ARCA TV — Sărbători fericite, tuturor românilor! Mesajul Părintelui Necula [VIDEO]

0
314

ARCA TV: Săr­bă­tori feri­ci­te, tutu­ror româ­ni­lor, vă mul­țu­mim pen­tru sus­ți­ne­re, cuvin­te­le fru­moa­se și încu­ra­jă­ri­le pe care le pri­mim de la voi, zil­nic. Spe­răm să reu­șim să deve­nim acea Arcă pe care Părin­te­le Con­stan­tin Necu­la o admi­ră și care poa­te con­tri­bui la sal­va­rea unor idei ale româ­ni­lor din dias­po­ra, pen­tru o țară și o via­ță mai bună. Vă mul­țu­mim, tutu­ror! 

Vă mul­țu­mesc pen­tru că ne urmă­riți și sper că reu­șim să ne ridi­căm la înă­ți­mea aștep­tă­ri­lor Dum­ne­a­voas­tră. Săr­bă­tori feri­ci­te și mul­țu­mi­ri pen­tru sus­ți­ne­re și inte­res! Lucian Bla­ga, CEO Arca TV.

Mesa­jul Părin­te­lui Con­stan­tin Necu­la:

MN: La mulți ani, Arca TV, de aici, de la mal de Mare Nea­gră, cu ini­ma cal­dă și gân­dul la voi, cei de pes­te mări și țări, care țineți aprin­să can­de­la româ­nis­mu­lui, prin tot ceea ce faceți. La mulți ani, cu Săr­bă­tori liniș­ti­te, sănă­ta­te și bucu­rii, dra­gă Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Hous­ton, Texas, USA! Sun­tem deo­se­bit de ono­rați să vă fim par­te­neri media în pro­iec­te­le voas­tre minu­na­te.


Man­ga­lia News, 16.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply