Cântece din Țara Moților, cu Paula Hriscu | Spectacolul extraordinar “Nu‑i bai că‑s micuță” [VIDEO]

0
179

Cântece din Țara Moților, cu Paula Hriscu.

Pau­la Hris­cu — Mă chea­mă cucu‑n pădu­re:

Pau­la Hris­cu — Cat tra­ies­ti in asta lume, omu­le!

SPECTACOLUL EXTRAORDINAR “Nu‑i bai că‑s micu­ță”.

In pri­mul rand, vreau sa ii mul­tu­mesc lui Dum­ne­zeu pen­tru ca m‑a inzes­trat cu darul de a can­ta si doam­nei pro­fe­sor Maria Simion, care m‑a inva­tat cum sa-mi folo­sesc acest talent minu­nat. In ace­la­si timp vreau sa le mul­tu­mesc tutu­ror artis­ti­lor care au fost ala­turi de mine la acest spec­ta­col: ‑Nico­lae Fur­dui Ian­cu ‑Mari­us Cipri­an Pop ‑Ionut Fulea ‑Aurel Tamas ‑Bogdan Toma ‑Niculi­na Sto­ican ‑Lili­a­na Lai­chi­ci ‑Sta­na Ste­pa­ne­scu ‑Maria Mihali ‑Gru­pul Iza ‑Gru­pul vocal Cupru Min Abrud ‑orches­tra “Cete­ra­sii de la Cluj” con­du­sa de maes­trul Ovi­diu Mate. Ei sunt artisti pe care i‑am stimat,ii stimez,i‑am pla­cut si i‑am dorit sa can­te ala­turi de mine. Aces­ti artisti minu­nati m‑au sus­ti­nut pen­tru sim­pli­ta­tea si auten­ti­ci­ta­tea can­te­ce­lor mele, a zonei pe care o repre­zint prin por­tul popu­lar, a vocii mele care trans­mi­te mul­ta cal­du­ra. Ii mul­tu­mesc doam­nei pro­fe­sor doc­tor etno­mu­zi­co­log Eli­se Stan, care a vor­bit atat de fru­mos si sin­cer des­pre mine si des­pre can­te­ce­le mele, mul­tu­mesc doam­nei Iuli­a­na Tudor care prin pre­zen­ta ei a dat o nota de ele­gan­ta aces­tui spec­ta­col. Mul­tu­mesc domni­lor pro­fe­sori: ‑Gavri­la Dan­ciu si Kal­man Urszui pen­tru muzi­ca ‑Ale­xan­dru Filip ‑maes­tru de sunet.

Mul­tu­mesc, dom­nu­lui pro­fe­sor Aurel Bodiu si doam­nei Anu­ta Maria pen­tru ca m‑au aju­tat la tex­te­le can­te­ce­lor. Mul­tu­mesc celor care au avut gri­ja ca acest spec­ta­col sa iasa impe­ca­bil: ‑PRO­DU­CA­TOR-Nico­le­ta Ioni­ta ‑ECHIPA TEH­NI­CA-Sens Music ‑VLAD CONSTANDOIECHIPA FIL­MA­RE-Oleg si Ina But­na­ru ‑Vasi­le Sopo­ran.

Ii mul­tu­mesc din suflet par­te­ne­ru­lui meu de via­ta Adri­an Ciu­ra, care a facut tot posi­bi­lul ca acest spec­ta­col sa fie o reu­si­ta. Acest spec­ta­col a fost plin de emo­tii con­struc­ti­ve si ener­gii pozi­ti­ve care pe mine m‑au aju­tat sa fac fata pro­vo­ca­ri­lor de pe sce­na. A fost un spec­ta­col dina­mic, cu mul­te can­te­ce cunos­cu­te publi­cu­lui care a reac­tio­nat pozi­tiv, cre­and o armo­nie intre artisti si public. Timp de 4 ore, artisti si public, au can­tat, au apla­u­dat si nimeni nu mai dorea sa ple­ce aca­sa. A fost un moment difi­cil pen­tru mine in acest spec­ta­col, pen­tru ca emo­ti­i­le ma cople­seau fiind artist si gaz­da in ace­la­si timp. Punc­tul cul­mi­nant si sur­pri­za serii pen­tru mine a fost atunci cand dom­nul Ionut Fulea mi‑a dedi­cat unul din can­te­ce­le mele pre­fe­ra­te “Marie, Marie”, iar emo­tia a cres­cut, in momen­tul in care din pri­viri am fost de acord sa ras­pund la duet, lucru pe care publi­cul din sala l‑a pri­mit cu mul­te apla­u­ze. Urmea­za sa lucrez la urma­to­rul album, am idei pen­tru cate­va can­te­ce si in ace­la­si timp daca ne aju­ta bunul Dum­ne­zeu ne gan­dim sa orga­ni­zam spec­ta­co­lul si in alte ora­se ale tarii prin HPA MUSIC. Pana atunci, va doresc vizio­na­re pla­cu­ta si tot bine­le din lume.

Vă invi­tăm să vizio­nați și Colin­dul “Ne‑o tri­mis mama la capre”, cu teno­rul Bogdan Mihai și Pau­la Hris­cu [VIDEO]

MN: Vă invi­tăm să vizio­nați și cele­lal­te pos­tări cu admi­ra­bi­la inter­pre­tă din Țara Moți­lor, Pau­la Hris­cu și pri­e­te­nii ei.


Man­ga­lia News, 26.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply