Au fost decernate PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE pentru anul 2018

0
235

Au fost decernate PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE pentru anul 2018.

Joi, 3 decem­brie 2020, înce­pând cu ora 10, a avut loc decer­na­rea pre­mi­i­lor Aca­de­mi­ei Româ­ne pen­tru anul 2018. Pre­mi­i­le au fost acor­da­te celor mai repre­zen­ta­ti­ve cre­a­ții ști­in­ți­fi­ce și cul­tu­ra­le româ­nești, rea­li­za­te sau publi­ca­te în anul 2018 în dome­nii diver­se, de la lite­ra­tu­ră, isto­rie, filo­so­fie, arte plas­ti­ce, tea­tra­le și muzi­ca­le, până la mate­ma­ti­că, fizi­că, chi­mie, bio­lo­gie, agro­no­mie, sil­vi­cul­tu­ră, ști­in­țe teh­ni­ce și teh­no­lo­gia infor­ma­ți­ei.

Din cau­za con­di­ți­i­lor spe­ci­a­le impu­se de situ­a­ția pan­de­mi­că, eve­ni­men­tul s‑a des­fă­șu­rat în for­mat hibrid, în Sala de Pre­zi­diu reu­nin­du-se în acest an doar mem­brii Biro­u­lui Pre­zi­di­u­lui Aca­de­mi­ei Româ­ne, aflați în con­e­xiu­ne onli­ne cu pre­șe­din­ții celor 14 sec­ții ști­in­ți­fi­ce ale Aca­de­mi­ei.

Pen­tru anul 2018 au fost acor­da­te 63 de pre­mii din cele 81 pre­vă­zu­te de regu­la­ment. Deta­lii des­pre isto­ri­cul Pre­mi­i­lor Aca­de­mi­ei Româ­ne și Regu­la­men­tul de acor­da­re sunt dis­po­ni­bi­le pe site-ul insti­tu­ți­ei, la adre­sa: https://academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm.

Lis­ta com­ple­tă a Pre­mi­i­lor Aca­de­mi­ei pen­tru anul 2018 poa­te fi con­sul­ta­tă mai jos.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui din 3 decem­brie 2020, Aca­de­mia Româ­nă a acor­dat o serie de diplo­me „Meri­tul Aca­de­mic“ și „Dis­tin­cţia Cul­tu­ra­lă“.

I. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

1. Pre­mi­ul „Timo­tei Cipa­riu“

Lucra­rea: Şcoa­la Arde­lea­nă, vol. I‑IV

Coor­do­na­tor: Eugen Pavel*

Pre­mi­ul se acor­dă exclu­siv lucră­rii.

2. Pre­mi­ul „Bogdan Petri­cei­cu Has­deu“

Lucra­rea: Isto­ria lim­bii româ­ne, vol.I

Coor­do­na­tori: Mari­us Sala**, Lili­a­na Ione­scu Ruxăn­do­iu

Autori: Vic­tor Celac, Ralu­ca-Miha­e­la Nedea, Ema­nu­e­la Dima, Dana-Lumi­ni­ţa Tele­oa­că

3. Pre­mi­ul „Ion Cre­an­gă“ – Nu se acor­dă.

4. Pre­mi­ul „Titu Mai­o­res­cu“

Lucra­rea: Enci­clo­pe­dia lite­ra­tu­rii româ­ne vechi

Coor­do­na­re şi revi­zie: Dan Horia Mazi­lu*, Ghe­or­ghe Chi­vu**, Eugen Pavel*, Lau­ra E. Bădes­cu

Pre­mi­ul se acor­dă exclu­siv lucră­rii.

5. Pre­mi­ul „Lucian Bla­ga“

Lucra­rea: Pour une mor­pho­lo­gie du gen­re uto­pi­que

Autor: Corin Bra­ga.

6. Pre­mi­ul „Mihai Emi­ne­scu“ – Nu se acor­dă.

7. Pre­mi­ul „Ion Luca Cara­gi­a­le“

Volu­mul: Ulti­ma dorinţă, Comedii.Teatru.

Autor: Radu F. Ale­xan­dru (Feld­man Radu Ale­xan­dru)

II. Şti­inţe isto­ri­ce și arhe­o­lo­gie

1. Pre­mi­ul „Vasi­le Pâr­van“

Lucra­rea: Des­co­pe­riri din peri­oa­da anti­chi­tă­ții târ­zii în Podi­șul Cen­tral Mol­do­ve­nesc

Autor: Mir­cea Mama­lau­că.

2. Pre­mi­ul „Dimi­tre Onci­ul“

Lucra­rea: Mănăs­ti­rea „Sfân­tul Nico­lae Domnesc“ Popă­u­ţi (vol. I‑II)

Autor: Luca Dia­co­nu.

3. Pre­mi­ul „Geor­ge Bari­ţiu“

Lucra­rea: Mono­gra­fia ora­şu­lui Târ­gu Fru­mos.

Autori: Dumi­tru Boghian, Ser­giu-Con­stan­tin Enea, Mari­us Chel­cu, Ionuţ Minea.

4. Pre­mi­ul „Nico­lae Ior­ga“

Lucra­rea: Poli­ti­că şi diplo­ma­ţie la sfârşi­tul seco­lu­lui XIX. Din isto­ria rela­ţi­i­lor româ­no-ruse (1878–1899)

Autor: Adri­an-Bogdan Ceo­ba­nu.

5. Pre­mi­ul „Nico­lae Băl­ces­cu“

Lucra­rea: Deve­lo­p­ment, Left and Right: Ide­o­lo­gi­cal Entan­gle­ments of Refor­mist Pro­jects in Pre-com­mu­nist Roma­nia

Autor: Vic­tor Rizes­cu.

6. Pre­mi­ul „A.D. Xeno­pol“

Lucra­rea: Ȋn com­po­nenţa Româ­ni­ei Între­gi­te. Basa­ra­bia şi basa­ra­be­nii de la Marea Uni­re la note­le ulti­ma­ti­ve sovi­e­ti­ce

Autor: Nico­lae Enciu (Repu­bli­ca Mol­do­va).

7. Pre­mi­ul „Miha­il Kogăl­ni­cea­nu“

Lucrarea:The Otto­man Thre­at and Cru­sa­ding on the Eas­tern Bor­der of Chris­ten­dom during the 15th Cen­tu­ry.

Autori: Liviu Pilat şi Ovi­diu Cris­tea*.

8. Pre­mi­ul „Eudo­xiu Hur­mu­za­ki“

Lucra­rea: Lega­ţia româ­nă la Petro­grad (1914–1918). Docu­men­te.

La Léga­tion rou­mai­ne à Pétro­grad (1914–1918). Docu­ments

Edi­tori: Ghe­or­ghe E. Cojo­ca­ru* și Eugen-Tudor Scli­fos (Repu­bli­ca Mol­do­va).

III. ŞTIINŢE MATEMATICE

1. Pre­mi­ul „Simion Sto­i­low“

Gru­pul de lucrări: Fun­cţii super, cva­si-mar­tin­ga­le şi inva­ri­an­te pen­tru un pro­ces Mar­kov

Autor: Iuli­an Cîm­pean

2. Pre­mi­ul „Ghe­or­ghe Ţiţei­ca“ – Nu se acor­dă

3. Pre­mi­ul „Ghe­or­ghe Lazăr“

Gru­pul de lucrări: L‑funcţii Artin, for­me modu­la­re şi par­ti­ţii res­tri­cţio­na­te

Autor: Flo­rin Nico­lae

4. Pre­mi­ul „Gri­go­re C. Moi­sil“ – Nu se acor­dă

5. Pre­mi­ul „Spi­ru Haret“

Gru­pul de lucrări: Serii The­ta aso­ci­a­te par­ti­ţi­i­lor întregi

Autor: Mir­cea Mer­ca.

6. Pre­mi­ul „Dimi­trie Pom­pe­iu“ – Nu se acor­dă

7. Pre­mi­ul „Petre Ser­ges­cu“ (Isto­ria ști­inţe­lor şi teh­ni­cii) – Nu se acor­dă

IV. ŞTIINŢE fizi­ce

1. Pre­mi­ul „Con­stan­tin Micu­les­cu“

Gru­pul de lucrări: Nanos­truc­turi mul­ti­fun­cţio­na­le cu apli­ca­ţii în nano­me­di­ci­nă

Autor: Rareş Ionuţ Stiu­fiuc

2. Pre­mi­ul „Dra­go­mir Hur­mu­zes­cu“

a) Gru­pul de lucrări: Măsu­ră­tori de ele­men­te în con­cen­tra­ții foar­te mici prin spec­tro­me­trie de masă cu acce­le­ra­to­rul.

Autor: Miha­e­la Enă­ches­cu

b) Gru­pul de lucrări: Per­fe­cţio­na­rea teh­ni­ci­lor de depu­ne­re în plas­mă a mate­ri­a­le­lor refrac­ta­re și deter­mi­na­rea pro­pri­e­tă­ți­lor struc­tu­ra­le și fizi­ce și poten­ți­a­lu­lui func­țio­nal al aces­to­ra.

Autor: Vasi­le Tiron

3. Pre­mi­ul „Şte­fan Pro­co­piu“

a) Gru­pul de lucrări: Noi sen­zori plas­mo­nici cu apli­ca­ții în bio­fi­zi­că

Autor: Vasi­le A. Popes­cu

b) Gru­pul de lucrări: Stu­di­ul reac­ți­i­lor de fisiu­ne nuclea­ră, des­cri­e­rea teo­re­ti­că a obser­va­bi­le­lor expe­ri­men­ta­le și com­pa­ra­rea aces­to­ra cu date­le măsu­rat.

Autor: Horia Paș­ca

4. Pre­mi­ul „Horia Hulu­bei“

Gru­pul de lucrări: Stu­dii de Astro­fi­zi­că Nuclea­ră și Dezvol­ta­rea Instru­men­ta­ți­ei pen­tru Detec­ta­rea de Par­ti­cu­le Încăr­ca­te folo­sind Fas­ci­cu­le Gama

Autori: Dimi­ter L. Bala­banski şi Cătă­lin Matei

5. Pre­mi­ul „Radu Gri­go­ro­vici“

a) Gru­pul de lucrări: Stu­dii ale cla­se­lor de mate­ri­a­le inter­me­ta­li­ce ino­va­ti­ve L10 și faze MAX, cu pro­pri­e­tăți mag­ne­ti­ce dure și apli­ca­ții în dome­ni­ul ener­gi­i­lor rege­ne­ra­bi­le

Autor: Ali­na Danie­la Cri­șan

b) Gru­pul de lucrări: Stu­di­ul tranzi­ți­ei de fază în stra­tu­ri­le sub­țiri cal­co­ge­ni­ce supra­pu­se pen­tru celu­le de memo­rie cu stări logi­ce mul­ti­ple

Autor: Alin Velea

V. ŞTIINŢE CHIMICE

1. Pre­mi­ul „Cos­tin D. Neni­ţes­cu“

Gru­pul de lucrări: Sis­te­me poli­me­ri­ce mul­ti­com­po­nen­te natu­ra­le – modi­fi­ca­re, degra­da­re, sta­bi­li­za­re.

Autori: Lili­a­na Roşu și Cris­ti­an-Dra­goş Var­ga­nici

2. Pre­mi­ul „I. G. Mur­gu­les­cu“

a) Gru­pul de lucrări: Nanos­truc­turi ati­pi­ce de SiO2 obţi­nu­te prin meto­da sol-gel cu apli­ca­ţii în foto/bio/electro/cataliză

Autor: Cri­na Anas­ta­sescu

b) Gru­pul de lucrări: Mate­ri­a­le cata­li­ti­ce ver­sa­ti­le pen­tru dome­ni­ul ener­gi­ei şi obţi­ne­rea de com­pu­şi cu valoa­re adă­u­ga­tă

Autor: Miha­e­la Flo­rea.

3. Pre­mi­ul „Ghe­or­ghe Spa­cu“

a) Gru­pul de lucrări: Con­tri­bu­ţii la chi­mia com­bi­na­ţi­i­lor com­ple­xe ale meta­le­lor din blo­cul d si f pen­tru obţi­ne­rea de mate­ri­a­le fun­cţio­na­le avan­sa­te cu pro­pri­e­tă­ţi opto­e­lec­tro­ni­ce şi/sau apli­ca­ţii în bio­me­di­ci­nă

Autor: Eli­sa­be­ta Szerb.

b) Gru­pul de lucrări: Sis­te­me orga­ni­ce cu stări multiple/multifuncţionale rever­si­bi­le din cla­sa ana­lo­gi­lor de cur­cu­mi­na

Autor: Lili­a­na Cseh.

4. Pre­mi­ul „Nico­lae Teclu“

Gru­pul de lucrări: Mode­la­rea inte­ra­cţiu­ni­lor cata­li­za­tor – sub­strat orga­nic la nivel mole­cu­lar prin teh­nici cuan­ti­ce ab ini­tio

Autor: Isa­be­la Cos­ti­ne­la Man.

5. Pre­mi­ul „Cris­to­for I. Simio­ne­scu“

Gru­pul de lucrări: Mate­ri­a­le sili­co­ni­ce în sis­te­me de con­ver­sie a ener­gi­ei

Autor: Adri­an Bele.

VI. ŞTIINŢE BIOLOGICE

1. Pre­mi­ul „Emil Raco­vi­ţă“

Lucra­rea: Cave Eco­lo­gy

Autor: Oana Mol­do­van

2. Pre­mi­ul „Gri­go­re Anti­pa“

Grup de 5 lucrări pe tema: Sui­ta de lucrări pio­nie­rat în dome­ni­ul ento­mo­lo­gi­ei şi micro­bi­o­lo­gi­ei cri­mi­na­lis­ti­ce

Autor: Lavi­nia Ian­cu.

3. Pre­mi­ul „Nico­lae Simio­ne­scu“

Grup de 7 lucrări din 2018 pe tema: Mole­cu­le acti­ve în com­ba­te­rea infe­cţi­i­lor noso­co­mi­a­le

Edi­tor: Iri­na Roş­ca.

4. Pre­mi­ul „Ema­no­il Teo­do­res­cu“ – Nu se acor­dă.

VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

1. Pre­mi­ul „Gri­go­re Cobăl­ces­cu“

Lucra­rea: Rela­ţia din­tre aso­ci­a­ţi­i­le de fora­mi­ni­fe­re fosi­le şi medi­i­le depo­zi­ţio­na­le din nor­dul Pân­zei de Tar­cău (Car­pa­ţii Orien­tali, Româ­nia)

Autor: Ralu­ca Bin­diu Hai­to­nic.

2. Pre­mi­ul „Ludo­vic Mra­zec“

Lucra­rea: Mine­ra­lo­gia argi­le­lor mio-pli­o­ce­ne din Bazi­nul Focşani

Autor: Bar­ba­ra Soa­re.

3. Pre­mi­ul „Ghe­or­ghe Mun­tea­nu-Mur­goci“

Lucra­rea: Coals of Roma­nia: Geo­lo­gy, petro­lo­gy and use

Autori: Mihai Emi­li­an Popa* și Geor­ge­ta Pre­dea­nu.

4. Pre­mi­ul „Şte­fan Hepi­tes“

Lucra­rea: Pre-seis­mic geo­mag­ne­tic and ionos­phe­ric sig­na­tu­re rela­ted to the Mw5.7 ear­thqu­a­ke occur­red in Vran­cea zone on Sep­tem­ber 24, 2016

Autori: Dra­goş Armand Stă­ni­că, Dumi­tru Stă­ni­că*, Jan Ble­c­ki (Polo­nia), Toma­sz Ern­st (Polo­nia), Wal­de­mar Jozwi­ak (Polo­nia), Jan Slo­min­ski (Polo­nia)

5. Pre­mi­ul „Simion Mehe­dinţi“

Lucra­rea: Stu­diu asu­pra soli­flu­xiu­nii din zona alpi­nă a Car­pa­ţi­lor Meri­dio­nali

Autor: Raul-David Şer­ban.

VIII. ŞTIINŢE teh­ni­ce

1. Pre­mi­ul „Aurel Vlai­cu“

Gru­pul de lucrări: Carac­te­ri­za­rea meca­ni­că a mate­ri­a­le­lor celu­la­re avan­sa­te („Mecha­ni­cal cha­rac­te­ri­za­tion of advan­ced cel­lu­lar mate­ri­als

Autori: Ema­no­il Linul şi Nima Mova­he­di* (Aus­tra­lia).

2. Pre­mi­ul „Tra­ian Vuia“

Lucra­rea: Manu­fac­tu­ring Cost Poli­cy Deploy­ment (MCPD) Trans­for­ma­tion Unco­ve­ring Hid­den Reser­ves of Pro­fi­ta­bi­li­ty

Autor: Alin Pos­te­u­că.

3. Pre­mi­ul „Henri Coan­dă“

Gru­pul de lucrări: Pre­lu­cra­rea şi carac­te­ri­za­rea unor mate­ri­a­le poli­me­ri­ce avan­sa­te

Autori: Cătă­lin Fete­cău şi Feli­cia Stan.

4. Pre­mi­ul „Con­stan­tin Budea­nu“

Gru­pul de lucrări: Solu­ţii inte­li­gen­te pen­tru eco­sis­te­me ener­ge­ti­ce

Autori: Ioan Salo­mie, Tudor Cioa­ră, Ionuţ Anghel

5. Pre­mi­ul „Anghel Salig­ny“– Nu se acor­dă

6. Pre­mi­ul „Petre Ser­ges­cu“ (Isto­ria ști­inţe­lor şi teh­ni­cii) – Nu se acor­dă

IX. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

1. Pre­mi­ul „Ion Ione­scu de la Brad“

Lucra­rea: Ampe­lo­gra­fia Româ­ni­ei, volu­mul IX – Soiuri noi de viţă de vie şi por­tal­toi cre­a­ţi în Româ­nia

Autori: Ghe­or­ghe Glă­man*, Liviu Dejeu*, Ele­na Brân­du­şe, Adri­an Şer­di­ne­scu, Mari­an Ion

2. Pre­mi­ul „Tra­ian Săvu­les­cu“ – Nu se acor­dă

3. Pre­mi­ul „Marin Dră­cea“

Lucra­rea: Pomo­lo­gia Româ­ni­ei, Volu­mul IX – Soiuri noi de măr, păr, gutui, cireş, vişin, prun şi cais cre­a­te în Româ­nia şi Volu­mul X – Soiuri noi de pier­sic, nec­ta­rin, nuci­fe­re, spe­cii pomi­co­le noi, arbu­şti fruc­ti­feri, căpşun şi por­tal­toi cre­a­ţi în Româ­nia

Autori: Nico­lae Şte­fan*, Ghe­or­ghe Glă­man*, Nico­lae Bra­ni­ş­te, Flo­rin Stă­ni­că, Ion Duţu, Mihai Coman.

4. Pre­mi­ul „Ghe­or­ghe Ione­scu-Şişeşti“

a) Lucra­rea: Car­to­gra­fie digi­ta­lă & mobi­le GIS.

Autori: Mihai Valen­tin Her­bei, Adri­an Şmu­leac, Cos­min Alin Popes­cu

b) Lucra­rea: Car­ta­rea eco­sis­te­me­lor natu­ra­le şi semi­na­tu­ra­le degra­da­te

Autori: Sorin Avram, Car­men Adri­an Ghe­or­ghe, Ale­xan­dru Sin

X. ŞTIINŢE Medi­ca­le

1. Pre­mi­ul „Iuliu Haţi­e­ga­nu“

Lucrarea:Facultatea de medi­ci­nă, şcoa­la medi­ca­lă clu­jea­nă şi spi­ta­le­le din Cluj (1500–2000)

Autor: Flo­rea Marin

2. Pre­mi­ul „Daniel Danie­lo­po­lu“ – Nu se acor­dă

3. Pre­mi­ul „Ghe­or­ghe Mari­ne­scu“ – Nu se acor­dă

4. Pre­mi­ul „Vic­tor Babeş“ – Nu se acor­dă

5. Pre­mi­ul „Con­stan­tin I. Par­hon“ – Nu se acor­dă

6. Pre­mi­ul „Şte­fan S. Nico­lau“ – Nu se acor­dă

XI. ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

Şti­inţe eco­no­mi­ce

1. Pre­mi­ul „Petre S. Aure­li­an“

Lucra­rea: Capi­ta­lul în Româ­nia Post­co­mu­nis­tă, vol.1–3

Autor: Flo­rin Geor­ges­cu

2. Pre­mi­ul „Vir­gil Mad­gea­ru“

Lucra­rea: 100 de ani de come­rţ exte­ri­or româ­nesc.

Autori: Dumi­tru Miron, Mihai Ione­scu, Valen­tin Lazea, Ghe­or­ghe Zaman*

3. Pre­mi­ul „Vic­tor Slă­ves­cu“

a) Lucra­rea: Ana­li­za sta­tis­ti­că a edu­ca­ţi­ei. Vec­tor al dezvol­tă­rii socio­e­co­no­mi­ce

Autor: Danie­la Miha­e­la Neamţu.

b) Lucra­rea: Cri­mi­na­li­ta­tea infor­ma­ti­că pri­vind trans­fe­ru­ri­le finan­ci­a­re

Autor: Mir­cea Con­stan­tin Şcheau.

4. Pre­mi­ul „Nico­las Geor­ges­cu Roe­gen“

Lucra­rea: Buna guver­na­re. Cau­ză şi efect ale negen­tro­pi­ei soci­a­le

Autori: Flo­ri­na Bran, Car­men Valen­ti­na Rădu­les­cu, Dumi­tru Ale­xan­dru Bodi­slav.

Socio­lo­gie

5. Pre­mi­ul „Dimi­trie Gusti“

Lucra­rea: Infras­truc­tu­ră şi soci­e­ta­te. Con­si­de­ren­te teo­re­ti­ce şi stu­dii de caz

Autor: Ovi­dia­na Bulu­mac.

6. Pre­mi­ul „Henri H. Sta­hl“

Lucra­rea: Faţe­te­le mun­cii pre­ca­re în Româ­nia

Autor: Ana-Maria Pre­o­tea­sa.

Şti­inţe Juri­di­ce

7. Pre­mi­ul „Nico­lae Titu­les­cu“ – Nu se acor­dă.

8. Pre­mi­ul „Simion Băr­nu­ţiu“

Lucra­rea: Dro­it euro­péen et com­pa­ré des soci­é­tés et des affai­res

Autor: Ralu­ca Papa­di­ma.

9. Pre­mi­ul „Andrei Rădu­les­cu“ – Nu se acor­dă.

XII. filo­so­fie, teo­lo­gie, psi­ho­lo­gie şi peda­go­gie

1. Pre­mi­ul „Con­stan­tin Rădu­les­cu-Motru“ – Nu se acor­dă.

2. Pre­mi­ul „Mir­cea Flo­ri­an“

Lucra­rea: Teo­ria sub­stanţei la Lei­b­niz

Autor: Adri­an Niţă.

3. Pre­mi­ul „Ion Petro­vici“

Lucra­rea: Prin sub­te­ra­ne­le dos­to­ie­v­s­kie­ne

Autor: Ion Fer­cu.

4. Pre­mi­ul „Vasi­le Con­ta“ – Nu se acor­dă.

5. Pre­mi­ul „Dumi­tru Stă­ni­loa­ie“ – Nu se acor­dă.

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

Cre­a­ţie muzi­ca­lă

1. Pre­mi­ul „Geor­ge Ene­scu“

Lucra­rea: Răs­pân­tii. O poves­te româ­neas­că (ope­ră în cin­stea Cen­te­na­ru­lui)

Autori: Dan Variu (com­po­zi­tor) şi Cos­mi­na Timo­ce-Moca­nu (libre­tist)

 

Muzi­co­lo­gie

2. Pre­mi­ul „Cipri­an Porum­bes­cu“

Lucra­rea: Instru­men­te­le tra­di­ţio­na­le româ­neşti. Stu­dii acus­ti­co-muzi­ca­le, vol. I

Autor: Ovi­diu Papa­nă

 

Isto­ria artei

3. Pre­mi­ul „Geor­ge Opres­cu“

a) Lucra­rea: Arta din Româ­nia. Din pre­i­s­to­rie în com­tem­po­ra­ne­i­ta­te, vol. I şi II

Autori (edi­tori): Acad. Răzvan Theo­do­res­cu şi Acad. Mari­us Porumb

Pre­mi­ul se acor­dă exclu­siv lucră­rii

 

b) Lucra­rea: Feri­ci­tul Vla­di­mir Ghi­ka. În spi­ri­tu cari­ta­tis. Dese­ne

Autori: Anna Maria Orban şi Iulia Cojo­ca­riu

 

Artă plas­ti­că

4. Pre­mi­ul „Ion Andre­es­cu“

Lucra­rea: Sacro­sanc­tus (Expo­zi­ţie Gale­ria „Simeza“)

Autor (gra­fi­cian): Răzvan-Con­stan­tin Cara­tă­na­se

 

Etno­gra­fie şi fol­clor

5. Pre­mi­ul „Simion Flo­rea Mari­an“

Lucra­rea: Ali­men­ta­ţia. Răs­pun­suri la ches­tio­na­re­le Atla­su­lui Etno­gra­fic Român, vol. I: Olte­nia

Autori: Cătă­lin Ale­xa, Cor­ne­lia Bel­cin Pleş­ca, Lau­ra Ioa­na Toa­der.

Cre­a­ţie arhi­tec­to­ni­că

6. Pre­mi­ul „Dui­liu Mar­cu“

Lucra­rea: Res­ta­u­ra­rea pala­te­lor Mos­ko­vits Mik­sa şi Stem (Ora­dea)

Autor: Arh. Ernesc Pafka.

Arte­le spec­ta­co­lu­lui

7. Pre­mi­ul „Aris­ti­z­za Roma­ne­scu“

a) Lucra­rea: Moro­meţii 2

Autor (regi­zor): Ste­re Gulea.

b) Lucra­rea: Fes­ti­va­lul Naţio­nal de Tea­tru (edi­ţia 2018)

Autor (orga­ni­za­tor, cri­tic de tea­tru): Mari­na Con­stan­ti­ne­scu.

XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1. Pre­mi­ul „Gri­go­re Moi­sil“

Lucra­rea: Dic­tio­na­ry Lear­ning Algo­ri­thms and Appli­ca­tions

Autori: Bogdan Dumi­tres­cu şi Paul Irofti.

2. Pre­mi­ul „Mihai Dră­gă­ne­scu“

Grup de 4 lucrări şti­inţi­fi­ce Meto­de avan­sa­te de inte­li­genţă arti­fi­ci­a­lă apli­ca­te în medi­ci­nă

Autor: Dorin Coma­ni­ciu.

3. Pre­mi­ul „Tudor Tănă­sescu“

Grup de trei lucrări şti­inţi­fi­ce Teh­nici data-dri­ven de acor­da­re a para­me­tri­lor regu­la­toa­re­lor

Autori: Raul-Cris­ti­an Roman și Radu-Emil Pre­cup*.

4. Pre­mi­ul „Ghe­or­ghe Car­ti­a­nu“

Grup de 4 lucrări şti­inţi­fi­ce Meto­de şi baze de date de îmbu­nă­tă­ţi­re a vizi­bi­li­tă­ţii în ima­gini afec­ta­te de cea­ţă

Autori: Codru­ţa O. Ancu­ţi şi Cos­min Ancu­ţi.

____________

* A mai pri­mit un Pre­miu al Aca­de­mi­ei Româ­ne.
** Mem­bru al Aca­de­mi­ei Româ­ne.


Man­ga­lia News, 06.12.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply