Valentin Tănase: Atâta timp când putem păstra în suflet o parte din copilărie, nu am îmbătrânit încă!

0
241

Valen­tin Tana­se: ”Ne amin­tim cu toții de bas­me­le copi­lă­ri­ei, popu­la­te cu prinți, prin­țe­se, zmei, bala­uri și vră­ji­toa­re, dar în care, spre deo­se­bi­re de via­ța rea­lă, totul se ter­mi­na întot­dea­u­na cu bine. Pes­te ani am avut oca­zia să ilus­trez mul­te din­tre aces­te povești. Pe lân­gă plă­ce­rea de a dese­na, a fost si o reîn­toar­ce­re în timp, în acei ani lip­siți de griji, când totul părea posi­bil, iar vise­le aveau șanse rea­le de a se trans­for­ma în rea­li­ta­te. Cred că atâ­ta timp când putem păs­tra în suflet o par­te din copi­lă­rie, nu am îmbă­trâ­nit încă!”


COMENTARII (Fb):

Miha­il Țăpâr­lea: Excep­țio­na­lă repre­zen­ta­re plas­ti­că a bas­me­lor ce ne-au încân­tat copi­lă­ria și au con­tri­bu­it la pre­gă­ti­rea noas­tră pen­tru via­ța de adulți. Mul­te ase­me­nea repre­zen­tări au ilus­trat zeci de lucrări ce au fost edi­ta­te.…

Bai­ta­nu Lidia. Vaaai…imi amin­tesc cu drag! Minu­na­te! Ne-ati bucu­rat copi­la­ria! Poa­te unul din spe­cia­liș­tii de azi în ani­ma­ție și care și-au petre­cut copi­lă­ria cu aces­te ima­gini didac­ti­ce, capo­do­pe­re ale lite­ra­tu­rii româ­ne pen­tru copii, vor rea­li­za niș­te fil­mu­le­țe ani­ma­te… Numai bine!

Mihai Catru­na: Toa­te incan­ta­toa­re… aces­tea vor rama­ne… nu stiu cine va mai face asa ceva pt ca bas­me­le devin amin­ti­re, iar ide­ea de fru­mos, curaj, dre­pa­te si onoa­re cu atat mai putin azi mai exis­ta… raman eta­lon si mar­ca unui artist indra­gos­tit de poves­ti si de isto­rie, iar Isto­ria este cea mai fru­moa­sa poves­te…, deci 10+, Maes­tre!

Ele­na Cesar Von Sach­se: Cind vad aces­te COPERTI de poves­ti, mi se inmoa­ie ini­ma si retra­iesc poves­te prin aces­te minu­na­te capodopere…Cita fan­te­zie, culoa­re, mis­ca­re, por­tre­te, inte­ri­oa­re si ambi­an­ta fan­tas­ti­ca putem admi­ra in aces­te minu­na­te lucrari ale minu­na­tu­lui nos­tru pic­tor VALENTIN TANASE. E genul de repre­zen­tari in care ori­ce fiin­ta poa­te sa vise­ze, sa se bucu­re. Cu pre­tu­i­re si drag.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 24.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply