”Absențe încercuite” — Expoziție cu lucrări ale sculptorului Maxim Dumitraș, realizate din lemn, alamă și cupru, expuse la Castelul Cantacuzino din Bușteni

0
172

Lucrări ale sculp­to­ru­lui Maxim Dumi­traș, rea­li­za­te din lemn, ala­mă și cupru, vor fi expu­se în Gale­ria de Artă a Cas­te­lu­lui Can­ta­cu­zi­no, în expo­zi­ția inti­tu­la­tă “Absen­țe încer­cu­i­te”, ce explo­rea­ză sim­bo­lul cer­cu­lui prin con­to­pi­rea dife­ri­te­lor teh­nici. Ope­re­le de artă vor putea fi admi­ra­te în peri­oa­da 15 decem­brie 2020 — 31 mar­tie 2021.

Cas­te­lul Can­ta­cu­zi­no con­ti­nuă pro­iec­tul prin care adu­ce în aten­ția publi­cu­lui iubi­tor de artă lucră­rii ale unor artiști români de renu­me inter­națio­nal și, înce­pând din 15 decem­brie, Gale­ria de Artă va găz­dui Absen­țe încer­cu­i­te a sculp­to­ru­lui Maxim Dumi­traș. Expo­zi­ția, care se va înche­ia pe 31 mar­tie, pre­zin­tă 20 de sculp­turi ale artis­tu­lui cre­a­te din lemn și metal, și pes­te 20 de pic­turi și cola­je, rea­li­za­te prin teh­ni­ca mix­tă.

Potri­vit dr. Ale­xan­dru Chi­tu­ță, cura­to­rul expo­zi­ți­ei, “lem­nul sau meta­lul brut, în cazul nos­tru bronz, prin idee, stu­diu, gând și mun­că, prin dal­tă sau foc, prin­de via­ță, armo­nie, for­mă, fru­mu­se­țe… via­ță, devi­ne lucra­re artis­ti­că ce poa­te inno­bi­la spa­ți­ul con­stru­it. (…) Din natu­ră își ia mate­ri­a­lul și îl natu­ră îl res­ti­tu­ie. Se remar­că aici o sen­si­bi­li­ta­te și o recep­ti­vi­ta­te puțin obiș­nu­i­te față de medi­ul încon­ju­ră­tor și înfru­mu­se­ța­rea aces­tu­ia, lucră­ri­le sale putând fi văzu­te în săli­le gale­ri­i­lor și muze­e­lor, în medi­ul civic, dar și pe coa­me­le dea­lu­ri­lor și în poie­ni­le înver­zi­te ale mun­ți­lor. În inte­gra­li­ta­tea sa, ope­ra sem­na­tă de Maxim Dumi­traș este emo­ția subli­ma­tă a legă­tu­rii pro­fun­de a artis­tu­lui cu lumea”.

Ast­fel, Maxim Dumi­traș invi­tă iubi­to­rii de fru­mos la o sim­fo­nie a natu­rii “pre­să­ra­tă cu note­le și vibra­ți­i­le lem­nu­lui ală­tu­ri de sune­te­le gra­ve ale bron­zu­lui într-un aer de solem­ni­ta­te”. De ase­me­nea, lucră­ri­le sculp­to­ru­lui Maxim Dumi­traș au o încăr­că­tu­ră sim­bo­li­că fiind subli­me și puter­ni­ce și explo­rea­ză vele­i­tă­ți­le cer­cu­lui prin dife­ri­te teh­nici, de la sculp­tu­ră în lemn, colaj și pic­tu­ră.

După ce am explo­rat dife­ri­te moduri de expri­ma­re, am înce­put să scap de rea­lism și să-mi pierd inte­re­sul. Am înce­put să intru în lumea pură, încer­când să nu trans­mit alt­ce­va decât o sim­plă bucu­rie for­ma­lă, sub­li­ni­ind dese­ne­le pe care min­tea mea le‑a atras din expe­rien­țe­le mele for­ma­le. Nu vreau să repet sau să recre­ez rea­li­ta­tea, ci mai degra­bă să for­mez nefe­ri­ci­rea mea inte­ri­oa­ră și cunoș­tin­țe­le acu­mu­la­te pen­tru a crea o solu­ție for­ma­lă – care îmi însu­mea­ză expe­rien­ța de via­ță ca artist ală­tu­rân­du-mi vechii mele căi, noul care va veni”, a decla­rat Maxim Dumi­traș.

Maxim Dumi­traș s‑a năs­cut pe 27 sep­tem­brie 1958 la Sîn­ge­orz-băi și a urmat cur­su­ri­le Uni­ver­si­tă­ții de Artă și Design din Cluj Napo­ca. De ase­me­nea, Aces­ta este mem­bru al Uniu­nii Artiș­ti­lor Plas­tici din Româ­nia. De‑a lun­gul tim­pu­lui a avut pes­te 30 de expo­zi­ții per­so­na­le, une­le din­tre aces­tea fiind în țări pre­cum Leto­nia, Fran­ța, Elve­ția, Ger­ma­nia, Olan­da și Bel­gia. Tot­o­da­tă, a par­ti­ci­pat la pes­te 40 de sim­po­zi­oa­ne de sculp­tu­ră, în Tur­cia, Spa­nia, Fran­ța, Ger­ma­nia și Bul­ga­ria.

Cas­te­lul Can­ta­cu­zi­no a fost des­chis spre vizi­ta­re în anul 2010, iar în 2015 a fost inau­gu­ra­tă Gale­ria de Artă, pri­ma expo­zi­ţie fiind dedi­ca­tă pic­to­ru­lui spa­ni­ol Sal­va­dor Dali. Au urmat lucrări gra­fi­ce ale arti­ş­ti­lor Pablo Pica­s­so, Marc Cha­ga­ll, Vin­cent van Gogh, Henri Matis­se, Henri de Tou­lo­u­se-Lau­trec dar şi expo­zi­ţii de artă con­tem­po­ra­nă cu lucrări ale arti­ş­ti­lor Andrei Gama­rţ, Nadi­ne Ksei­bi, Mire­la Ior­da­che, ale Soci­e­tă­ţii Arti­ş­ti­lor Figu­ra­tivi din Româ­nia și o mare expo­zi­ție de sculp­tu­ră care a cele­brat Cen­te­na­rul Marii Uniri, adu­când împre­u­nă 100 de sculp­tori români. De ase­me­nea, Cas­te­lul a găz­du­it expo­zi­ți­i­le “Woman in Power”, care a inclus ope­re de artă sem­na­te de 110 artis­te din 13 colec­ții pri­va­te, “Boo­ks & Arts” și super­ba “Deta­li­ul Neo­ro­mâ­nesc”, ce a repre­zen­tat o incur­siu­ne în lumea clă­di­ri­lor bucu­reș­te­ne ce altă­da­tă erau mân­dria pei­sa­ju­lui urban și unde a putut fi explo­rat mobi­li­er cu influ­en­țe Neo­ro­mâ­nești rea­li­zat de arhi­tec­ții ate­li­e­ru­lui Șezi — Octa­via și Lucian Loiș și exem­ple de Arhi­tec­tu­ra Neo­ro­ma­ne­sca.

De ase­me­nea, vizi­ta dum­ne­a­voas­tră va fi extrem de sigu­ră, dato­ri­tă măsu­ri­lor pe care le res­pec­tăm întoc­mai:
- acce­sul în spa­ți­ul muze­al al Cas­te­lu­lui Can­ta­cu­zi­no este per­mis numai cu pur­ta­rea măș­ti­lor de pro­tec­ție. Mas­ca tre­bu­ie să aco­pe­re gura și nasul. Nu vom accep­ta NICIO ABATERE de la aceas­tă regu­lă.
- la intra­rea în cur­tea Cas­te­lu­lui, vizi­ta­to­ri­lor se măsoa­ră tem­pe­ra­tu­ra cor­po­ra­lă. Acce­sul per­soa­ne­lor care pre­zin­tă simp­to­me ale unor afec­țiuni res­pi­ra­to­rii sau tem­pe­ra­tu­ră pes­te 37,3 gra­de va fi res­tric­țio­nat.
- la intra­rea în cur­tea Cas­te­lu­lui Can­ta­cu­zi­no vor fi ampla­sa­te dis­pen­se­re cu dez­in­fec­tant, aces­tea fiind dis­po­ni­bi­le în mai mul­te zone ale gră­di­nii, inclu­siv la intra­rea în muzeu.
- vizi­te­le se vor des­fă­șu­ra ast­fel încât să fie păs­tra­tă dis­tan­ța de 2 metri între per­soa­ne, cu un număr limi­tat de vizi­ta­tori.
- spa­ți­ul muze­al va fi aeri­sit și dez­in­fec­tat peri­o­dic.


Man­ga­lia News, 15.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply