Bisericile din cretă de la Murfatlar, construcțiile spectaculoase din Dobrogea, care nu pot fi vizitate de publicul larg [FOTO]

0
518

Bise­ri­ci­le din cre­tă de la Mur­fa­tlar sunt impre­sio­nan­te, însă, ele nu au putut fi vizi­ta­te nici­o­da­tă de publi­cul larg. Ansam­blul rupes­tru, un labi­rint cu bise­rici vechi și chi­lii sculp­ta­te în cre­tă, repre­zin­tă locul în care s‑ar fi năs­cut creș­ti­nis­mul modern. Ele se asea­mă­nă cu ora­șe­le sub­te­ra­ne de la Cap­pa­do­cia, uti­li­za­te în mare par­te de pri­mii creș­tini, ca locuri de refu­giu îna­in­te de legi­fe­ra­rea creș­ti­nis­mu­lui ca reli­gie accep­ta­tă, însă sunt con­stru­i­te la o sca­ră mult mai mică.

Bise­ri­ci­le din cre­tă de la Mur­fa­tlar, des­co­pe­ri­te în urmă cu 63 de ani

Chi­li­i­le și cele 6 bise­rici săpa­te în pere­ții de cre­tă, lân­gă carie­ra anti­că de la Mur­fa­tlar sau Basa­ra­bi, cum i s‑a spus mul­tă vre­me loca­li­tă­ții, datea­ză de la sfâr­și­tul seco­lu­lui X.

”În vara anu­lui 1957, în tim­pul unor lucrări de extin­de­re a zone­lor de exploa­ta­re a cre­tei, a fost des­co­pe­ri­tă, întâm­plă­tor, pri­ma bise­ri­că, denu­mi­tă de arhe­o­logi B1. Aceas­ta se află la nive­lul supe­ri­or al com­ple­xu­lui rupes­tru, iar în urma împuș­că­tu­ri­lor a fost găsi­tă intra­rea.

Arhe­o­lo­gii au soli­ci­tat opri­rea exploa­tă­rii în zonă și în cadrul cer­ce­tă­ri­lor au des­co­pe­rit mai mul­te chi­lii, locu­in­țe și galerii,toate săpa­te în pere­ții din cre­tă. Ulte­ri­or, spe­cia­liș­tii au mai găsit alte 5 lăca­șuri de cult.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe discoverdobrogea.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply