AUR cere Guvernului redeschiderea de urgență a școlilor

0
294

AUR cere Guvernului redeschiderea de urgență a școlilor

Ali­an­ța pen­tru Uni­rea Româ­ni­lor (AUR) con­dam­nă hotă­rârea adop­ta­tă de Comi­te­tul Naţio­nal pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă, chiar în sea­ra în care guver­nul și‑a depus man­da­tul, potri­vit căre­ia șco­li­le rămân închi­se până cel puțin pe 11 ianu­a­rie 2021. AUR cere redes­chi­de­rea tutu­ror uni­tă­ți­lor de învă­țământ, îna­in­te ca anul șco­lar să fie com­pro­mis.

AUR con­sta­tă că, după 10 luni de la închi­de­rea șco­li­lor și la 6 ani de la anun­ța­rea pro­gra­mu­lui pre­zi­den­ți­al „Româ­nia edu­ca­tă”, o mare par­te din­tre ele­vii din țară se află prac­tic în situ­a­ție de aban­don șco­lar. For­ma­țiu­nea atra­ge aten­ția că „învă­țămân­tul onli­ne” pe care guver­nul l‑a impus fără jus­ti­fi­ca­re în toa­tă țara se des­fă­șoa­ră, în mul­te locuri, doar pe hâr­tie și că sta­tis­ti­ci­le ofi­ci­a­le, care ara­tă o pre­zen­ță de 70% la cur­su­ri­le onli­ne, nu se veri­fi­că în rea­li­ta­te. De ase­me­nea, după aproa­pe un an, achi­zi­ți­i­le de apa­ra­tu­ră nu s‑au fina­li­zat sau nici măcar n‑au înce­put, iar aco­lo unde au fost totuși făcu­te, apa­ra­tu­ra este insu­fi­cien­tă sau de proas­tă cali­ta­te.

Copi­ii Româ­ni­ei sunt cobaii unor poli­ti­cieni care iau deci­zii după ure­che, pri­vind edu­ca­ția aces­to­ra. Închi­de­rea șco­li­lor și înlo­cu­i­rea învă­țămân­tu­lui prin­tr-un suro­gat au efec­te catas­tro­fa­le. Copi­ii sunt puter­nic afec­tați de lip­sa soci­a­li­ză­rii, mulți din­tre ei depre­sivi, ran­damen­tul este scă­zut, iar actul edu­ca­tio­nal, lip­sit de cali­ta­tea și efi­cien­ța pe care legea le soli­ci­tă în mod impe­ra­tiv. Nume­roși elevi din medii defa­vo­ri­za­te pri­meau la școa­lă o masă cal­dă și spri­jin emo­țio­nal, de care acum sunt lip­siți. Copi­ii cu cerin­țe edu­ca­țio­na­le spe­ci­a­le înscriși în șco­li­le de masă sau în școli spe­ci­a­le se află în situ­a­ții dra­ma­ti­ce, ade­sea în impo­si­bi­li­ta­te, din cau­za limi­tă­ri­lor fizi­ce, de a urma cur­su­ri­le onli­ne. Cerem Guver­nu­lui să ia deci­zii în inte­re­sul româ­ni­lor, nu în inte­re­sul cal­cu­lu­lui poli­tic și să redes­chi­dă, după mode­lul altor sta­te afla­te în situ­a­ții epi­de­mi­o­lo­gi­ce chiar mai gra­ve decât a Româ­ni­ei, cel puțin gră­di­ni­țe­le și șco­li­le pri­ma­re și gim­na­zi­a­le, cu excep­ția situ­a­ți­i­lor bine jus­ti­fi­ca­te, cum ar fi exis­ten­ța unor foca­re de infec­ție”, a decla­rat Geor­ge Simion, copre­șe­din­te AUR.

A tre­cut un an de la debu­tul glo­bal al pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus și între timp insti­tu­ți­i­le inter­națio­na­le au putut tra­ge con­clu­zii impor­tan­te cu pri­vi­re la școli: foca­re de infec­ta­re și cazuri au fost puți­ne, copi­ii care se infec­tea­ză sunt în majo­ri­ta­tea covâr­și­toa­re asimp­to­ma­tici și nu con­sti­tu­ie vec­tori majori de trans­mi­te­re a bolii. Dim­po­tri­vă, mai mul­te cazuri de trans­mi­te­re se înre­gis­trea­ză în locu­in­țe, aco­lo unde copi­ii sunt obli­gați de guvern la așa-zisa „edu­ca­ție onli­ne”. OMS și UNICEF, dar și Aca­de­mia Româ­nă au făcut ape­luri repe­ta­te la redes­chi­de­rea șco­li­lor, aco­lo unde ele au fost închi­se. Cu toa­te aces­tea, auto­ri­tă­ți­le din Româ­nia nu dau niciun semn că ar avea ast­fel de inten­ții”, a sub­li­ni­at Cla­u­diu Târ­ziu, copre­șe­din­te AUR.


Man­ga­lia News, 09.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply