Ziua Veteranilor 2020, sărbătorită la Constanța. Eroii au fost comemorați

0
142

Încă de dimi­nea­ță, am fost ono­rați să fim pri­miți de către coman­dan­tul Șco­lii Mili­ta­re de Maiș­tri Mili­tari a For­țe­lor Nava­le, dom­nul coman­dor Nicu Chi­rea și să îi acor­dăm dom­nu­lui căpi­tan Naza­re Mari­us insig­na aso­ci­a­ți­ei noas­tre, pen­tru devo­ta­men­tul acti­vi­tă­ții sale în cadrul For­țe­lor Nava­le, cât și pen­tru acti­vi­tă­ți­le ală­tu­ri de aso­ci­a­ție. Din dele­ga­ție au făcut par­te pre­șe­din­te­le Sucur­sa­lei Con­stan­ța, Cris­ti­an Cră­ciun si vice­pre­șe­din­te­le Adri­an Lupaș­cu.

Înce­pând cu ora 12, în incin­ta Cimi­ti­ru­lui Cen­tral din Med­gi­dia s‑a des­fă­șu­rat un cere­mo­n­i­al de come­mo­ra­re a mili­ta­ri­lor sâr­bi și cehi care, în anul 1916, și-au jert­fit via­ța, în lup­te­le pen­tru apă­ra­rea Dobro­gei. Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat de Pri­mă­ria și Gar­ni­zoa­na Med­gi­dia.

Amba­sa­do­rii Repu­bli­cii Ser­bia și ai Repu­bli­cii Cehe, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia, repre­zen­tanți ai Aso­ci­a­ți­ei de pri­e­te­nie româ­no — sâr­be, pre­cum și cei ai aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le Cul­tul Ero­i­lor “Regi­na Maria” Fili­a­la Jude­țea­nă Con­stan­ța și Aso­ci­a­ție Vete­ra­ni­lor Mili­tari și Vete­ra­ni­lor cu Diza­bi­li­tăți, sucur­sa­la Con­stan­ța au depus coroa­ne de flori la Monu­men­tul Ero­i­lor Sâr­bi, la PLa­ca Come­mo­ra­ti­vă a Ero­i­lor Cehi și Pla­ca Come­mo­ra­ti­vă a mem­bre­lor Spi­ta­lu­lui Feme­i­lor Sco­ție­ne.

La ora 18, împre­u­nă cu pre­o­tul paroh de la Bise­ri­ca Sfan­tul Nec­ta­rie si Teo­dor Tiron, decla­ra­tă Bise­ri­ca Mili­ta­ri­lor Vete­rani, am orga­ni­zat cere­mo­n­ia pen­tru pome­ni­rea celor 30 de eroi căzuți în tea­tre­le de ope­ra­ții, cât și a celor cazuți pe teri­to­ri­ul țării. Ală­tu­ri de repre­zen­tan­ții aso­ci­a­ți­ei nos­tre au par­ti­ci­pat: repre­zen­ta­tul Șco­lii Mili­ta­re de Maiș­tri Mili­tari a For­țe­lor Nava­le, dom­nul căpi­tan Naza­re Mari­us, dom­nul Emil Oltea­nu, pre­șe­din­te­le Ligii Mai­stri­lor Mili­tari de Mari­nă, mem­brii ai aso­ci­a­ți­ei și mili­tari. Am avut onoa­rea să‑l avem ala­turi pe dom­nul plt. adj. Iuli­an Căpă­țâ­nă, mili­tar rănit în tea­tre­le de ope­ra­ții și mem­bru al aso­ci­a­ți­ei, care, recent a fost deco­rat de pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei cu Meda­lia Naţio­na­lă “Ser­vi­ci­ul Cre­din­cios”, cla­sa a II‑a, cu însemn de răz­boi, pen­tru mili­tari.

La mulți ani, vete­ra­ni­lor români!

Eve­ni­men­te­le s‑au des­fă­șu­rat cu res­pec­ta­rea legi­sla­ți­ei și nor­me­lor anti-covid!

Împre­u­nă, sus­ți­nem vete­ra­nii!

Foto — col.® Dan Nico­lau si Edu­ard Radu.


Man­ga­lia News, 13.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply