Banda Desenată are viitor în România | Călătorie în universul benzilor desenate, cu Mihai Ionut Grăjdeanu

0
196

Pe “Pro­fu’ de BD”, cum îl numesc copi­ii pe Mihai Ionut Grăj­dea­nu, îl întâl­nim ade­sea într-un muzeu, orga­ni­zând un ate­li­er sau o expo­zi­ție de benzi dese­na­te, într‑o şcoa­lă, la un fes­ti­val sau la o facul­ta­te, unde se întâl­neş­te cu stu­den­ții, vii­tori pro­fe­sori, care se gân­desc cum să-şi atra­gă ele­vii prin inter­me­di­ul ben­zii dese­na­te.

Mihai nu vor­beş­te mult, sau mai bine spus nu vor­beş­te mult cu adul­ții, pen­tru că atunci când este încon­ju­rat de cei mici, vor­beş­te într-una şi plea­că cu ei într‑o ade­vă­ra­tă călă­to­rie în uni­ver­sul ben­zi­lor dese­na­te, aco­lo unde ima­gi­na­ția nu are limi­te, aşa cum bine zice chiar el! 

Înce­pu­tul îl păs­trez viu în tot ceea ce fac şi în ceea ce voi face, pen­tru că are la bază mai mul­te prin­ci­pii fru­moa­se şi impor­tan­te care m‑au aju­tat să evo­lu­ez, ca sta­re inte­ri­oa­ră, dar şi în expre­sia artis­ti­că”, spu­ne Mihai. “Influ­en­țe­le pot apă­rea din ori­ce loc, dar un rol cru­ci­al l‑au avut părin­ții care m‑au edu­cat pe mine şi pe fra­te­le meu. Am avut pro­fe­sori de desen şi acti­vi­tăți artis­ti­ce desfă­şu­ra­te atât la şcoa­lă cât şi la clu­bul de arte plas­ti­ce pre­cum şi par­ti­ci­pă­ri la dife­ri­te con­cur­suri de desen din Man­ga­lia, ora­şul unde m‑am năs­cut şi am cres­cut. Prac­tic, tra­se­ul meu artis­tic a înce­put de la dese­nul cu cre­ta pe asfalt la malul Mării Negre şi a con­ti­nu­at până la dese­ne­le pe care le fac acum la tablă, în şco­li­le şi cla­se­le unde pre­dau ban­da dese­na­tă”.

A dema­rat, în ulti­mii 10 ani, trei pro­iec­te edi­to­ri­a­le: Legen­de­le Daci­lor, Comics Didac­tic, BD His­to­ria, o meto­dă de pre­da­re în şcoli, a inven­tat un muzeu (Muze­ul Cos­mic, în cadrul Muze­u­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti) şi a ini­țiat şi orga­ni­zat o serie de Saloa­ne BD în câte­va ora­şe din țară, pe lân­gă nume­roa­se­le roma­ne gra­fi­ce, revis­te şi albu­me de ban­dă dese­na­tă publi­ca­te. În Bucu­reşti orga­ni­zea­ză aproa­pe lunar expo­zi­ții BD la Muze­u­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, unde sus­ți­ne şi o serie de ate­li­e­re de benzi dese­na­te.

Luna aceas­ta, Mihai adu­ce iubi­to­ri­lor BD şi pri­ma edi­ție a Olim­pi­a­dei de benzi dese­na­te, orga­ni­za­tă sub egi­da Comi­te­tu­lui Olim­pic şi Spor­tiv Român, în par­te­ne­ri­at cu Aca­de­mia Olim­pi­că Româ­nă fili­a­la Caraş Seve­rin, lucră­ri­le copi­i­lor fiind înscri­se în con­curs prin bibli­o­te­ci­le din țară. În timp ce expo­zi­ția cu lucră­ri­le câş­ti­gă­to­ri­lor locu­ri­lor 1, 2 şi 3 este des­chi­să la Casa Fili­pes­cu Cesia­nu, de pe Calea Vic­to­ri­ei din Bucu­reşti, Mihai tri­mi­te, rând pe rând, diplo­me­le şi pre­mi­i­le pri­mi­lor olim­pici ai Olim­pi­a­dei de Benzi Dese­na­te, pache­te care vor ajun­ge cu puțin timp îna­in­tea lui Moş Cră­ciun.

Echi­pa­men­te spor­ti­ve (tri­cou, şort) ofe­ri­te de Comi­te­tul Olim­pic şi Spor­tiv Român ală­tu­ri de revis­te, cărți şi albu­me de benzi dese­na­te vor bucu­ra zeci de copii din întrea­ga țară. De men­țio­nat mai este şi că la aceas­tă pri­mă edi­ție a Olim­pi­a­dei de benzi dese­na­te s‑au pri­mit pes­te 1000 de lucrări şi s‑au ofe­rit 80 de men­țiuni şi 50 de pre­mii.

Text de MĂDĂLINA CORINA DIACONU, zilesinopti.ro/bucuresti.


Man­ga­lia News, 22.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply