Valentin Tanase: Retrospectiva pictorilor români din gruparea artistică “Soleil de l’Est” — Franța, la Sala de expoziții “Constantin Brâncuși” a Palatului Parlamentului din București

0
146

Valen­tin Tana­se: M‑am ocu­pat în aces­te zile, împre­u­nă cu artiș­tii Vic­tor Dima și Daniel Cră­ciun, de orga­ni­za­rea, pano­ta­rea și des­chi­de­rea expo­zi­ți­ei “Retros­pec­ti­va pic­to­ri­lor români din gru­pa­rea artis­ti­că “Sole­il de l’Est” — Fran­ța, la Sala de expo­zi­ții “Con­stan­tin Brân­cuși” a Pala­tu­lui Par­la­men­tu­lui din Bucu­rești. Expun 52 de artiști români care au par­ti­ci­pat, înce­pând de acum două dece­nii, la sta­gii de cre­a­ție și docu­men­ta­re în Fran­ța, orga­ni­za­te de fun­da­ția “Sole­il de l’Est” con­du­să de Michel Gava­za. Ca ori­ce expo­zi­ție de grup, este un demers eclec­tic, vari­at, cu sti­luri și abor­dări dife­ri­te, dove­dind diver­si­ta­tea și ori­gi­na­li­ta­tea viziu­ni­lor plas­ti­ce ale auto­ri­lor, cei mai mulți nume con­sa­cra­te ale plas­ti­cii româ­nești con­tem­po­ra­ne.

Vă invit să des­co­pe­riți acest regal plas­tic la sala “Con­stan­tin Brân­cuși” a Pala­tu­lui Par­la­men­tu­lui, până la 30 noiem­brie 2020, în fie­ca­re zi, între ore­le 9–17, pro­pu­nân­du-vă o gură de oxi­gen cu ada­os cro­ma­tic, în pli­nă pan­de­mie.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 09.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply