Valentin Tănase: ”Intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în cetatea Alba Iulia, un filon de inspirație peren, care se cere mereu redescoperit în noi valențe stilistice, așa cum se cuvine unui adevărat certificat de naștere al sentimentului național”

0
356

Valen­tin Tăna­se: ”La 1 noiem­brie 1599, Mihai Vitea­zul intra tri­um­fal în ceta­tea Alba Iulia, capi­ta­la Transil­va­niei, în urma vic­to­ri­ei de la Șelim­băr, repur­ta­te împo­tri­va prin­ci­pe­lui Andrei Bathory. Inau­gu­ra ast­fel pri­mul act al celei din­tâi uniri a ținu­tu­ri­lor româ­nești, eve­ni­ment care a con­sti­tu­it pes­te vea­curi sim­bo­lul uni­tă­ții națio­na­le. Cro­ni­ci­le tim­pu­lui men­țio­nea­ză des­tul de suc­cint acest moment. 

Ani­mat de sen­ti­men­tul roman­tic al redeș­tep­tă­rii națio­na­le, Nico­lae Băl­ces­cu a des­cris, în seco­lul XIX-lea, fas­tul aces­tei sce­ne, în ope­ra sa “Româ­nii supt Mihai Voie­vod Vitea­zul”, bazân­du-se pe docu­men­te­le epo­cii si intre­gin­du-le cu ima­gi­na­tia sa lite­ra­ră. Rea­lă, sau par­ți­al ima­gi­na­ră, des­cri­e­rea epo­pei­că a lui Băl­ces­cu a con­sti­tu­it filo­nul esen­ti­al de inspi­ra­tie pen­tru toti artis­tii care au tra­dus aceas­tă cli­pă în ima­gini vizu­a­le. Pic­to­rii Con­stan­tin Lec­ca, în seco­lul al XIX-lea, Sto­ica Dumi­tres­cu și Cos­tin Petres­cu, în seco­lul al XX-lea, au fost artis­tii care au reve­nit ade­sea asu­pra aces­tui subiect, impu­nând ade­vă­ra­te repe­re artistice. 

Am incer­cat, la rân­dul meu, să abor­dez aceas­tă temă, de‑a lun­gul ani­lor, considerând‑o un filon de inspi­ra­ție peren, care se cere mereu redes­co­pe­rit în noi valen­țe sti­lis­ti­ce, așa cum se cuvi­ne unui ade­vă­rat Cer­ti­fi­cat de naș­te­re al sen­ti­men­tu­lui național”.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 01.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply