Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, pentru data de Joi, 17 decembrie 2020

0
284

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE.

Dis­po­zi­ţia nr. 485/11.12.2020
pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordi­na­ră
pen­tru data de Joi, 17 decem­brie 2020, ora 13:00.

Lupu Mihai, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv,

D I S P U N:

Art.1. Se con­vo­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră pen­tru data de 17 decem­brie  2020, ora 13.00, ședin­ță ce se va des­fă­șu­ra în sis­tem vide­o­con­fe­rin­ță, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­ce­se­lor — ver­ba­le ale ședin­țe­lor Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța des­fă­șu­ra­te la date­le: 27 noiem­brie și 02 decem­brie 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea admi­nis­tra­to­ru­lui spe­cial al Regi­ei Auto­no­me Jude­țe­ne de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța în cadrul pro­ce­du­rii spe­ci­a­le de insol­ven­ță.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Jude­țu­lui Con­stan­ța în cadrul Adu­nă­rii Gene­ra­le a Aso­ci­a­ți­ei “Grup de Acțiu­ne Loca­lă Con­stan­ța Cen­tru”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Jude­țu­lui Con­stan­ța în cadrul Adu­nă­rii Gene­ra­le a Aso­ci­a­ți­ei “Grup de Acțiu­ne Loca­lă Con­stan­ța Sud”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Jude­țu­lui Con­stan­ța în cadrul Adu­nă­rii Gene­ra­le a Aso­ci­a­ți­ei „Grup Local Dobro­gea Nord”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pen­tru modi­fi­ca­rea H.C.J. Con­stan­ța nr.203/27.08.2020 pri­vind apro­ba­rea Comi­sie pen­tru Con­cur­sul de pro­iec­te de mana­ge­ment la Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean Con­stan­ța „Teo­dor T. Bura­da”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co – eco­no­mici faza SF/DALI afe­renți pro­iec­tu­lui „Res­ta­u­ra­rea și pune­rea în valoa­re a situ­lui arhe­o­lo­gic Ceta­tea His­tria”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui „Dota­rea Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stan­ța în vede­rea con­so­li­dă­rii capa­ci­tă­ții de ges­tio­na­re a cri­zei COVID — 19” și a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co – eco­no­mici afe­renți.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui „Dota­rea Spi­ta­tu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță Sf. Apos­tol Andrei Con­stan­ța în vede­rea con­so­li­dă­rii capa­ci­tă­ții de ges­tio­na­re a cri­zei sani­ta­re COVID – 19” și a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co – eco­no­mici afe­renți.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea tre­ce­rii bunu­lui imo­bil Clă­di­re C6 (sta­ție de clo­ri­na­re) situ­at în incin­ta imo­bi­lu­lui Gos­po­dă­ria de Apă Lima­nu, din dome­ni­ul public al Jude­țu­lui Con­stan­ța în dome­ni­ul pri­vat al Jude­țu­lui Con­stan­ța și desfi­in­ța­rea aces­tu­ia prin demo­la­re.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea com­po­nenţei Comi­si­ei Teh­ni­co — Eco­no­mi­ce din cadrul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa şi a Regu­la­men­tu­lui de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re a aces­te­ia.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind sta­bi­li­rea numă­ru­lui și cuan­tu­mu­lui bur­se­lor șco­la­re afe­ren­te anu­lui șco­lar 2020 – 2021 pen­tru ele­vii care frec­ven­tea­ză cur­su­ri­le insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ spe­cial.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea taxei spe­ci­a­le pen­tru fur­ni­za­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal, la nivel teri­to­ri­al, de către Direc­ția Gene­ra­lă de Evi­den­ță a Per­soa­ne­lor Con­stan­ța, pen­tru anul 2021.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea taxe­lor spe­ci­a­le pen­tru acti­vi­tă­ți­le de sta­re civi­lă și evi­den­ță a per­soa­ne­lor pres­ta­te de către Direc­ția Gene­ra­lă de Evi­den­ță a Per­soa­ne­lor Con­stan­ța în anul 2021.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Pro­gra­mu­lui cu obiec­ti­ve­le și lucră­ri­le de dru­muri și poduri pen­tru anul 2020, finan­ța­te din buge­tul Jude­țu­lui Con­stan­ța.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea Buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli și a Lis­tei de inves­ti­ții a Regi­ei Auto­no­me Jude­țe­ne de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța „în reor­ga­ni­za­re, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redress­ment” pe anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli și modi­fi­ca­rea lis­tei de inves­ti­ții pe anul 2020 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean  de Urgen­ță „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea Buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli și modi­fi­ca­rea lis­tei de inves­ti­ții pe anul 2020, pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stan­ța.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi și Chel­tu­ieli pe anul 2020 de la Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret Con­stan­ța „Călu­țul de Mare”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi și Chel­tu­ieli și a Lis­tei de Inves­ti­ții pre­cum și modi­fi­ca­rea Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, pe anul 2020 pen­tru Tea­trul de Stat Con­stan­ța.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi și Chel­tu­ieli și a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, pe anul 2020, pen­tru Muze­ul de Artă Con­stan­ța.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi și Chel­tu­ieli pe anul 2020, pen­tru Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi și Chel­tu­ieli și a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, pe anul 2020, de la Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean Con­stan­ța „Teo­dor T. Bura­da”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli pe anul 2020 pen­tru Direc­ția Gene­ra­lă de Evi­den­ță a Per­soa­ne­lor Con­stan­ța.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli și a lis­tei obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ții ale Jude­țu­lui Con­stan­ța pe anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Art.2. — Pro­iec­te­le de hotă­râri vor fi puse la dis­po­zi­ția con­si­li­e­ri­lor jude­țeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța la sec­țiu­nea „pro­iec­te ședin­ță CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râri men­țio­na­te mai sus vor fi ana­li­za­te și avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța;

- Se pot for­mu­la și depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râri în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța din b‑dul Tomis nr.51.

Art.3.  Pre­zen­ta dis­po­zi­ție va fi adu­să la cunoș­tin­ța locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța prin mass media și prin afi­șa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

PREŞEDINTE,
LUPU MIHAI.

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
BELU MARIANA.


Man­ga­lia News, 14.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply