A început procesul de vaccinare în România

0
224

A început procesul de vaccinare în România.

Dumi­ni­că, 27 decem­brie a.c, a înce­put cam­pa­nia de vac­ci­na­re în Româ­nia. Debu­tul cam­pa­niei a fost mar­cat în aceas­tă dimi­nea­ță la Insti­tu­tul Națio­nal de Boli Infec­ți­oa­se “Prof. Dr. Matei Balș“ din capi­ta­lă. Pri­ma per­soa­nă vac­ci­na­tă a fost Miha­e­la Anghel, asis­ten­tă medi­ca­lă gene­ra­lis­tă, mem­bră a echi­pei medi­ca­le care, în data de 27 febru­a­rie a aces­tui an, a pre­lu­at pri­mul pacient din Româ­nia con­fir­mat cu viru­sul SARS-CoV‑2.

Acțiu­ni­le au con­ti­nu­at și la nivel națio­nal, iar în acest moment (27 decem­brie, ora 18.00 n. red), numă­rul total de cadre medi­ca­le din cele 10 spi­ta­le căro­ra li s‑a admi­nis­trat deja pri­ma doză de vac­ci­nuri este de 960. Per­soa­ne­le vac­ci­na­te nu au înre­gis­trat efec­te adver­se.

Vac­ci­na­rea per­so­na­lu­lui medi­cal din cele zece uni­tăți medi­ca­le afla­te în pri­ma linie în lup­ta cu COVID-19, din pri­ma tran­șă de vac­ci­nuri livra­te în data de 25 decem­brie, con­ti­nuă, luni (28 decem­brie) și marți (29 decem­brie).


Man­ga­lia News, 28.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply