Biciclete dotate cu sistem GPS, pentru pistele de biciclete din stațiunea Saturn

0
253

”În cadrul pro­iec­tu­lui de moder­ni­za­re a sta­țiu­nii Saturn, au fost achi­zi­țio­na­te, recent, 20 de bici­cle­te, dota­te cu sis­tem GPS. Aces­tea vor fi ampla­sa­te în cele două sta­ții spe­cial ame­na­ja­te pe stra­da Gre­en­port — inter­sec­ție cu Hen­ny Igna­tie, res­pec­tiv stra­da Lavrion, inter­sec­ție cu Gre­en­port. Pis­te­le de bici­cle­te au o lun­gi­me de 2,26 km și au fost fina­li­za­te recent, urmând sa fie mar­ca­te cores­pun­ză­tor, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re.

În con­ti­nu­a­re, se montea­ză pave­le pe stra­da Hen­ny Igna­tie și se inter­vi­ne cu lucrări la ilu­mi­nat. În sta­ţiu­nea Saturn, vor fi ame­na­ja­te sta­ţii de auto­buz în afa­ra caro­sa­bi­lu­lui, dar şi locuri de par­ca­re, con­fi­gu­ra­te şi sem­na­li­za­te cores­pun­ză­tor.

De ase­me­nea, vom avea un sis­tem de tele­ges­tiu­ne fără fir (wire­less) pen­tru ilu­mi­na­tul public. Lucră­ri­le de moder­ni­za­re se apro­pie de final, dar, con­co­mi­tent, pre­gă­tim docu­men­ta­ți­i­le pen­tru a atra­ge bani euro­peni in rea­bi­li­ta­rea sta­țiu­ni­lor Venus, Cap Auro­ra sau Jupi­ter”. (sur­sa: Radu Cris­ti­an, pe Fb).


Man­ga­lia News, 23.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply