UZPR și utilitatea publică. Bilanț secvențial la sfârșit de an centenar al Tratatului de la Trianon

0
217

UZPR și utilitatea publică. Bilanț secvențial la sfârșit de an centenar al Tratatului de la Trianon.

Așa cum se știe, Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia este sin­gu­ra uniu­ne de cre­a­ție și uti­li­ta­te publi­că a bre­slei jur­na­liș­ti­lor de la noi din țară, cu toa­te res­pon­sa­bi­li­tă­ți­le și avan­ta­je­le care decurg din acest sta­tut. Impli­ca­rea UZPR în rea­li­tă­ți­le soci­a­le și poli­ti­ce ale Româ­ni­ei sunt la vede­re pen­tru cei care vor să le vadă. 

Sfâr­și­tul de an ne găseș­te în pli­nă efer­ves­cen­ță cre­a­ti­vă a pro­iec­te­lor în deru­la­re și a celor vii­toa­re. Unul din­tre aces­tea este cel inti­tu­lat „Pe ale­ea ero­i­lor” de la Târ­gu Jiu, în par­te­ne­ri­at cu pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui, cu Cen­trul de Cer­ce­ta­re, Docu­men­ta­re și Pro­mo­va­re „Con­stan­tin Brân­cuși”, cu Aso­ci­a­ția „Aca­să la Brân­cuși” și Liga Feme­i­lor Gor­je­ne „Are­thia Tătă­res­cu”.

În curs de fina­li­za­re este și rea­li­za­rea unui film de scurt metraj cu trip­ti­cul muzi­cal al melo­di­i­lor regre­ta­tu­lui com­po­zi­tor Ale­xan­dru Man­dy, „Masa tăce­rii – Poar­ta săru­tu­lui – Coloa­na fără sfâr­șit”, în inter­pre­ta­rea artis­tu­lui uni­ver­sal Ser­giu Cio­iu, sosit din Can­a­da pen­tru o scur­tă peri­oa­dă de timp în Româ­nia (aca­să). Pro­iec­tul pro­pu­ne o  for­mă ine­di­tă, muzi­ca­lă, de pro­mo­va­re a celor mai impor­tan­te lucrări ale celui mai mare sculp­tor modern al lumii, Con­stan­tin Brân­cuși. Ini­ția­ti­va ne apar­ți­ne și ca urma­re a fap­tu­lui că un mem­bru al Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, jur­na­lis­tul și scri­i­to­rul Lau­ri­an Stăn­ches­cu, este ini­ția­to­rul legii prin care ziua de 19 febru­a­rie (data naș­te­rii lui Con­stan­tin Brân­cuși) a fost decla­ra­tă zi de săr­bă­toa­re națio­na­lă. 

UZPR a ini­țiat alte două pro­iec­te de pro­mo­va­re a valo­ri­lor româ­nești. Este vor­ba de un seri­al de tele­vi­ziu­ne inti­tu­lat  „Ște­fan”, în for­mat digi­tal, dedi­cat lui Ște­fan cel Mare și Sfânt, supra­nu­mit de papa­li­ta­te  „Atle­tul lui Cris­tos”. De ase­me­nea, edi­ta­rea unui dublu album muzi­cal (două CD-uri), dedi­cat  celui mai mare com­po­zi­tor român în via­ță, din stân­ga Nis­tru­lui, Eugen Doga. Aces­te două pro­iec­te bene­fi­ci­a­ză (deo­cam­da­tă la nivel decla­ra­tiv) de sus­ți­ne­rea Guver­nu­lui Româ­ni­ei.

Un alt pro­iect, din resur­se pro­prii, este cel de pro­mo­va­re a Edi­tu­rii UZP, printr‑o serie de eve­ni­men­te onli­ne, inti­tu­la­te  „Cli­pa de lec­tu­ră”. Pe par­cur­sul peri­oa­dei urmă­toa­re, auto­rii de car­te edi­tați sub egi­da Edi­tu­rii UZP, vor avea oca­zia să se pre­zin­te sin­guri, lec­tu­rând din izbân­zi­le lor scri­i­tori­cești și jur­na­lis­ti­ce și vor­bind des­pre alte pro­iec­te per­so­na­le. Toa­te aces­tea vor putea fi urmă­ri­te pe sec­țiu­nea UZP-TV de pe site-ul uzp.org.ro.

Uniu­nea va rea­li­za, la sfâr­șit de an, și Calen­da­rul UZPR pe 2021, pro­mo­va spre neu­i­ta­re mari per­so­na­li­tăți ale jur­na­lis­mu­lui româ­nesc pe care, deși con­tri­bu­ția lor la isto­rie a fost ono­ra­tă prin repre­zen­tări publi­ce  (sta­tui, bus­turi, case memo­ri­a­le ori nume de străzi, car­ti­e­re sau loca­li­tăți), soci­e­ta­tea con­tem­po­ra­nă le‑a cam uitat.

Bilan­țul sfâr­și­tu­lui de an cen­te­nar al Tra­ta­tu­lui de la Tri­a­non, ne găseș­te, așa­dar, cu „căma­ra” pro­fe­sio­na­lă și civi­că pli­nă. Avem rezer­ve de con­ști­in­ță pen­tru noi acțiuni și pro­iec­te.

Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia.


Man­ga­lia News, 25.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply