Caz social rezolvat de veteranii din Constanța, în satul Vârtop, comuna Albești

0
315

”În urmă cu aproa­pe două săp­tămâni, am fost înști­in­țat că un copil de șap­te ani din satul Vâr­top, Comu­na Albești, jude­tul Con­stan­ta se află într‑o situ­a­ție nefe­ri­ci­ta, întru­cât este între­ți­nut de stră­bu­ni­ca lui. Casa, in care locu­iesc cei doi, nu este racor­da­tă la ener­gie elec­tri­că! Că tot sun­tem în data de 22 decem­brie, care ne adu­cem amin­te de comu­nism și de cum era ener­gia elec­tri­că între­rup­tă la anu­mi­te ore, în cazul copi­lu­lui de la Vâr­top, ener­gie elec­tri­că nu era deloc!

Ca să faci bine, nu tre­bu­ie mult, tre­bu­ie doar să vrei! Ne-am mobi­li­zat, am luat legă­tu­ra cu Pri­mă­ria Albești, împre­u­nă am găsit solu­ți­i­le și azi a fost aprin­să lumi­na in casă! De ase­me­nea, astăzi, a sosit și moș Cră­ciun în casa lui Gabi, adu­când daruri: tele­vi­zor, tele­fon, jucă­rii și dul­ciuri.

Acest caz este cunos­cut în medi­ul on-line și așa ne‑a fost și nouă adus la cunoș­tin­ță prin inter­me­di­ul dom­nu­lui Mihai Șomu. Le mul­țu­mim tutu­ror celor ce au pus umă­rul, oameni cu suflet, care sunt eroi pen­tru Gabi: Adi­na Sabie, Mihai Șomu, Luci­a­na Cru­du, Ena­che Gabriel, Mar­cel Ifti­mie, Valen­tin Ion Ioni­ță. In mod spe­cial, pen­tru asi­gu­ra­rea supor­tu­lui teh­nic și rapi­di­ta­tea exe­cu­tă­rii lucră­rii, tre­bu­ie să îi mul­țu­mim dom­nu­lui pri­mar Ghe­or­ghe Mol­do­van, pri­ma­rul comu­nei Albești!”

Cris­ti­an Cră­ciun, pre­șe­din­te Aso­ci­a­ţia Mili­ta­ri­lor Vete­rani — AMVVD, Sucur­sa­la Con­stanţa. (22 decem­brie 2020).


Man­ga­lia News, 23.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply