Arca TV: Rețete Coolturale — Ediție de Crăciun — Părintele Constantin Necula și Monica Anghel

0
207

Arca TV: De fie­ca­re dată când ne este greu, avem ten­ta­ția de a cău­ta oameni echi­li­brați. Oameni care știu să ros­teas­că cuvin­te înțe­lep­te și să adu­că spe­ran­ța. Pre­o­tul Con­stan­tin Necu­la, Moni­ca Anghel și com­po­zi­to­rul Lucian Bla­ga sunt ast­fel de oameni și vin în edi­ția spe­cia­lă de Cră­ciun a emi­siu­nii “Rețe­te cool­tu­ra­le”. Vă invi­tăm să le ascul­tați cuvin­te­le lim­pezi și vă ali­nați sufle­tul cu o nouă melo­die, melo­die care a tra­ver­sat ocea­ne și con­ti­nen­te ca să ada­u­ge un plus de bucu­rie Cră­ci­u­nu­lui româ­nesc.

În pre­mie­ră la Arca TV, vide­o­cli­pul pie­sei “El s‑a năs­cut de Cră­ciun”, inter­pre­ta­tă de Moni­ca și com­pu­să de Lucian. Des­pre bucu­rie, fru­mu­se­țe și cre­din­ță inte­ri­oa­ră, a două zi de Cră­ciun, în edi­ția spe­cia­lă a emi­siu­nii “Rețe­te cool­tu­ra­le”, sâm­bă­tă 26 decem­brie, 2020, ora 21.00, ora Româ­ni­ei. “Rețe­te cool­tu­ra­le” este un pro­iect Arca­TV. Rea­li­za­tor: Anca Mizum­schi. Pro­du­că­tor: Lucian Bla­ga.

MN: La mulți ani, Arca TV, de aici, de la mal de Mare Nea­gră, cu ini­ma cal­dă și gân­dul la voi, cei de pes­te mări și țări, care țineți aprin­să can­de­la româ­nis­mu­lui, prin tot ceea ce faceți. La mulți ani, cu Săr­bă­tori liniș­ti­te, sănă­ta­te și bucu­rii, dra­gă Lucian Bla­gaCEO Arca TV, Hous­ton, Texas, USA! Sun­tem deo­se­bit de ono­rați să vă fim par­te­neri media în pro­iec­te­le voas­tre minu­na­te.


Man­ga­lia News, 26.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply