ZILELE LUPILOR, animale venerate de români | Ciclul sărbătorilor cuprinse între 14 noiembrie şi 6 decembrie ţine de un strat de credinţe foarte vechi, probabil vestigii ale culturii geto-dace

0
237

ZILELE LUPILOR. “Ciclul săr­bă­to­ri­lor cuprin­se între 14 noiem­brie şi 6 decem­brie, deşi con­cen­trea­ză nume­roa­se ele­men­te ritu­a­le spe­ci­fi­ce unui sce­na­riu de reno­va­re a tim­pu­lui, nu des­chi­de sau închi­de, aşa cum ne-am fi aştep­tat, un sezon sau un an eco­no­mic (agrar, pas­to­ral). Dar chiar aceas­tă exce­pţie de la regu­la gene­ra­lă e un semn că sce­na­ri­ul ritu­al de la sfârşi­tul lunii noiem­brie şi înce­pu­tul lunii decem­brie ţine de un strat de cre­dinţe foar­te vechi, pro­ba­bil ves­ti­gii ale cul­tu­rii geto-dace.

Acum înce­pe o ava­lanşă de săr­bă­tori dedi­ca­te lupu­lui, ani­mal tote­mic al daci­lor şi al altor popoa­re anti­ce, încep Fili­pii de Toam­nă, zei­tă­ţi păgâ­ne săr­bă­to­ri­te şi moş­te­ni­te până la sfârşi­tul seco­lu­lui al XlX-lea pe linie matri­li­ni­a­ră. După une­le cre­dinţe popu­la­re, în aceas­tă peri­oa­dă calen­da­ris­ti­că ar înce­pe ade­vă­ra­ta iarnă.

Ca ori­ce înce­put de peri­oa­dă calen­da­ris­ti­că, acest an nou ritu­al cuprin­dea o sui­tă de obi­ce­iuri care se cereau efec­tu­a­te pe par­cur­sul mai mul­tor zile. Peri­oa­da se des­chi­dea pe data de 14 noiem­brie, la Fili­pii de Toam­nă şi Lăsa­tul Secu­lui de Cră­ciun, şi se înche­ia pe data de 6 decem­brie, la Sân­ni­coa­ră. Între aces­te limi­te popo­rul săr­bă­to­rea încă două zile impor­tan­te: 21 noiem­brie, Intra­rea în Bise­ri­că a Mai­cii Dom­nu­lui, numi­tă în Calen­da­rul popu­lar Ovi­de­nia sau Fili­pul cel Şchi­op, iar pe 30 noiem­brie, când cădea Sân­tan­drei”. (Ion Ghi­no­iu — Săr­bă­tori și Obi­ce­iuri românești).

Exis­tă în ima­gi­na­rul ţără­nesc tot felul de repre­zen­tări incer­te şi temu­te care mare bine nu fac, dar pot face rău, une­ori un rău de moar­te. Pen­tru Filipi, feme­i­le ţineau post, se fereau să spe­le rufe şi, mai ales, nu pre­lu­crau lână, adi­că nu scăr­mă­nau, nu peri­au şi nici nu torceau. Fili­pii erau mulţi, nici o feme­ie nu‑i păzea pe toţi. Fie­ca­re vedea de câţi­va. Fata pri­mea Fili­pii de zes­tre de la mama ei sau îi moş­te­nea de la soa­cră. În felul aces­ta, Fili­pii, care erau pro­tec­tori ai lupi­lor, deve­neau şi păzi­to­rii casei. În ce mă pri­veş­te, am fost fra­pa­tă de fap­tul că o pro­ble­mă atât de gra­vă cum era fri­ca de lup fuse­se încre­dinţa­tă spre rezol­va­re exclu­siv feme­i­lor. Băr­ba­ţii lup­tau cu bâta, feme­i­le aveau solu­ţii mai subtile”.
Iri­na Nico­lau. (replicahd.ro/zilele-lupilor-animalele-venerate-de-romani).


Man­ga­lia News, 22.11.2020. (sur­sa: LaBlo­u­se­Ro­u­mai­ne).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply