André Rieu și orchestra sa ”Johann Strauss” prezintă concertul „Magical Maastricht” [VIDEO]

0
215

André Rieu și orchestra sa ”Johann Strauss” prezintă concertul „Magical Maastricht”.

Bun găsit, tutu­ror,

André Rieu și orches­tra sa ”Johann Stra­uss” sunt, ca toți muzi­cie­nii din întrea­ga lume, pro­fund afec­tați de pan­de­mie. Din luna mar­tie nu au sus­ți­nut niciun con­cert și a fost sfâși­e­tor fap­tul că nu au mai putut călă­tori pe toa­te con­ti­nen­te­le, pen­tru a con­cer­ta împre­u­nă pe ace­eași sce­nă, dar și pen­tru a fi ală­tu­ri de fanii lor. „Rege­le val­su­lui” le‑a pre­gă­tit mili­oa­ne­lor de fani o sur­pri­ză spe­cia­lă pen­tru săr­bă­tori, ști­ind că mulți din­tre ei au sufe­rit mult în tim­pul pan­de­mi­ei, petre­când mult timp sin­guri aca­să.

Ast­fel, în peri­oa­da 19 decem­brie 2020 – 3 ianu­a­rie 2021, mare­le artist pre­zin­tă „Magi­cal Maas­tri­cht”, un con­cert cu o dura­tă de 150 de minu­te, care inclu­de cele mai impor­tan­te momen­te ale con­cer­te­lor sale de la Vri­j­thof, ca un con­cert onli­ne, ce poa­te fi savu­rat în sigu­ran­ță de oameni din living-ul con­for­ta­bil.

 

André Rieu:Pen­tru că în aceas­tă vară, din păca­te, nu ați putut veni la Maas­tri­cht, m‑am gân­dit de ce să nu vi‑l aduc eu pe Maas­tri­cht! Împre­u­nă cu Mar­jo­rie, am ales câte­va din­tre repre­zen­ta­ți­i­le noas­tre pre­fe­ra­te din ulti­mii 15 ani, sus­ți­nu­te în pia­ța mare de aici, din ora­șul meu natal. Pri­vind îna­poi la aces­te con­cer­te, am râs și am plâns și sunt sigur că veți tre­ce și voi prin ace­leași emo­ții. Este un con­cert plin de nos­tal­gie, care mă face să îmi doresc să urc pe sce­nă, chiar acum!

Vă urez fie­că­ru­ia din­tre voi un Cră­ciun feri­cit și sănă­tos — și sper ca acest con­cert spe­cial să vă ofe­re o sta­re de spi­rit mai bună și să vă umple ini­mi­le de bucu­rie. Întot­dea­u­na am spus că muzi­ca adu­ce oame­nii împre­u­nă și sunt atât de feri­cit că în acest Cră­ciun putem petre­ce câte­va ore împre­u­nă bucu­rân­du-ne de muzi­că! Mul­tă dra­gos­te!”

Magi­cal Maas­tri­cht” este un con­cert onli­ne ulu­i­tor, cu dura­ta de 150 de minu­te, ce cuprin­de cele mai fru­moa­se melo­dii cla­si­ce, arii de ope­ră, ope­re­tă, muzi­că de film și musi­cal, val­suri încân­tă­toa­re și, desi­gur, invi­tați foar­te spe­ciali, pre­cum Jer­mai­ne Jac­k­son, David Has­se­lho­ff, Los del Rio, regre­ta­tul Trini Lopez și mul­te alte­le! Retră­ieș­te une­le din­tre cele mai mari spec­ta­co­le ale lui André, cum ar fi Tema Larei din „Doc­to­rul Zhi­va­go”, dan­sa­tă de 300 de cupluri pro­fe­si­o­nis­te de dan­suri, sau Defi­la­rea Care­lor din fil­mul „Ben Hur”. André ale­ge cân­te­ce­le cu ini­ma iar „Magi­cal Maas­tri­cht” inclu­de une­le din­tre cele mai înăl­ță­toa­re și emo­țio­nan­te inter­pre­tări, pre­cum „You Rai­se Me Up”, „Vola­re”, „You can’t walk alo­ne”, ”Wishing You Were Some­how Here Again”, „Ami­gos para siem­pre” sau „The Blue Danu­be”.

Iată ce tre­bu­ie să faceți, pen­tru a vizio­na con­cer­tul:

  • Acce­sați andrerieu.com;
  • Cum­pă­rați bile­tul;
  • Vă bucu­rați de con­cer­tul „Magi­cal Maas­tri­cht” pe dis­po­zi­ti­vul pre­fe­rat, în peri­oa­da 19 decem­brie 2020 – 3 ianu­a­rie 2021, prin inter­me­di­ul link-ului per­so­nal pri­mit în ema­i­lul de con­fir­ma­re;
  • Bene­fi­ci­ați de până la trei strea­ming-uri, împre­u­nă cu fami­lia și pri­e­te­nii.

Vă invi­tăm să cele­brați 15 ani de con­cer­te glo­ri­oa­se sus­ți­nu­te în ora­șul natal al lui André. În acest Cră­ciun, spi­ri­tul muzi­cii roman­ti­ce și vese­le să vă încă­l­zeas­că ini­mi­le și case­le. Unind mili­oa­ne de oameni din întrea­ga lume în seri pli­ne de bucu­rie, roman­tism și iubi­re. Lăsați muzi­ca să vă adu­că spe­ran­ță și bucu­rie — deo­a­re­ce acum avem nevo­ie mai mult ca nici­o­da­tă. Să‑i facem feri­ciți pe cei dragi în tim­pul săr­bă­to­ri­lor cu acest cadou de Cră­ciun cu totul spe­cial și să ne ală­tu­răm lui André Rieu, în fas­ci­nan­ta sa călă­to­rie la „Magi­cal Maas­tri­cht”.


Man­ga­lia News, 25.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply