Aurora Simionescu și Cristian Presură, LIVE, despre Astrofizică [VIDEO]

0
212

Auro­ra Simio­ne­scu este un cer­ce­tă­tor român repu­tat. A obți­nut doc­to­ra­tul în Astro­fi­zi­că la Uni­ver­si­ta­tea din Muni­ch, a fost cer­ce­tă­tor post-doc­to­ral, la Stan­ford Uni­ver­si­ty, pro­fe­sor la Agen­ția Spa­ți­a­lă Japo­ne­ză și acum este cer­ce­tă­tor la Insti­tu­tul Olan­dez de Sti­in­ță Spa­ți­a­lă. Cer­ce­ta­rea ei aco­pe­ră un dome­niu larg, de la inte­rac­țiu­nea din­tre gala­xii, gazul inter­ga­lac­tic, pro­pri­e­tă­ți­le ter­mo­di­na­mi­ce ale raze­lor X emi­se de medi­ul inter­ga­lac­tic și așa mai depar­te. Hai și tu în direct, să îi pui intre­bări de Astro­fi­zi­că! După video, con­ti­nu­ăm pe https://www.discord.gg/presura (Cris­ti­an Pre­su­ră).

Ing. Iri­nel Băci­lă, Man­ga­lia: Auro­ra este fii­ca pri­e­te­nei mele de la Rădă­uți, cu care am copi­lă­rit și am tră­it în ace­eași casă, până când soar­ta ne‑a des­păr­țit. Mama Auro­rei, Pușa — pri­e­te­na mea, a făcut Facul­ta­tea de Nave, tră­ieș­te în Brăi­la și este căsă­to­ri­tă cu fos­tul pri­mar al Bră­i­lei. Ce aș mai putea spu­ne, după ce o asculți și o vezi!? Doar că mă mân­dresc cu pri­e­te­nia mamei ei și cu ”jumă­ta­te de rădă­cini”, din Rădă­uți! Auro­ra e cât se poa­te de rea­lă. Am ascultat‑o mereu cu nesaț, vor­beș­te ca și cum ar poves­ti bas­me pen­tru toa­tă lumea”.


Man­ga­lia News, 18.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply