, dar și soci­al.

Prin­ci­pa­lul pro­iect supus adop­tă­rii în CL se refe­ră la sta­bi­li­rea taxe­lor și impo­zi­te­lor loca­le pen­tru anul 2021. Un alt pro­iect impor­tant vizea­ză majo­ra­rea, con­form legii, cu până la 500%, a impo­zi­tu­lui pe teren și/sau clă­diri, afla­te în para­gi­nă. Alte pro­iec­te de hotă­râre înscri­se în con­vo­ca­tor se refe­ră la insti­tu­i­rea taxei spe­ci­a­le de dezvol­ta­re și pro­mo­va­re a turis­mu­lui pe teri­to­ri­ul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pre­cum și a taxei de sta­țiu­ne.

În ace­eași ședin­ță, ale­șii locali vor dez­ba­te adop­ta­rea unor faci­li­tăți fis­ca­le pen­tu agen­ții eco­no­mici, care inves­tesc în oraș și sta­țiuni și cre­a­ză noi locuri de mun­că. Cu ace­eași oca­zie, se vor supu­ne la vot pro­iec­te­le pri­vind cuan­tu­mul și numă­rul bur­se­lor pen­tru elevi, acor­da­rea unor boni­fi­ca­ții absol­ven­ți­lor cla­se­lor a VIII‑a și a XII‑a, care au obți­nut media 10, la exa­me­ne­le de absol­vi­re sus­ți­nu­te în anul 2020.

Tot­o­da­tă, con­si­li­e­rii locali vor ana­li­za pro­iec­te­le care se refe­ră la acor­da­rea unor aju­toa­re pen­tru per­soa­ne­le nevo­ia­șe, a per­soa­ne­lor care se pen­sio­nea­ză și bene­fi­ci­a­ză de pro­gra­mul ”Res­pect”, dar și pro­iec­te­le care vizea­ză une­le regle­men­tări pri­vind modul de acor­da­re a sub­ven­ți­i­lor de la buge­tul local pen­tru trans­port public, acor­da­rea tiche­te­lor soci­a­le de medi­ca­men­te.

Ședin­ța ordi­na­ră pe luna decem­brie 2020 a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia se va des­fă­șu­ra onli­ne și va avea la ordi­nea de zi pro­iec­te­le de HCL inclu­se în Con­vo­ca­to­rul de mai jos:


Man­ga­lia News, 18.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply