Adriana Popescu: Sfârșit de toamnă, la Școala ”Gala Galaction” din Mangalia

0
309

Onli­ne-ul a adus, la pro­priu, Școa­la Gala Galac­tion în case­le voas­tre, așa că, în aștep­ta­rea unui decem­brie împre­u­nă, iată cum am înche­iat toam­na:

S‑a fina­li­zat con­cur­sul de Infor­ma­ti­ca ”Bebras2020”. Am avut 50 de par­ti­ci­panți! Cei mai mulți de la cla­sa a V‑a B!

Piti­cii de la II A, coor­do­nați de doam­na lor, ppîp D. Flo­rea, au rea­li­zat un minu­nat pro­iect „Ce-aș fi…, dacă aș fi…!” (A M: Dacă aș fi o culoa­re aș fi albas­tru ca cerul, pen­tru că, unde este Dum­ne­zeu, e albas­tru!).

Mulți din­tre noi ”volun­ta­ri­em” ală­tu­ri de Aso­ci­a­ția ”Soli­da­ri­ty chil­dren”. Sun­tem par­te­neri de nădej­de în cadrul pro­iec­tu­lui ”De la copii pen­tru copii, mul­te hai­nu­te si juca­rii!”.

Bra­vo, volun­ta­ri­lor de la PB, PC, I C, VII A, VII C! Și încă n‑am ter­mi­nat! Doar sun­tem aju­toa­re­le lui Moș Cră­ciun!

Doam­na con­si­li­er Popa Miha­e­la ne moti­vea­ză cu mate­ri­a­le minu­na­te ”Și când crezi că nu mai poți, mai poți puțin!”

Doam­na Lia­na Naum, împre­u­nă cu Comi­te­tul Națio­nal Român pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui fili­a­la Con­stan­ța, pune umă­rul la for­ma­rea noas­tră ca cetă­țeni res­pon­sa­bili. Pro­iec­tul ”Azi, pen­tru mâi­ne, în școa­lă” ne va for­ma pen­tru pro­te­ja­rea mediu­lui de via­ță! Aștep­tăm cu nerăb­da­re acti­vi­tă­ți­le vii­toa­re in liva­da șco­lii și in spa­ți­ul de colec­ta­re selec­ti­vă.

Pre­gă­tim mul­ti­ple acti­vi­tăți dedi­ca­te zilei națio­na­le. Deo­cam­da­tă nu divul­găm nimic. Poves­tim în amă­nu­nt mai târ­ziu, când vom avea și poze.

Si Gala Galac­tion ara­tă fru­mos in lumi­na de toam­na, melan­co­lic si nos­tal­gic dupa colegi si copii.

From Galac­tion, with love,
Adri­a­na, Dori­na, Elfri­de, Maria, Lia, Miha­e­la, Adi­na, Car­men.


Man­ga­lia News, 08.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply