Ce s‑a hotărât în ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța

0
385

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța s‑a reu­nit joi, 17 decem­brie 2020, în ulti­ma ședin­ță ordi­na­ră din acest an și au fost pre­zenți 35 de con­si­li­eri din tota­lul de 37. Ședin­ța a fost ținu­tă în regim de vide­o­con­fe­rin­ță, iar pe ordi­nea de zi au fost un număr de 25 de pro­iec­te de hotă­râri și două pro­iec­te pe lis­ta supli­men­ta­ră.

Cele mai impor­tan­te pro­iec­te de pe ordi­nea de zi au fost cele pri­vind dota­rea Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stan­ța în vede­rea con­so­li­dă­rii capa­ci­tă­ții de ges­tio­na­re a cri­zei COVID – 19, dota­rea Spi­ta­tu­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță “Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța în vede­rea con­so­li­dă­rii capa­ci­tă­ții de ges­tio­na­re a cri­zei sani­ta­re COVID – 19. Pen­tru aces­te pro­iec­te se va alo­ca suma tota­lă de 43.148.697 lei, valoa­re care repre­zin­tă decon­ta­rea echi­pa­men­te­lor de pro­tec­ție și a con­su­ma­bi­le­lor achi­zi­țio­na­te de către cele două insti­tu­ții sani­ta­re și achi­zi­țio­na­rea de echi­pa­men­te medi­ca­le noi, care să vină în creș­te­rea capa­ci­tă­ții de inter­ven­ție în lup­ta con­tra nou­lui coro­na­vi­rus. Ast­fel, prin­tre cele mai impor­tan­te echi­pa­men­te medi­ca­le ce urmea­ză a fi achi­zi­țio­na­te pen­tru Spi­ta­ul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță sunt: nebu­li­za­toa­re, tru­să de vide­o­bronho­sco­pie, injec­to­ma­te, spi­ro­me­tre, apa­rat de radi­o­lo­gie digi­tal cu gra­fie cu tub fixat în podea, sis­tem modu­lar de tes­ta­re pul­mo­na­ră, eco­graf cu son­dă abdo­men și cu son­dă ple­u­ra­lă (lini­a­ră), paturi ATI, moni­toa­re func­ții vita­le, apa­ra­te de ven­ti­la­ție meca­ni­că, infu­zo­ma­te, moni­tor de trans­port, defi­bri­la­toa­re și apa­ra­te de ane­ste­zie. Pen­tru Spi­ta­lul de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie urmea­ză a fi achi­zi­țio­na­te urmă­toa­re­le echi­pa­men­te: un echo­graf doppler por­ta­bil și unul fix, defi­bri­la­tor cu moni­tor LCD bifa­zic – sin­cron și asin­cron, bronho­scop fle­xi­bil cu canal de lucru, ana­li­za­tor de gaze san­gu­i­ne por­ta­bil, echo­graf por­ta­bil cu tra­du­că­tor US pen­tru cord și plămân, apa­rat Roen­tgen digi­tal fix și mobil, pre­cum și echi­pa­men­te de dez­in­fec­ție prin nebu­li­za­re.

Un alt pro­iect impor­tant a fost cel care pri­veș­te sta­bi­li­rea numă­ru­lui și cuan­tu­mu­lui bur­se­lor șco­la­re afe­ren­te anu­lui șco­lar 2020 – 2021 pen­tru ele­vii care frec­ven­tea­ză cur­su­ri­le insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ spe­cial. Ast­fel, au fost apro­ba­te 429 de bur­se pen­tru ele­vii care frec­ven­tea­ză cur­su­ri­le celor trei școli spe­ci­a­le, din sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, bur­se care se ridi­că la valoa­rea de 300 lei de elev pe lună fie­ca­re și vor fi împăr­ți­te în trei cate­go­rii: bur­se de merit, bur­se de stu­diu și bur­se soci­a­le.

Au mai fost adop­ta­te și pro­iec­te­le de hotă­râri care pri­vesc desem­na­rea admi­nis­tra­to­ru­lui spe­cial al Regi­ei Auto­no­me Jude­țe­ne de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța (RAJDP), desem­na­rea repre­zen­tan­ți­lor Jude­țu­lui Con­stan­ța în cadrul Adu­nă­ri­lor Gene­ra­le ale Aso­ci­a­ți­i­lor Grup de Acțiu­ne Loca­lă (GAL) și a Aso­ci­a­ți­ei „Grup Local Dobro­gea Nord”, în care insti­tu­ția noas­tră este mem­bru, pre­cum și modi­fi­ca­rea com­po­nenţei Comi­si­ei Teh­ni­co — Eco­no­mi­ce din cadrul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.

Mai exact, admi­nis­tra­tor spe­cial al RAJDP Con­stan­ța a fost desem­nat dom­nul Dan Iuli­an Marin, care a pri­mit un număr de 30 de voturi. Ca repre­zen­tant al GAL Con­stan­ța Cen­tru a fost vota­tă doam­na Mădă­li­na Emi­lia Tudo­ra, pen­tru GAL Con­stan­ța Sud a fost votat dom­nul Luci­că Ilie Pas­cu, iar dom­nul Cos­tel Cătă­lin Ilie a fost votat să repre­zin­te Con­si­li­ul Jude­țean în Aso­ci­a­ția „Grup Local Dobro­gea Nord”. În urma votu­lui con­si­li­e­ri­lor jude­țeni, Comi­sia Teh­ni­co — Eco­no­mi­că din cadrul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa a fost modi­fi­ca­tă prin com­ple­ta­rea aces­te­ia cu urmă­toa­re­le func­ții:

- Pre­șe­din­te: Ste­li­an Gima, vice­pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța;

- Mem­bri repre­zen­tanți ai Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța: Gia­ni­na Ione­la Topo­lov și Edward Ilyus Nedel­cu, con­si­li­eri jude­țeni.

De ase­me­nea, pe ordi­nea de zi supli­men­ta­ră a ședin­ței Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, a mai fost hotă­rârea pri­vind modi­fi­ca­rea com­po­nen­ței Comi­si­ei pen­tru Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța, unde doam­na Car­men Rădu­cu l‑a înlo­cu­it pe dom­nul Petre Dini­că, în func­ția de vice­pre­șe­din­te. Tot pe lis­ta supli­men­ta­ră s‑a mai aflat și pro­iec­tul de hotă­râre ce pri­vea desem­na­rea repre­zen­tan­ți­lor CJC în Con­si­li­ul de con­du­ce­re al Fun­da­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Tine­ret Con­stan­ța. Aceștia sunt: Mari­an Țuțu­ia­nu, Dia­na Ione­scu și Dra­goș Frân­cu.

Men­țio­năm că în urma sedin­ței ordi­na­re a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, au fost adop­ta­te în total un număr de 27 de Hotă­râri.


Man­ga­lia News, 21.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply