Consiliul Director al UZPR a aprobat continuarea proiectelor Uniunii 

0
173

Consiliul Director al UZPR a aprobat continuarea proiectelor Uniunii. 

Reu­niți în cadrul ulti­mei ședin­țe din anul 2020, mem­brii Con­si­li­u­lui Direc­tor al UZPR au reli­e­fat ulti­me­le evo­lu­ții din inte­ri­o­rul Uniu­nii, au făcut o tre­ce­re în revis­tă a rea­li­ză­ri­lor și a pro­iec­te­lor din peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re și au rea­fir­mat efor­tu­ri­le de evo­lu­ție în bune con­di­ții a orga­ni­za­ți­ei, în tim­puri extrem de difi­ci­le nu doar pen­tru pre­să, ci pen­tru întrea­ga soci­e­ta­te româ­neas­că și întrea­ga lume.

Punc­tând fap­tul că „Uniu­nea este cu fie­ca­re zi care tre­ce tot mai puter­ni­că”, pre­șe­din­te­le Doru Dinu Glă­van a men­țio­nat fap­tul că în orga­ni­za­ție exis­tă aproa­pe 4.000 de mem­bri, apoi lan­sa­rea calen­da­ru­lui UZPR pe anul 2021 și ieși­rea de sub tipar a Revis­tei UZP, două pro­iec­te care au cana­li­zat mul­te ener­gii la nive­lul Uniu­nii și care au fost înche­ia­te la bine­cu­nos­cu­te­le stan­dar­de îna­l­te aces­te pro­iec­te ale Uniu­nii. De ase­me­nea, pre­șe­din­te­le UZPR a men­țio­nat fap­tul că pro­iec­tul ini­țiat și sus­ți­nut de UZPR refe­ri­tor la o vii­toa­re oma­gi­e­re a lui Con­stan­tin Brân­cuși, se bucu­ră de întreg spri­ji­nul auto­ri­tă­ți­lor loca­le din Târ­gu Jiu.

În ace­lași timp, Doru Dinu Glă­van s‑a refe­rit la lan­sa­rea pro­iec­tu­lui „Cli­pa de lec­tu­ră”, menit să poten­țe­ze volu­me­le apă­ru­te la Edi­tu­ra UZP și în cadrul căru­ia auto­rii vin să deta­li­eze pe mar­gi­nea căr­ți­lor pe care le-au sem­nat. O altă ini­ția­ti­vă anun­ța­tă de pre­șe­din­te­le UZPR a fost cea a acor­dă­rii de dis­tinc­ții cole­gi­lor jur­na­liști care împli­nesc o vâr­stă vene­ra­bi­lă și care vor sta în cen­trul unei mani­fes­tări foar­te spe­ci­a­le, orga­ni­za­te în peri­oa­da urmă­toa­re de con­du­ce­rea cen­tra­lă a Uniu­nii.

La rân­dul său, vice­pre­șe­din­te­le Sorin Stan­ciu a men­țio­nat înce­pe­rea demer­su­ri­lor pe lân­gă Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei pen­tru ca docu­men­tul asu­mat de UZPR ca fiind Codul Deon­to­lo­gic al jur­na­lis­tu­lui pro­fe­si­o­nist să devi­nă obiect de stu­diu în cadrul facul­tă­ți­lor de Jur­na­lism și Ști­in­țe­le comu­ni­că­rii, acțiu­ne care deja a debu­tat în cadrul unor cur­suri pe care le sus­țin mem­bri ai Uniu­nii.

Ca pro­mo­tor al uno­ra din­tre cele mai soli­de par­te­ne­ri­a­te la nivel local ale UZPR cu enti­tăți de cul­tu­ră, artă, sport și eco­no­mie, Cla­u­di­us Dociu, coor­do­na­tor al Fili­a­lei Pra­ho­va, a amin­tit des­pre o recen­tă cola­bo­ra­re a Fili­a­lei cu Came­ra de Comerț și Indus­trie Pra­ho­va, ală­tu­ri de care se cre­io­nea­ză un fruc­tu­os par­te­ne­ri­at și a men­țio­nat fap­tul că „eco­ul calen­da­ru­lui UZPR pe anul 2021 a fost atât de mare, încât am supli­men­tat coman­da”.

Nico­lae Băciuț, coor­do­na­tor al Fili­a­lei Târ­gu Mureș, s‑a refe­rit la o pro­pu­ne­re de acor­da­re a unei dis­tinc­ții pen­tru filo­lo­gul, cer­ce­tă­to­rul și scri­i­to­rul Dorin Uri­tes­cu, care a rea­li­zat o lucra­re de excep­ție, de mare impor­tan­ță pen­tru brea­sla jur­na­lis­ti­că: o cer­ce­ta­re a lim­ba­ju­lui pro­fe­sio­nal con­tem­po­ran, inti­tu­la­tă „Con­tra­dic­ții în expri­ma­re”. „Con­si­der că a‑l pre­mia pe Dorin Uri­tes­cu pen­tru ceas­tă lucra­re este de bun augur atât pen­tru UZPR, cât și pen­tru întrea­ga brea­slă, care are oca­zia de a sta față în față cu evo­lu­ția (sau invo­lu­ția) pe direc­ția trans­mi­te­rii lim­ba­ju­lui jur­na­lis­tic având depli­na pro­pri­e­ta­te a ter­me­ni­lor în lim­ba româ­nă”, a sub­li­ni­at Nico­lae Băciuț. Supu­să la vot, aceas­tă pro­pu­ne­re a întru­nit con­sen­sul Con­si­li­u­lui Direc­tor.

În cadrul reu­niu­nii, Amba­sa­dor Iuli­a­na Gorea Cos­tin, coor­do­na­tor al Fili­a­lei Chi­și­nău, a anun­țat pre­mi­e­rea volu­me­lor sem­na­te de Nea­gu Udro­iu, apă­ru­te la Edi­tu­ra UZP, în cadrul unei vii­toa­re Gale a TVR Mol­do­va.

Con­si­li­ul Direc­tor al UZPR a mai apro­bat, în ace­eași ședin­ță, și une­le măsuri de ordin admi­nis­tra­tiv.


Man­ga­lia News, 12.12.2020. (sur­sa: uzp.org.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply