ADLMangalia.ro — Portalul pentru Antreprenoriat și Dezvoltare Locală, a fost lansat! #ADLMangalia

0
263

ADLMangalia.ro — Antre­pre­no­ri­at și Dezvol­ta­re Loca­lă, este o ini­ția­ti­vă Man­ga­lia News. Prin ANTREPRENORIAT, spre DEZVOLTARE LOCALĂ! #ADL­Man­ga­lia.

ADLMangalia.ro este por­ta­lul dedi­cat între­prin­ză­to­ri­lor din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, dar nu numai! Ne adre­săm pe aceas­tă cale între­prin­ză­to­ri­lor mici și mij­lo­cii, dar și debu­tan­ți­lor într-ale afa­ce­ri­lor, celor care doresc să atra­gă fon­duri euro­pe­ne sau guver­na­men­ta­le, pen­tru pro­iec­te­le de dezvol­ta­re loca­lă.

Cola­bo­ra­to­rii noș­tri, experți în dome­niu, vă stau la dis­po­zi­ție, pen­tru docu­men­ta­ți­i­le nece­sa­re în vede­rea obți­ne­rii de finan­țări. Ei realizea­ză, la cere­re, pen­tru dum­ne­a­voas­tră:

  • Pla­nuri de afa­ceri
  • Stu­dii de feza­bi­li­ta­te
  • Cereri de finanţa­re
  • Mana­ge­ment de pro­iect.

Pen­tru infor­ma­re și dia­log, aveți la dis­po­zi­ție și pagi­na spe­cia­lă de Fb https://www.facebook.com/ADLMangalia/

Ne puteți con­tac­ta și pe adre­sa redac­ți­ei: [email protected]


Man­ga­lia News, 14.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply