Asociația Grup Local Dobrogea Nord anunță deschiderea unui nou apel de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală

0
135

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD,

COMUNICAT DE PRESĂ:

Aso­ci­a­ția Grup Local Dobro­gea Nord, cu sedi­ul în Con­stan­ța, Ale­ea Mag­no­li­ei nr. 2, bl. L4, birou 116, jud. Con­stan­ța, anun­ță des­chi­de­rea Ape­lu­lui cu nr. 4 de depu­ne­re pro­iec­te în cadrul Stra­te­gi­ei de Dezvol­ta­re Loca­lă, Mier­curi — 02.12.2020, ora 12:00. Tipul ape­lu­lui este com­pe­ti­tiv, ter­me­nul limi­tă pen­tru depu­ne­rea pro­iec­te­lor fiind 09.12.2020, ora 23:00.

Pro­iec­tul “Dobro­gea Nord – Pămân­tul săl­ba­tic între Dună­re și mare” este finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal pen­tru Pes­cu­it și Afa­ceri Mari­ti­me 2014–2020, cofi­nan­țat din FEPAM 2014–2020, în baza con­trac­tu­lui de finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă nr. 91/29.12.2017, înche­iat cu MADR – prin DGP AMPOPAM, în cali­ta­te de Auto­ri­ta­te Con­trac­tan­tă.

În cadrul pre­zen­tei sesiuni, Cere­ri­le de finan­ța­re și docu­men­te­le ane­xa­te se vor depu­ne prin încăr­ca­re în sis­te­mul infor­ma­tic MyS­MIS 2014. Un soli­ci­tant poa­te depu­ne o sin­gu­ră cere­re de finan­ța­re în cadrul MĂSURII 1.2 -„Dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii spe­ci­fi­ce sec­toa­re­lor de pes­cu­it și acva­cul­tu­ră pen­tru sus­ți­ne­rea unui sec­tor pes­că­resc și de acva­cul­tu­ră com­pe­ti­tiv și via­bil”, iar suma tota­lă alo­ca­tă pre­zen­tu­lui apel de depu­ne­re a pro­iec­te­lor este de 370.932,95 euro/1.696.795,70 lei.

Valoa­rea maxi­mă eli­gi­bi­lă afe­ren­tă unui pro­iect este de 400.000 euro/1.829.760 lei, iar valoa­rea mini­mă eli­gi­bi­lă afe­ren­tă unui pro­iect este de 5.000 euro/22.872 lei. Cur­sul de schimb este sta­bi­lit prin Deci­zia Direc­to­ru­lui Gene­ral al DGP AM-POPAM, res­pec­tiv 1 euro = 4,5744 lei.

Cere­rea de finan­ța­re se va com­ple­ta urmă­rind „Instruc­țiu­ni­le de com­ple­ta­re a cere­rii de finan­ța­re”, Ane­xa 1 la ghi­dul soli­ci­tan­tu­lui, pre­cum și tuto­ri­a­le­le și instruc­țiu­ni­le pe care le puteți găsi pe site-ul Minis­te­ru­lui Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne la adre­sa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale, pe site-ul Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rura­le la adre­sa www.ampeste.ro și pe site-ul FLAG-ului www.flagnord.ro. Mai mul­te infor­ma­ții puteți afla la tele­fon 0724.529.969, sau pe e‑mail: [email protected]

Mana­ger Gene­ral
Aso­ci­a­ția Grup Local Dobro­gea Nord,
Dră­gan Leo­nard.


Man­ga­lia News, 02.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply