Vești bune! Taxa de racordare la rețeaua de gaze naturale nu mai trebuie plătită! Mai mult chiar, cei care au achitat această taxă, după data de 30 iulie 2020, când a intrat în vigoare Legea nr.155/2020, își vor primi banii înapoi!

0
300

Vești bune! Taxa de racor­da­re la rețea­ua de gaze natu­ra­le nu mai tre­bu­ie plăti­tă! Mai mult chiar, cei care au achi­tat aceas­tă taxă, după data de 30 iulie 2020, când a intrat în vigoa­re Legea nr.155/2020, își vor pri­mi banii îna­poi!(Vir­gil Popes­cu, minis­trul Eco­no­mi­ei, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de afa­ceri).

 

INFORMARE DE PRESĂ

refe­ri­toa­re la Regu­la­men­tul pri­vind racor­da­rea la sis­te­mul de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le.

În vede­rea ali­ni­e­rii legi­sla­ți­ei secun­da­re la modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le adu­se legi­sla­ți­ei pri­ma­re prin adop­ta­rea Legii nr. 155/2020 pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Legii ener­gi­ei elec­tri­ce și a gaze­lor natu­ra­le nr. 123/2012 și pri­vind modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea altor acte nor­ma­ti­ve, res­pec­tiv prin pre­ve­de­ri­le Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 128/2020, ANRE a apro­bat Regu­la­men­tul pri­vind racor­da­rea la sis­te­mul de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le prin Ordi­nul nr.178/2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al, Par­tea I nr. 942 din 14 octom­brie 2020 şi pus la dis­po­zi­ţia tutu­ror per­soa­ne­lor inte­re­sa­te pe pagi­na ofi­ci­a­lă de inter­net a ANRE, www.anre.ro, la link-ul de mai jos:

https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/reglementari-tehnice/regulamente1387184101

Prin­ci­pa­le­le modi­fi­cări transpu­se se refe­ră la urmă­toa­re­le aspec­te:

Ope­ra­to­rul de dis­tri­bu­ţie nu poa­te refu­za racor­da­rea la sis­tem și este obli­gat să finan­țe­ze lucră­ri­le pen­tru rea­li­za­rea obiectivelor/conductelor nece­sa­re racor­dă­rii con­su­ma­to­ri­lor aflați în peri­me­trul uni­tă­ții admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le pen­tru care a fost con­ce­sio­nat ser­vi­ci­ul public de dis­tri­bu­ţie. Ter­me­nul de extin­de­re și/sau bran­șa­re a con­su­ma­to­ri­lor nu poa­te depăși ter­me­nul de 90 de zile de la data obți­ne­rii auto­ri­za­ți­ei de con­stru­i­re.

Ope­ra­to­rul de dis­tri­bu­ție are obli­ga­ția să racor­de­ze toți soli­ci­tan­ții, vii­tori cli­enți finali cas­nici la sis­te­mul de dis­tri­bu­ție, în ter­men de 90 zile de la data obți­ne­rii auto­ri­za­ți­ei de con­stru­i­re. Recu­pe­ra­rea cos­tu­ri­lor pri­vind racor­da­rea cli­en­ți­lor cas­nici se rea­li­zea­ză prin tari­fe­le de dis­tri­bu­ţie.

Lucră­ri­le nece­sa­re racor­dă­rii vor fi rea­li­za­te de către ope­ra­to­rii eco­no­mici auto­ri­zați de către ANRE şi selec­tați prin pro­ce­duri con­cu­renţi­a­le, trans­pa­ren­te şi nedis­cri­mi­na­to­rii de către ope­ra­to­rul de dis­tri­bu­ţie.

În cazul cli­en­tu­lui final non-cas­nic, ope­ra­to­rul de dis­tri­bu­ție are obli­ga­ția să asi­gu­re finan­ța­rea și rea­li­za­rea lucră­ri­lor de pro­iec­ta­re și exe­cu­ție a insta­la­ți­ei de extin­de­re și bran­șa­re până la 2500 metri. Soli­ci­tan­tul, vii­tor cli­ent final non-cas­nic, are obli­ga­ția să uti­li­ze­ze locul de con­sum și să păs­tre­ze des­ti­na­ția aces­tu­ia pe o peri­oa­dă de 5 ani de la data pune­rii în func­țiu­ne a insta­la­ți­ei de racor­da­re. În situ­a­ția în care insta­la­ția de extin­de­re și bran­șa­re este mai mare de 2500 metri, ope­ra­to­rul de dis­tri­bu­ție are obli­ga­ția să asi­gu­re finan­ța­rea lucră­ri­lor de pro­iec­ta­re și exe­cu­ție în vede­rea rea­li­ză­rii obiectivelor/conductelor păr­ți com­po­nen­te ale sis­te­mu­lui de dis­tri­bu­ție nece­sa­re racor­dă­rii indi­fe­rent de lun­gi­me, urmând ca insta­la­ția de racor­da­re să fie finan­ța­tă de cli­en­tul final non-cas­nic.

De ase­me­nea, noul Regu­la­ment per­mi­te acce­sul la gaze natu­ra­le unui număr spo­rit de uti­li­za­tori și, în ace­lași timp, vine în spri­ji­nul vii­to­ri­lor cli­enți finali cas­nici cu veni­turi redu­se.

Pune­rea în apli­ca­re a pre­ve­de­ri­lor Regu­la­men­tu­lui are un impact impor­tant asu­pra con­su­ma­to­ri­lor cli­enți finali cas­nici şi prin dezvol­ta­rea pro­gra­me­lor de ali­men­ta­re cu gaze natu­ra­le a loca­li­tă­ți­lor și de extindere/înființare a sis­te­me­lor de dis­tri­bu­ţie a gaze­lor natu­ra­le, ast­fel auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce au posi­bi­li­ta­tea să rea­li­ze­ze pla­nu­ri­le de dezvol­ta­re a sis­te­me­lor de dis­tri­bu­ție pe ter­men mediu și lung prin finan­ța­rea aces­tor lucrări din fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le.

Având în vede­re fap­tul că pre­ve­de­ri­le Legii nr. 155/2020 au intrat în vigoa­re la data de 30.07.2020, tari­fe­le de racor­da­re înca­sa­te de către ope­ra­to­rii de dis­tri­bu­ție ulte­ri­or aces­tei date, în situ­a­ția în care nu exis­tă un con­tract de racor­da­re sem­nat, se vor retur­na în ter­men de 30 de zile de la data publi­că­rii în Moni­to­rul Ofi­ci­al al pre­zen­tu­lui Ordin de apro­ba­re al Regu­la­men­tu­lui.

Cere­ri­le de racor­da­re depu­se ante­ri­or datei de 30.07.2020 își men­țin vala­bi­li­ta­tea, fără a putea fi pre­lun­gi­te, urmând ca pro­ce­sul de racor­da­re să decur­gă con­form Regu­la­men­tu­lui.

În ane­xă sunt pre­zen­ta­te sche­ma­tic eta­pe­le pro­ce­su­lui de racor­da­re la sis­te­mul de dis­tri­bu­ție.

ANRE, 12.11.2020.

NB: Gos­po­dă­ri­i­le inte­re­sa­te să se racor­de­ze la rețe­le­le de gaze natu­ra­le pot face asta gra­tu­it, com­pa­ni­i­le dis­tri­bu­i­toa­re fiind cele care supor­tă acum aces­te cos­turi, potri­vit unui ordin al Auto­ri­tă­ții Națio­na­le de Regle­men­ta­re în dome­ni­ul Ener­gi­ei (ANRE). Baza lega­lă este Ordi­nul ANRE nr. 178/2020, care poa­te fi des­căr­cat de aici:

Ord_178_2020- ANRE


Man­ga­lia News, 16.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply