Aprindeți lumânările!”, este îndemnul lunii decembrie | Tenn lys! | Episodul 2 | La pas, prin Țara lui Moș Crăciun, cu Liliana Pintilie | VIDEO

0
225

Lili­a­na Pin­ti­lie: ”Și a tre­cut o săp­tămâ­nă de când s‑a des­chis sezo­nul săr­bă­to­ri­lor de iar­nă. La loc de cin­ste pe mese­le noas­tre, Lumi­na îmblân­zeș­te chi­pul fie­că­ru­ia în jurul mesei, topind în văpa­ia flă­că­ri­lor gri­ji­le, supă­ră­ri­le și pre­o­cu­pă­ri­le lumești de pes­te zi. Aces­ta și este ros­tul Lumi­nii, să aștear­nă bucu­ria, pacea, liniș­tea în sufle­te­le noas­tre.

Ofer­te­le de Cră­ciun devin din ce în ce mai con­sis­ten­te, pen­tru ca tot omul de rând să aibă posi­bi­li­ta­tea împo­do­bi­rii locu­in­ței, pre­gă­tiri alt­min­teri firești peri­oa­dei. Deco­ra­țiuni mici, de Cră­ciun, au înce­put să își facă apa­ri­ția, iar feres­tre­le prind via­ță la lumi­na ste­lu­țe­lor sau a lumâ­nă­ri­lor aprin­se (fie ele și elec­tri­ce).

Tenn lys, to lys skal skin­ne
For kjær­li­ghet og tro
For den som viser omsorg
Og all­tid bygger bro
Må fan­ger få sin fri­het
Og fly­k­t­nin­ger et hjem
Tenn lys, for dem som grå­ter
Og dem som trøs­ter dem.
.….….….….….….…
Aprin­deți două lumâ­nări, să stră­lu­ceas­că
Pen­tru dra­gos­te și cre­din­ță,
Pen­tru cei ce ara­tă gri­jă
Și întind o mână de aju­tor,
Liber­ta­te celor închiși 
Și pri­go­ni­ți­lor, un adă­post.
Aprin­deți lumâ­nări pen­tru cei ce plâng,
Dar și pen­tru cei le ali­nă sufe­rin­ța.

Mul­țu­mesc, pe aceas­tă cale, Părin­te­lui Tudor Geor­ge, pen­tru cuvin­te­le pli­ne de înțe­lep­ciu­ne ce mi le‑a dăru­it recent într-un mesaj de încu­ra­ja­re, mesaj pe care cu drag îl împăr­tă­șesc cu voi, dra­gii mei.

Lumi­na lui Hris­tos lumi­nea­ză tutu­ror. Fie ca Lumi­na să se aprin­dă și în ini­mi­le noas­tre și bunul Dum­ne­zeu să ne întă­reas­că pe toți în aces­te momen­te de încer­ca­re. În fie­ca­re din­tre noi este o can­de­lă stin­să care se aprin­de în momen­te­le gre­le din via­ța noas­tră, în rugă­ciu­ne. Aceas­tă Lumi­nă este harul Duhu­lui Sfânt care ne sfin­țeș­te și ne întă­reș­te”.


Lili­a­na Pin­ti­lie, San­d­vi­ka, Norway, decem­brie 2020. 

”Vă îmbră­ți­șez cu mult drag, din Țara lui Moș Cră­ciun”.

MN: Alte gân­duri scri­se atât de inspi­rat de Lili­a­na Pin­ti­lie, cores­pon­den­ta noas­tră dra­gă din ”Nor­dul înde­păr­tat” și publi­ca­te de Man­ga­lia News, sub gene­ri­cul ”La pas, prin Țara lui Moș Cră­ciun”, puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 01.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply